De gebruikerservaring optimaal maken voor onze gebruikers is cruciaal. Daarom zijn wij elke dag bezig om Minox nog beter te maken.

Natuurlijk kun je in de nieuwsbrief, social media en op de website lezen welke belangrijke functionaliteiten aan Minox Online zijn toegevoegd.

Wil je als eerste weten welke nieuwe functionaliteiten en koppelingen er bij zijn gekomen? Volg dan Minox op LinkedIn:

In de onderstaande Release Notes kun je alle fixes, nieuwe features en UX verbeteringen lezen. Tevens kun je ook de Minox Roadmap en de onderhoudsagenda bekijken. Zo blijf je overal van op de hoogte! 

  

Release

Datum

Updates

R/172

 

Features

 • Algemeen
  • Alle documenten via Rapportage, gekoppeld aan een artikel of documentteksten of weergegeven via met 'Documenten inzien' worden nu via een veiliger weg weergegeven.
  • Bij betaalbatches worden de betalingen bij herkenning op tussenrekening 'Automatische betalingen' geboekt. 
 • Taken | Documenten | Verwerking bankmutaties
  • Aangeboden KNAB bankbestanden via Taken | Documenten of Taken | Verwerking bankmutaties worden nu ondersteund.

Fixes

 • Taken | Boeken / Facturatie 
  • Het scrollen door regels (pijl omlaag/omhoog) is gewijzigd en nu sneller. Door de nieuwe manier van scrollen geldt nu het volgende: Het gebruik van pijl omhoog/omlaag in een regel met nog niet opgeslagen wijzigingen is niet meer toegestaan. De wijziging dan moet eerst worden opgeslagen of geannuleerd.
  • In specifieke gevallen komt bij het tussenvoegen van een nieuwe regel bij factuur- of boekingsregels de nieuwe regel onder i.p.v. erboven. 

 • Rapportage | Crediteuren / Debiteuren  | Rekeningkaarten
  • Bij het selectie via een lijst (F4 of klik op vergrootglas icoon) op 'Rekeningnr van' en .. 't/m' wordt nu afhankelijk van de 'Volgorde' de juiste waarde uit de lijst gekozen.

 • Rapportage | Activa | Afschrijvingsstaat 
   • De getallen worden nu gebaseerd op de werkelijk geboekte bedragen.

 • Rapportage | Grootboek | BTW-aangifte
  • Bij een administratie met BTW op sub-administratie (debiteuren / crediteuren) en gebruik van afstandsverkopen worden de bedragen op de BTW van de afstandsverkopen weergegeven.

 • Opvragen | Debiteuren / Crediteuren / Grootboek
  • In het tabblad 'Mutaties' wordt nu het gekoppelde bankbestand getoond (indien van toepassing).

 • Opvragen | Accountancy dashboard
  • In een specifieke geval werd de BTW deadline te vroeg als afgevinkt getoond.

R/171-Hotfix


 

Sommige klanten ondervonden 25 februari problemen met het versturen en verwerken van facturen. Dit is opgelost. Klik hier voor meer informatie.

Fixes

 • Opvragen | E-mailhistorie
  • Bijlagen werden niet getoond.

 • Taken | Facturering
  • Facturen konden niet worden verstuurd en verwerkt.

 • Overig
  • Bij sommige programma-onderdelen was er een vertraging in het gebruik van diverse functietoetsen.
R/171

 

Features

 •  API
  • Overstap van Swagger 2.0 naar OpenAPI versie 3.
  • Partners kunnen nu bij authenticatie zelf een querystring (URL parameters) aan de return URL meegeven.

 • Opvragen | Factuurhistorie
  • Verbeterde gebruiksvriendelijkheid door tekstuele en visuele aanpassingen.

Fixes

 • Taken | Boeken
  • In specifieke gevallen werd de actuele data in de lijsten vernieuwd, waardoor de applicatie terugsprong naar het eerste dagboekblad.
 • Taken | Verwerking bankmutaties | Details
  • Bij het boeken van bedragen op debiteuren / crediteuren, afwijkend van het 'Te verwerken' bedrag, werd niet gevraagd om de verschillen af te boeken.

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bij UBL's uit Fiscount werden Factuurnummer en Referentie ten onrechte samengevoegd.

 • Rapportage | Grootboek | BTW-aangifte 
  • Wanneer bij het versturen van een btw-aangifte naar Creaim de koppelgegevens niet correct zijn ingevoerd, wordt nu een melding gegeven met toelichting.
  • Bij een definitieve btw-aangifte is een typefout gecorrigeerd (t/b → t/m).

 • Administratie | Openen
  • In hele specifieke gevallen werden bij het wisselen van het boekjaar bij Opvragen | Crediteuren, Debiteuren, Grootboek de gegevens in de lijsten van het vorige boekjaar getoond.

 • Taken | Facturering
  • In specifieke gevallen werd de actuele data in de lijsten vernieuwd, waardoor de applicatie terugsprong naar het eerste verkoopdocument (abonnement, order, factuur, etc.).
  • De leverdatum op de afleverbon was niet altijd correct.

R/170

 

Features

 • Taken | Documenten
  • De meest recente documenten worden nu als eerste getoond. 
 • Taken | Automatische betalingen
  • Bij Betalingshistorie is de mogelijkheid toevoegd om in handmatig betaalbatches goed of af te keuren, als deze status niet opgehaald kan worden uit de betaalapp (bijvoorbeeld als de connectie is verbroken).

Fixes

 • Taken | Activa
  • Bij het op "nul" stellen van de restwaarde bij een activum werd dit niet correct opgeslagen.

 • Taken | Verwerking bankmutaties
   • De volgorde van de bankmutaties werden niet altijd goed gerangschikt wanneer bij tab 'Instellingen'' bij  'Sortering/verwerking' gekozen was voor 'Volgorde bankafschrift'.

 • Taken | Debiteurenbeheer
  • Bij het gebruik van meerdere tekstnummers werd bij het mailen altijd het onderwerp van tekstnr. 1 gebruikt.
  • Volledig automatisch versturen van aanmaningen was nog niet actief.

 • Taken | Auditfile
  • De auditfile accepteerde geen debiteur met een EL-landcode (Griekenland).

 • Taken | Scan & Herken / UBL    en    Taken  | Verwerking bankmutaties
  • Bij verwijderen van facturen / voorstellen uit een zeer lange lijst bleef continu het wieltje draaien.

 • Opvragen | RGS analyzer
  • Bij het klikken op de buttons  en/of verandering van 'Boekjaar' werden geen grafieken of verkeerde informatie getoond.
  • 'Actieve Dashboard' , verandering van keuze gaf verkeerde informatie in beeld.

 • Onderhoud | Dagboeken
  • Bij het doorzetten van dagboekgegevens naar het nieuwe boekjaar werd niet de juiste blokkering voor een grootboek in het nieuwe boekjaar gezet.
  • In een specifieke situatie was het niet mogelijk om het dagboekbladnummer te verhogen voor dagboeken van het type 'Verkoop' of 'Inkoop'.

.

R/169

 

Fixes

 • IBAN-nummers
  • Specifieke IBAN-nummers werden niet geaccepteerd

 • Aanmaningsemails aan debiteuren bevatte in sommige gevallen een onvolledige opmaak.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard
  • In sommige gevallen was de opmaak onvolledig.
R/168

 

Fixes

 • Taken | Verwerking bankmutaties
  • Bankbestanden met transacties gerelateerd aan Poolse IBAN-nummers werden in specifieke situaties niet geaccepteerd.

 • Taken | Debiteurenbeheer
  • Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar werden de processtappen van debiteurenbeheer in het nieuwe boekjaar niet meer herkend.
  • Aanmaningsemails aan debiteuren bevatte in bepaalde gevallen onbedoeld de Minox-huisstijl.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard
  • Emails met aanleververzoeken bevatte in bepaalde gevallen onbedoeld de Minox-huisstijl.
R/167

 

Features

 • E-mailhistorie laat vanaf heden alleen de de laatste 4 maanden aan ontvangen en verzonden e-mails zien. Dit sluit beter aan op het dagelijks gebruik van deze pagina.

 • E-mails die vanuit Minox Online worden verzonden, hebben een prettigere opmaak en verhoogde leesbaarheid gekregen.

 • Betere afhandeling van uitzonderingen bij het ophalen van loonjournaalposten uit NMBRS.

Fixes

 • Gebruikers met beperkte toegang tot dagboektypen, konden via Opvragen | Crediteuren | Mutaties soms niet in een dagboek komen waartoe ze wel toegang zouden moeten hebben.

 • Na het opnieuw overnemen van de beginbalans volgde onterecht de melding dat de gebruiker reeds was ingelogd.

 • De melding dat je (bijv. bij conversie) over het maximaal aantal administraties gaat hield geen rekening met demo administratie.


R/166

 

Features

 • Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie
  • Het onderhoud van documentlay-outs vind je nu onder 'Lay-outs documenten'. Op deze pagina zelf zijn ook enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd voor eenvoudiger gebruik.

 • Administratie
  • Bij een restore of conversie wordt de gebruiker nu op de hoogte gesteld van dat het maximum aantal administraties is bereikt. De gebruiker kan kiezen om direct het abonnement op te hogen.

 • Rapportage
  • De Microsoft Excel exports van het winst- en verliesoverzicht en de Rekeningkaarten zijn verbeterd. Dit maakt verdere bewerking in Excel nog eenvoudiger.

Fixes

 • Afstandsverkopen
  • Btw werd soms negatief berekend voor transacties met een btw-code voor afstandsverkopen binnen de EU.
  • Het btw-bedrag werd voor afstandsverkopen niet berekend wanneer in een administratie niet 'btw op grootboek', maar 'btw op subadministratie' wordt geboekt.

 • Taken | Documenten
  • Lange bestandsnamen konden voor een onjuiste werking van de applicatie zorgen.

 • Emailhistorie
  • De vorige release heeft een probleem geïntroduceerd bij het laden van deze functionaliteit. Dit is nu verholpen.

 • Taken | Verwerking bankmutaties
  • Transacties in een MT940-bestand zonder omschrijving werden genegeerd.
  • Het boekstuknummer wordt nu weer automatisch opgehoogd op basis van de instellingen in het dagboek.

 • Onderhoud Debiteuren
  • Bij specifieke instellingen kon de foutmelding "kon het debiteurennummer niet automatisch bepalen" onterecht optreden.

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • De gebruiker kon onterecht btw ingeven bij een boeking met EU btw-code (4b).


R/165

 

Features

 • Opvragen | Debiteuren
  • Tabblad: Verkoophistorie is 'Verkoop' geworden
   • Hier worden de aanwezige documenten per type in een tabblad getoond:
   • Je kunt gegevens filteren via de filterknop:
   • Je kunt de kolommen in de weergave selecteren:
 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling
   • Per rekening wordt nu getoond wanneer voor het laatst gesynchroniseerd is en wanneer de laatste transactie heeft plaatsgevonden.

Fixes

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur vanuit een verkoopfactuur werden niet alle gegevens uit de UBL meegenomen.

 • Taken | Spreiden
  • Bij Spreiden werden bedragen in vreemde valuta ten onrechte als euro-bedrag gespreid.

 • Rapportage | kostensoorten /-plaatsen
  • Percentage t.o.v. Budget werd verkeerd berekend bij uitsplitsing over meerdere grootboeken. Bij uitsplitsing over twee grootboekrekeningen werd het percentage verdubbeld.

 • Taken | Documenten
  • De filterknoppen voor subtype werkte in sommige gevallen niet.
  • Documenten konden via de informatieknop niet aangepast worden, als het veld 'Deb.nr. / Cred.nr.’ niet was ingevuld.

 • Onderhoud | Grootboek → RGS Mapper
  • Het was niet mogelijk om een correctieperiode te selecteren voor weergave.


R/164

 

Features

 • Conversie
  • Conversiedagboeken die boekingen bevatten uit het bronpakket worden geblokkeerd. Hierdoor garandeert Minox een duidelijke scheiding tussen de gegevens uit het bronpakket en de frisse start in Minox.
  • Naam van menu-item aangepast van 'Minox voor Windows' naar 'Minox conversiebestand'

 • Scan & Herken
  • E-mailadressen (@minoxscan.nl) zijn niet langer hoofdlettergevoelig, dit verkleint het aantal geblokkeerde e-mails en
   verhoogt hiermee het gebruiksgemak.

 • Opvragen | Zoeken | Grootboek zoeken
  • Het zoekfilter is uitbreid met een selectierange voor boekdatum. Erg handig wanneer je btw-periode afwijkt van je financiële periode!

Fixes

 • Opvragen | Accountancy dashboard
  • De check op de status van de bankkoppeling werkte niet altijd. Dit is gefixt.
  • Bij het opvragen van een winst- en verliesoverzicht vond onterecht een vergelijking plaats met een voorgaand boekjaar dat niet aanwezig is.
  • Bizcuit en werkvoorraad tab-sortering resulteerde in een wit scherm

 • Taken | Boeken
  • Btw werd niet automatisch berekend bij het boeken in het bankdagboek voor afstandsverkopen binnen de EU.

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bij Premium Herkenning bleven documenten soms oneindig 'hangen', als zij enige tijd in de wachtrij stonden.

 • Taken | Verwerking bankmutaties,  Scan & Herken / UBL, Vaste journaalposten
  • Als het btw-bedrag door de gebruiker werd verwijderd door het veld te ledigen, dan werd dit toch geboekt.

 • Taken | Spreiden
  • Wanneer er transitorisch geboekt wordt in een bank- of kasdagboek, dan werd het bedrag inclusief btw meegenomen, dit was onjuist.


R/163

 

Features

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte
  • Het was al mogelijk om bij afstandsverkopen binnen de EU (aangifte rubriek 3c) verschillende btw-codes te gebruiken op 1 omzetrekening. Nu worden de btw-bedragen en grondslagen netjes uitgesplitst per code in de Controle BTW-aangifte. Dit maakt aangifte bij de OSS van de Belastingdienst erg eenvoudig!

Fixes

 • Rapportage | Grootboek | Rekeningkaarten
  • Pagina liep soms vast.
 • Bizcuit
  • Soms werkte de koppeling tussen de bankrekening in Minox en Bizcuit niet meer. Dit is nu opgelost.
 • API
  • Documentatie voor Documents endpoint verbeterd.
 • Opvragen | Accountancy dashboard
  • Rapportages gaven soms witte pagina's weer. Dit is nu opgelost.


R/162

 

Fixes

 • Onderhoud | Debiteuren
  • Tabblad 'Financieel' → 'Omzetbelastingnr./ Btw-id'
   • Validatie voor het land XI (Noord-Ierland) was niet correct. 
 • Taken | Import
  • Vrije velden van een artikel werden niet ingelezen bij import.
 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bij het bepalen van de detailregels van een ingelezen UBL wordt voor het bepalen van de te gebruiken BTW-code nu ook rekening gehouden met de gekoppelde voorstel BTW-code van de grootboekrekening.
 • API
  • Het API-endpoint voor debiteuren en crediteuren accepteerde niet dezelfde external_id's. 


R/161

 

Uitgelicht: e-commerce-/afstandsverkopen binnen de EU

EU-regelgeving met betrekking tot afstandsverkopen (incl. e-commerce)  is per 1 juli 2021 gewijzigd. Hierdoor zijn ondernemers genoodzaakt vanaf een drempel van 10.000 euro omzet het btw-tarief van het land van levering te hanteren. Dit kan complex zijn als je veel internationaal zaken doet met particulieren en ondernemers zonder btw-identificatienummer. Gelukkig maakt Minox het een stukje makkelijker. Vanaf heden beschikbaar:

 • Ongelimiteerd btw-codes aanmaken met tarieven van EU-landen, gekoppeld aan rubriek 3c (afstandsverkopen binnen de EU).
 • Bij btw-codes in rubriek 3c wordt het btw-bedrag netjes uitgesplitst naar een aparte grootboekrekening, dit maakt afdragen overzichtelijk.
 • Bij debiteuren binnen de EU - zonder btw-identificatienummer - kan een voorstel tegenrekening voor afstandsverkopen worden vastgelegd.
 • Boeken:
  Het boekingsprogramma (Taken | Boeken) stelt automatisch de juiste btw-code voor bij dit type debiteur.
 • Factureren:
  Snelle en eenvoudige configuratie van de juiste btw-tarieven voor artikelen per EU-lidstaat. Het facturatieprogramma pakt automatisch het juiste tarief afhankelijk van het land van de debiteur.

Direct aan de slag? Lees hier alle details!


Fixes

 • Instellingen bij Verwerken bankmutaties werden in sommige gevallen onverwacht gereset naar de standaardinstellingen.
 • Bij de Mollie-koppeling kon onbedoeld een geblokkeerde grootboekrekening gekoppeld worden.
 • Betaalstaat
  • Soms werden verschillende crediteuren onder 1 crediteurnummer getoond.
  • Totalisering ging verkeerd als crediteuren dezelfde naam hadden.
 • MT940-bestand inlezen faalde als er geen decimalen aanwezig waren.
 • Bij het aanmaken van een nieuw dagboekblad werd het bladnummer soms niet opgehoogd
 • Het API-endpoint voor debiteuren en crediteuren accepteerde niet meerdere e-mailadressen.


R/160-AFixes

 • Taken | Facturering
  • Bij 'Btw op grootboek' en voor een factuur waarbij voor de debiteur sprake is van 'BTW verlegd', werd de btw-code bij het doorboeken van de factuur niet aan de debiteur gekoppeld maar aan de grootboek.


R/160

 

Features

 • Taken | Verwerking bankmutaties
  • Op veler verzoek: Bron-/afschriftinformatie over een banktransactie is beschikbaar als PDF-document gekoppeld aan de bankboekingen.
 • API
  • Verwijzingsrekening wordt nu meegegeven via het ‘ledger’ endpoint als object ‘referral_ledger_account’.
  • ‘Customer’ endpoint heeft meer opties m.b.t. het updaten en opvragen van e-mailadressen.

Fixes

 • Opvragen | Accountancy dashboard
  • Accountants met gekoppelde klanten (klanten met eigen licentie) verstuurde geautomatiseerde aanlevere-mails op basis van de instellingen van de klant. Nu worden ze – zoals verwacht – op basis van de instellingen van de accountant verstuurd.
 • RGS Brugstaat
  • De volgorde (sequence) van objecten in de XML was niet in lijn met de gedefinieerde standaard. Dit is nu opgelost.
 • Import
  • De e-mail na een importsessie vermeldde na laatste update een niet te herleiden code in plaats van het administratienummer. Dit is hersteld.
 • Taken | Facturering
  • Bij doorboeken van facturen met kortingsregels zonder btw werd in speciale gevallen de btw-code niet meegenomen in de boekingsregel.
 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bij het opnieuw inlezen van het voorstel (via de knop herlezen  ) werden de voorstellen zonder detailregels niet opnieuw ingelezen.
R/159

 

Belangrijke wijziging Verwerking bankmutaties

Instellingen voor het verwerken van bankmutaties (Taken | Verwerking bankmutaties → tab Instellingen) worden vanaf deze versie per administratie opgeslagen. Eerder werd dit opgeslagen per gebruiker en werd automatische verwerking met de instellingen van de MINOX-gebruiker gedaan. De administratie specifieke instellingen zijn vanaf heden gebaseerd op de instellingen van de MINOX-gebruiker. Wij adviseren deze instellingen te controleren alvorens de bankmutaties te verwerken. Excuses voor deze noodzakelijke additionele handeling, maar wij geloven dat deze aanpassing het gebruiksgemak ten goede komt.

Features

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte → ICP-aangifte 
  • Noord-Ierland wordt beschouwd als een EU-lidstaat (ICP-aangifte) voor de levering van goederen. Voor de levering van diensten wordt het beschouwd als derde land buiten de EU (geen ICP-aangifte). Er wordt daar nu rekening mee gehouden. Hiervoor zijn de nieuwe landcodes beschikbaar gemaakt:
   • XU: voor het VK met uitzondering van Noord-Ierland
   • XI: voor Noord-Ierland
   • (GB: blijft behouden voor het VK als geheel)
 • Opvragen | RGS Analyzer
  • Er wordt een duidelijke waarschuwing gegeven wanneer de RGS-mapping nog onvolledig is.

Fixes

 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling
  • 'Authorisatie verloopt op' gaf in sommige gevallen een verkeerde vervaldatum.
 • Taken | Verwerking bankmutaties → tabblad ''Instellingen'
  • de instellingen werden eerst per gebruiker opgeslagen. Dit was verwarrend en niet altijd wenselijk. Nu worden de instellingen per administratie opgeslagen. Bestaande instellingen worden niet meer gebruikt.
 • Opvragen |  Accountancy dashboard
  • Het Accountancy dashboard wordt niet altijd voor de ingelogde klant weergegeven. De eerste inlog is nu bepalend voor het tonen van de informatie op het accountancy dashboard.
 • Taken | Documenten en Taken | Scan & Herken / UBL
  • Er was sprake van hoofdlettergevoeligheid betreffende de ingestuurde documenten (PDF en XML) waardoor deze documenten apart werden behandeld. Dit is nu opgelost.
 • Taken | Scan & Herken / UBL → Inlezen bulk
  • Bij sommige PDF's werden de afzonderlijke documenten 'afgekapt'.
 • Taken | Verwijderen administraties
  • Bij het verwijderen van alle boekjaren van een administratie werden niet altijd alle administratiegerelateerde gegevens verwijderd
 • API
  • Spelfouten verwijderd.
  • Ophalen blokkeerstatus van crediteuren voor automatische betalingen is toegevoegd.
  • Betere afhandeling van uitzonderingen (inclusief betere foutmeldingen).
R/158

 

Features

 • Algemeen
  • Lengte van het 'Omschrijving' veld van een boeking is uitgebreid naar maximaal 255 tekens.

Fixes

 • Taken | Scan & Herken
  • Verbetering controle na het inlezen van een factuur op de status van het voorstel.
  • Inlezen bulk, bij splitsen van een factuur werden de afzonderlijke facturen op willekeurige volgorde gesplitst. Dit is nu aangepast zodat de facturen op de juiste volgorde in het boekingsvoorstel komt te staan.
 •  API
  • Verbetering van de controle op boekingen via de API zodat boekingen in afgesloten periodes of op geblokkeerde debiteuren, crediteuren en/of grootboekrekeningen worden geweigerd.
 • Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen
  • Bij meerdere pagina's in de aanmaningen werden in de vervolgpagina's de koptekst en aanhef onnodig herhaald.
R/157

 

Features

 • Algemeen
  • Door de positieve toename van het aantal gebruikers van Minox is de capaciteit van de online-omgeving verdubbeld.
  • Interne informatie-uitwisseling is versneld, waardoor de applicatie sneller reageert en informatie verwerkt. 
     
 • Taken | Import
  • Nieuwe mogelijkheid om een import te annuleren.
  • Extra informatie over de voortgang en duur van de import (zie kolom 'Klaar over').
  • 50%+ snellere verwerking van importdata.

 • Opvragen | RGS Analyzer
  • De kolom 'vorig boekjaar' bevat het teken '-' indien er geen vorig boekjaar aanwezig is.
  • De tegels 'Omzet', 'Kosten' en 'Winst' zijn standaard groen als er geen vorig boekjaar is.

 • Koppelingen | Payt
  • Duidelijker proces met meer informatie bij het aanmaken van de koppeling.

 •  API
  • Nieuw: het ophalen van balans-/winst-verlies-codes (zie API documentatie → master data  → profit loss balance).

Fixes

 • Taken | Facturering
  • Bij het aanmaken van een factuurregel voor een taalcode anders dan 'NL' en extra artikelomschrijvingen werd 1 regel teveel als artikelomschrijving opgeslagen.
  • Bij het aanmaken van een creditnota via 'Opvragen | Factuurhistorie' werd deze creditnota in specifieke gevallen niet direct getoond. 

 • Taken | Boeken
  • Bij 'Eindsaldocontrole' bleef bij wisselen van de dagboekbladen het verkeerde saldo staan.

 • Rapportage | Grootboek | Btw-aangifte
  • Wanneer de btw-aangifte of definitieve aangifte programmaonderdelen geopende waren, werd bij het veranderen van de perioden de getoonde informatie niet ververst.

 • Taken | Activa
  • Bij het aanmaken van een nieuw activum werd in sommige gevallen een verkeerde activacode gegenereerd (indien de activagroep een cijfer in de code heeft staan en er al meerdere activa aanwezig zijn).
  • Bij het aanmaken van een activum werden alleen de eerste 6 gekozen mutaties van de tussenrekening-activa opgenomen.
  • Extra indexering toegepast waardoor nu sneller tussen de verschillende activa geschakeld kan worden.

 •  API
  • Verbetering in performance
R/156

 

Fixes

 • Taken | Scan & Herken
  • Bij administraties van 13 perioden per boekjaar werden facturen soms niet goed verwerkt.
 • Taken | Import
  • Verbeteringen in de snelheid waarmee datasets worden verwerkt.
R/155

 

Features

 • Export
  • Het KVK-nummer is toegevoegd aan de export van debiteurenstamgegevens.

 • Import
  • Bij de import van debiteuren kunnen nu ook de velden zichtbaar op de Verkoop-tab meegezonden en verwerkt worden.

Fixes

 • Algemeen
  • In sommige browsers werkt de scrollbalk niet op alle pagina’s

 • Taken | Facturering
  • Als een email meerdere bijlagen bevatte, waren deze niet altijd zichtbaar in de Mail-applicatie of iPhones (IOS14.x besturingssysteem)

 • Opvragen | Debiteuren
  • Minox sprong soms spontaan terug naar eerste item in een lijst

 • Opvragen | Emailhistorie
  • Het opstarten van de pagina kon soms lang duren
  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep

 • NMBRS-koppeling
  • Loonjournaalposten werden bij initiële import allemaal in één periode geboekt.
  • Loonjournaalposten werden soms niet automatisch opgehaald.

 • Taken | Spreiden
  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep

 • Mollie-koppeling
  • Functionaliteit was niet toegankelijk voor gebruikers buiten de supervisor-groep
  • De betaallink kon in sommige gevallen een het dubbele verschuldigde bedrag tonen

 • Opvragen | Debiteuren > Verkoophistorie
  • Facturen uit voorgaande jaren werden bij uitzondering zonder layout getoond

 • Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen
  • Klanten met het pakket Factureren hadden geen toegang tot aanmaningen

 • Taken | Boeken
  • Dagboek bleef onterecht in geblokkeerde status

 • Taken | Verwerking Bankmutaties
  • Handmatige boeking in Verwerking Bankmutaties volgde niet het boekstuknummer op basis van de dagboekcode-instelling

 • Versturen emails 
  • Bij het versturen van e-mails (bijvoorbeeld vanuit taken | facturering) met meer dan 1 bijlage werden bij sommige e-mail programma's niet alle bijlagen getoond. 
R/154

 

Fixes

 •  Taken | Verwerking bankmutaties
  • Bij het handmatig ingeven van een banktransactie werd de instelling van boekstuknummer niet altijd de instelling 'Eigen nummer' gevolgd.
 • Taken | Documenten
  • Bij een grote hoeveelheid aan documenten werd de lijst documenten niet geladen. Nu laat Minox maximaal de 1000 meest recente documenten zien.
 • Import en koppelingen
  • Transacties die gebruik maken van btw-codes 'BTW verlegd lev. diensten EU' werden niet altijd juist verwerkt.
R/153

 

Fixes

 • Taken | Scan & Herken
  • In specifieke gevallen bleek dat na het inlezen van een factuur het bijbehorende voorstel aangemerkt was als volledig (groene vink), maar dat detailregels ontbraken. Nu krijgt het voorstel de juiste status.

 • Taken | Import
  • Bij import van 'fmuta' gegevens in een administratie met BTW op sub-administratie werd een debiteuren/crediteur regel met Btw gegevens onterecht geboekt op boekingsverschillen.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard
  • Deze functionaliteit is nu beschikbaar voor module C05 - Minox Cloud Pro.

 • API
  • Centrale functie voor het ophalen van tenant gegevens gaf in een specifiek geval niet de gevraagde gegevens.  
R/152

 

Features

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Spreiden – de functionaliteit om overlopende (transitorische) posten te boeken in Minox – is nu direct beschikbaar in het overzicht met boekingsvoorstellen. Wel zo efficiënt!
 • Taken | Facturering
  • Door het verwijderen van een factuur of offerte navigeerde een gebruiker naar een eerdere factuur. Nu navigeert men naar een nieuwe (lege) factuur.
 • Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken
  • De instelbare emailadressen van de de Scan & Herken mailboxen waren hoofdlettergevoelig. Dit hebben wij op basis van klantfeedback aangepast en deze zijn nu niet meer hoofdlettergevoelig.

Fixes

 • Onderhoud | Koppelingen | Nmbrs
  • De ‘bedrijfsnummers’ getoond in Minox correspondeerden niet met de bedrijfsnummers in Nmbrs. Dit bemoeilijkte het koppelen van de juiste administratie.
 • Taken | Facturering
  • Facturen met een combinatie van artikelen met en zonder btw, resulteerden in een verkeerd btw-bedrag.
  • Facturen met btw-verlegd bevatten bij sommige artikelconfiguraties toch btw.
  • Artikelen met btw-percentage 0% zorgden voor een foutieve btw-totaalberekening.
  • Gebruiker kreeg onterecht een foutmelding wanneer de eerste factuurregel een tekstregel bevatte.
 • Taken | Boeken
  • Na het verwijderen van een journaalpost, bleef de knop ‘Spreiden’ soms actief bij een regel waar spreiden niet mogelijk is.
  • Een gekoppeld document was niet meteen zichtbaar als dit via de API aan een boekingsregel werd toegevoegd.
 • Opvragen | Accountancy Dashboard
  • Gebruikers zagen onterecht de navigatieknop naar het Accountancy Dashboard, zonder dat zij de rechten hadden om het dashboard te openen.
 • Geconverteerde administraties konden in uitzonderlijke situaties valutakoers 0 hebben.
 • Opvragen | Factuurhistorie
  • Bijlagen van facturen uit vorige boekjaren waren niet zichtbaar.
R/151

 

Fixes

 • Enkele technische verbeteringen om de prestaties van Minox Online te blijven waarborgen tijdens piekuren.
R/150

 

Fixes

 • Enkele technische verbeteringen om de prestaties van Minox Online te blijven waarborgen tijdens piekuren.
R/149

 

Features

 • Beheer | Instellingen en Administratie Openen
  • Bij 'Beheer Instellingen' is een extra optie toegevoegd: 'Melding geven opnieuw overnemen beginbalans'.
   Deze optie geldt voor de betreffende administratie.
  • Wanneer deze optie is aangevinkt wordt, indien van toepassing, de volgende melding gegeven bij het openen van een administratie:
   'Er zijn wijzigen in de eindbalans van het vorige boekjaar geconstateerd. Wil je de beginbalans opnieuw overnemen'.
   Bij een 'Ja' wordt het onderdeel 'Taken | Opties | Opnieuw overnemen beginbalans' opgestart.
  • Dit melding wordt alleen gegeven als:
   • De optie is aangevinkt.
   • Je het laatste boekjaar van de administratie opent.
   • Er wijzigingen in het vorige boekjaar zijn die invloed hebben op de eindbalans van dat boekjaar.
 •  Onderhoud | Debiteuren / Crediteuren / Grootboek / Dagboeken / Artikelen 
  • De hieronder genoemde acties vinden alleen plaats voor het voorlaatste boekjaar. Dus als je de boekjaren 2019, 2020 en 2021 in je administratie hebt dan worden de acties alleen uitgevoerd wanneer je in 2020 wijzigingen opslaat. Dus wijzigingen in 2019 hebben geen verdere acties tot gevolg.
  • Indien je in het voorlaatste boekjaar zit en je een debiteur, crediteur, grootboek, dagboek of artikel aanmaakt of wijzigt, dan wordt automatisch een vraag gesteld of je deze aanpassing ook wilt doorvoeren in het laatste boekjaar.
  • Alleen indien je 'Ja' geeft, worden de gegevens ook in het opvolgende boekjaar opgeslagen. Als er gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld een betalingsconditie bij een debiteur) ontbreken in het nieuwe boekjaar, kan de wijziging niet doorgevoerd worden. Hier krijgt de gebruiker een duidelijke melding van.
 • In verband met Brexit: Taken | Automatische betalingen / Incasso
  • Aanpassingen in de incasso XML en Sepa XML. Toevoeging van extra gegevens zodat het XML-bestand ook geaccepteerd wordt voor het Verenigd Koninkrijk.

Fixes

 • Rapportage | Debiteuren/ Crediteuren | Openstaande posten
  • De openstaande posten 'Per Ultimo' toonde in specifieke gevallen niet alle facturen.
 •   Administratie | Conversie | Minox voor Windows
  • In het geval dat er mandaten uit de Windows conversie werden meegenomen werden deze niet ingelezen bij de conversie.
R/148

 

Verschillende verbeterpunten in onderdelen van Minox Online
R/147

 

Features

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte
  • Suppletie (bèta) naar Creaim ondersteunt boekjaar 2019 en 2020. Let wel: Dit is de bèta versie. Het kan dus zijn dat er nog enige onvolkomenheden naar voren komen.

 • Taken | Spreiden  
  • Indien een post gedeeltelijk is verwerkt wordt dit kenbaar gemaakt met de indicator 'oranje'.
  • Indien een boeking op een post is verwijderd wordt dit kenbaar gemaakt met de indicator 'rood'.

 • Opvragen | RGS Analyzer
  • RGS Brugstaat is uitgebreid met informatie over het begin en einde van het fiscale boekjaar.
 • API
  • Nieuw: het aanmaken / ophalen van mandaten (zie API documentatie → master data - mandate).
  • Uitbreiding rapportage.

Fixes

 • Onderhoud | Debiteuren / Crediteuren / Artikelen
  • In specifieke gevallen (na het benaderen van het tabblad 'Vrije velden') was het niet meer mogelijk om wijzigingen op te slaan. 
     
 • Taken | Boeken
  • Als je op een grootboekrekening boekte zonder kostensoort en -plaats en je vulde achteraf alsnog een kostensoort in bij de grootboekrekening, dan werd bij het opnieuw doorlopen van de boekingen wel gevraagd om een kostenplaats, maar ging de kostensoort niet mee in de mutatie. Dit is nu opgelost.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard
  • In specifieke gevallen (grote hoeveelheden aan informatie) werden niet alle gegevens getoond.

 • Taken | Documenten
  • Als je via Taken | Documenten via de knop 'Upload documenten' een bestand met de extensie '.csv' upload, werd dit bestand in sommige Windowsomgevingen aangeboden als een type 'Excel'. Hierdoor werd dit bestand niet geaccepteerd in de vervolgprocessen. Dit is nu opgelost.

 • Op de request-pagina miste een scrollbar, waardoor klanten met kleine resolutie niet door kunnen in het aankopen van Minox Online. Dit is nu opgelost.

 •  API
  • Performanceverbeteringen (zie ook 'Opvragen | Accountancy Dasboard'). 
  • Onterecht werden transacties met een BTW-bedrag maar zonder een BTW-code geaccepteerd.
R/146

 

Fixes

 • Taken | Verwerking Bankmutaties
  • De bankrobot gaat rekening houden met de instellingen (tabblad: Instellingen) die door een gebruiker worden vastgelegd. Voorheen werden alleen de instellingen van de gebruiker MINOX aangehouden. Wanneer je nu als gebruiker een bankbestand via Taken | Verwerking Bankmutaties inleest worden de instellingen van de ingelogde gebruiker aangehouden. Zijn er geen instellingen opgegeven dan worden alsnog de instellingen van de gebruiker MINOX aangehouden.

 • Taken | Automatische Betalingen → Automatische betaling downloaden 
  • De laatst geselecteerde bank bij het veld 'Betalen van rekening' werd niet automatische geselecteerd bij het opstarten van dit onderdeel.

 • Onderhoud | Koppelingen | Payt
  • Bij de link 'Kijk hier voor de actuele tarieven van Payt' werd de betreffende webpagina niet geladen.
R/145

 

Features

 • Onderhoud | Koppelingen | Payt (nieuw)
  • Het is nu mogelijk om een Payt koppeling in Minox aan te maken.

 • API
  • Opvragen van documenten via services gaat ook naar het vorige boekjaar kijken.  

Fixes

 • Diverse interne processen
  • Verbeteringen in performance van interne processen in de software.
R/144

 

Features

 • Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl
  • Bij het downloaden van loon informatie vanuit Loket.nl wordt bij loket de status op 'Geëxporteerd' gezet.

Fixes

 • Onderhoud | Debiteuren / Crediteuren
  • Bij het aanmaken van een buitenlandse debiteur/crediteur werd in onterecht een foutmelding gegeven. De controle op BIC in relatie tot de IBAN veroorzaakte dit probleem.

 • Taken | Verwerking Bankmutaties
  • Bij het opnieuw controleren van een bestaand voorstel (verversen ) en het gebruik van de bankrobot werd niet een specifieke situatie de aangevulde herkenningsteksten niet gebruikt voor het herkennen van een bankmutatie.

 • Taken | Import
  • Bij het importeren van artikelen werden voor een artikel bestaande gegevens van velden, die niet via de importscript werden aangeleverd, leeg gemaakt.  
      
 • Rapportage | Kostensoorten / -plaatsen
  • Als twee kostensoorten / -plaatsen dezelfde naam hebben, werd bij het exporteren naar Excel geen gegevens verzameld. Dit is voor alle overzichten onder dit menu onderdeel aangepast.

 • Taken | Facturering
  • In specifieke gevallen werden de factuurregels in het tabblad 'Detail' door elkaar weergegeven. Dus niet op volgorde van regelnummer.

 • Diverse interne processen
  • Verbeteringen in performance van interne processen in de software.

 • API
  • Diverse verbeteringen.
R/143

 

Features

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • De melding 'Geen KVK in factuur' is verfijnd. Als er geen KvK nummer in de UBL wordt aangetroffen, dan betekent dat niet per definitie dat er geen KvK op de factuur staat, maar dat er geen KvK nummer is herkend. Het kan zijn dat het KvK nummer er daadwerkelijk niet was of niet goed is gescand. De melding in deze situatie is aangepast: 'KvK.nr. niet gevonden of niet correct herkend.'.
  • De status 'Foutief bestand' was in een specifieke situatie niet terecht. Wanneer er problemen in de BTW-bedragen worden geconstateerd, maar de factuur wordt echter wel helemaal herkend, dan wordt deze status niet meer gebruikt maar de status 'Onvolledig' en de volgende melding wordt gegeven: 'Boekingsverschil aanwezig, factuur is niet (volledig) tegen geboekt.'
  • De melding 'IBAN gewijzigd' werd gegeven terwijl het leek dat de IBAN helemaal niet werd gewijzigd. Dit kwam voor als de IBAN in de UBL spaties bevatten. De IBAN werd in die situatie terecht aangepast ! In deze situatie wordt de melding in ieder geval niet meer gegeven.
  • Als een ontvangst/betaling van een debiteur/crediteur eerder is geboekt in de administratie dan de factuur, dan wordt nu niet meer de status op 'Dubbele factuur' gezet.

 • Onderhoud | Basisgegevens 
  • Tabblad 'BTW': Aanduiding welke velden verplicht zijn voor het kunnen doen van een BTW-aangifte. Via de rode info icoontjes wordt aangegeven dat deze velden verplicht zijn. Bij een klik op het icoon zie je de informatie dat de velden verplicht zijn: 


 • Opvragen | Accountancy dashboard
  • Bij het versturen van een vraagpostenmail worden de gegevens in de mail netjes opgemaakt en uitgelijnd.

 • Opvragen | Grootboek | Debiteuren | Crediteuren
  • Tabblad 'Mutaties': De kolom omschrijving is breder gemaakt, zodat je de volledige omschrijving van een mutatie kunt zien.
     
 • Taken | Spreiden 
  • Als je de eerste keer spreiden in gaat wordt een dialoog getoond om de basisgegevens voor 'Spreiden' op te geven. Met de knoppen cancel  of het kruisje  kunt u het programma 'Spreiden' afsluiten.

 • API
  • Diverse nieuwe features (bèta)

Fixes

 • Algemeen
  • Bij een administratie die gebruik maakt van 13 perioden, kon in specifieke situaties een verkeerde periode worden voorgesteld.  
  • Bepalen van de vervaldatum
   • Indien er gebruik wordt gemaakt van een betalingsconditie met de voorwaarde dat de bepaling gebaseerd is op het einde van de maand, dan werd de vervaldatum bij een jaarovergang niet goed bepaald. 
   • Ook is er een fix in de API betreffende het bepalen van de vervaldatum in deze specifieke situatie.

 • Beheer | Dashboard gebruik
  • In de tweede en derde tab werd de gebruiksdata binnen de bundel niet getoond.
  • Verbruik van de 'Bizcuit gebruikers' werd met '.' getoond i.p.v de ','.

 • Opvragen Debiteuren | Crediteuren en Taken | Boeken
  • Bij tabblad 'Openstaande posten' werd ten onrechte de PDF getoond die bij de betaling indirect gekoppeld was aan een openstaande post. Echter de PDF gekoppeld aan een inkoop / verkoop boeking moet worden getoond.    

  • Bij Boeken werd ook niet de gekoppelde PDF bij een verkoop/inkoop factuur getoond bij een muisklik op 'Brondocument zoeken'  .

 • Taken | facturering
  • Als bij het maken van een factuur een eenmalig verzendadres werd aanmaakt, maar later ook weer verwijderd, dan verscheen het verzendadres niet op de proeffactuur, maar nog wel op de definitieve factuur.
  • Wanneer in de facturering het veld 'Aantal' en/of  'Geleverd' een getal met 3 decimalen werd ingevoerd terwijl het aantal decimalen op 2 was ingesteld, dan werd intern soms toch het 3 decimale getal gebruikt wat kon leiden tot een afrondingsverschil.

 • Taken | Documenten
  • Switchen vanuit documenten naar boeken ging niet goed als het boekingsprogramma nog open stond.
 • Rapportage | Signaleringsoverzichten
  • Datumselectie in Signaleringsoverzichten werkte als TOT in plaats van TOT EN MET.

 •  Rapportage | Grootboek | BTW-aangifte
  • Onderdeel 'Analyse': Er werd in deze analyse in een specifieke situatie een onterechte melding gegeven.

 • Rapportage | Grootboek | Dagboeken
  • De inhoud van de kolommen Saldo en Cumulatief bij Export van een dagboekblad waren niet correct.
   De BTW-bedragen worden niet meegeteld en de 9000 regels ten onrechte juist wel.

 • Opvragen | RGS Analyzer
  • RGS Brugstaat XML werkte niet en gaf foutmelding (reeds tussentijds opgelost, voor de R/143 release).

 • Onderhoud | Debiteuren
  • Bij het aanmaken van een sterstotaal record werd een foutmelding gegeven en was het niet mogelijk om het record op te slaan.

 • In algemeen scherm: Zoeken 
  • In bepaalde gevallen werd geen recht hierop gegeven. Terwijl wel toegang via het men mogelijk was. 
    
 • API
  • Diverse verbeteringen
R/142


Features

 • Taken | Documenten
  • Vanuit Taken | Documenten kun je via een extra actie door zoomen naar de onderliggende mutatie die in relatie tot het betreffende document staat:
   • Bankbestand met onderliggende documenten in voorstel → Taken | Verwerking Bankmutaties.

   • Bankbestand met onderliggende documenten geboekt → Taken | Boeken → Details.

   • Bankmutatie in voorstel → Taken | Verwerking Bankmutaties → Details.

   • Inkoop/Verkoop bestand in voorstel → Taken | Scan & Herken / UBL.
   • Inkoop/Verkoop bestand geboekt → Taken | Scan & Herken / UBL.

 • Onderhoud | Scan & Herken / UBL en uploaden documenten via  Taken | Documenten
  • Het is nu mogelijk om documenten met het type 'Onbekend' aan een mailbox te koppelen.
  • Het is nu mogelijk om documenten met het type 'Onbekend' te uploaden.  

 • Spreiden / Transitorische posten (bèta) 
  • Via Taken | Spreiden (bèta) of via de nieuwe knop Spreiden in Taken | Boeken.
  • Het is nu mogelijk om transitorische posten aan te maken vanuit een boekingsregels (bij een grootboek rek.nr.).
  • Ook kunnen de transitorische posten geheel onafhankelijk via Taken | Spreiden worden aangemaakt.
  • Transitoria gaat over de boekjaren heen.
  • Informatie betreffende status van de transitorische posten duidelijk zichtbaar bij de posten.
  • Let wel: Dit is de bèta versie. Het kan dus zijn dat er nog enige onvolkomenheden naar voren komen.

 • Koppeling Loket.nl
  • Verbeterde melding.
  • Via het koppelscherm kan naar de support pagina gegaan worden om daar alle informatie voor het koppelen te vinden.
 • API
  • Verbeterde Excel export functionaliteit.

Fixes

 • Taken | Activa
  • Afschrijvingspercentage activagroep werd niet correct meegenomen bij aanmaken activum.


 • API
  • Bij het exporteren van een Proef- en Saldibalans via API werden de stertotalen verkeerd geëxporteerd.

 • Taken | Verwerking bankmutaties
  • Bij het inlezen van CAMT bestanden via de bankrobot werd in een boekjaar met 13 perioden in specifieke gevallen niet de juiste periode bepaald.

 • Taken | Boeken, Facturering, Vaste journaalposten, Scan & Herken / UBL
  • In de tab 'Details' kon onterecht de '-' toets (numerieke toetsen, met de '-' toets kan een regel verwijderd worden) in het veld 'Rek.nr. gebruikt worden, terwijl er wijzigingen in de regel zijn.  

 • Koppeling Loket.nl
  • Verbeterde melding.

 • Opvragen | Accountancy Dasboard
  • Bij het versturen van een rapportage e-mail werden de rapportages niet opgehaald. 


R/141

Features

 • Administratie | Aanmaken
  • Aanmaken van een nieuwe administratie kan heel eenvoudig met een standaard rekeningschema:
   -Volledig rekeningschema (4 of 5 cijferig)
   -B.V.
   -V.O.F.
   -Eenmanszaak / ZZP
   -Lege administratie

   Behalve dat het rekeningschema compleet is en dat slechts enkele aanpassingen voor je
   eigen bedrijf nodig zijn, zijn er meerdere voordelen:
   -Alle grootboekrekeningen zijn voorzien van de juiste Balans/W&V-codes.
   -BTW-codes zijn goed ingericht en gekoppeld aan de grootboekrekeningen.
   -Artikelgroepen zijn aangemaakt en voorzien van de juiste opbrengstrekeningen.
   -Voorbeelden van factuur lay-outs (in drie talen).
   -Dashboard is reeds ingesteld
   Voor een ondernemer:
   -Controleer het rekeningschema en overige basisgegevens.
   -Maak artikelen aan en begin met boekhouden in Minox Online.

   Voor een accountant:
   Maak op basis van deze template een nieuwe administratie aan voor je cliënt.
   met Administratie → Aanmaken. Kies voor de tweede optie: Nieuwe administratie
   aanmaken met overname gegevens zonder de financiële mutaties.

 • Fixes

  • API
   • Verbeteringen in specifieke API functies.

  • NMBRS
   • Verbeterde meldingen

  • Loket.nl
   • kostenplaats ingesteld bij loket werd niet gebruikt in de boekingen
R/140

Features

 • Taken | Documenten
  • Men kan nu bij Taken | Documenten ook het subtype 'Bank' opgeven.

 • Opvragen | Accountancy Dashboard 
  • Het is nu mogelijk om in te stellen dat er standaard een BCC kopie van e-mails verstuurd moet worden naar een vast op te geven e-mailadres of naar het e-mailadres van de van toepassing zijnde medewerker.
  • Per administratie wordt inzicht gegeven in actieve bankkoppelingen en de dagen tot het verlopen van de autorisatie van de bankkoppelingen:

   • Per administratie wordt aangegeven of een (of meerdere) bankkoppelingen via Bizcuit actief is middels een kolom met waarde voor “Dagen tot verlopen van autorisatie”:

    • <10 dagen tot verlopen = Oranje

    • verlopen = Rood

   • Bij klikken naar je direct naar de details in de betreffende administratie (Onderhoud | Koppelingen | Bizcuit).

   • De optie is toegevoegd om een automatische mail naar je klant te sturen voor de herinnering om te autoriseren (met daarin overzicht van alle bankkoppelingen met bij elke koppeling verloopdatum van de autorisatie). Filter: vanaf # dagen tot verlopen.

 • Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl.
  • Verbeterde melding naar de gebruiker bij problemen.

 • Beheer | Dashboard gebruik (bèta)
  • Dit is een nieuw onderdeel waarmee je het gebruik kunt zien van de ingelogde klant. Dit is de eerste kennismaking met dit programma. Daar het nog een bèta versie is kunnen er nog kleine problemen in het programma aanwezig zijn.   

Fixes

 • Opvragen | Accountancy Dashboard 
  • De status van een administratie bij “vraagposten opvragen” ging niet automatisch naar “vraagposten opgevraagd”.

 • Rapportage | Factuuroverzicht
  • Selectie 'Debiteurennr.' en 'Debiteurensoortnr.' waren aan elkaar gekoppeld. Als je een waarde invoert in een van de twee bovengenoemde velden, dan verandert ook de andere waarde.

 • Rapportage | Grootboek | Btw-aangifte
  • Melding bij hiaten tussen selectie 'Periodenr. van' en '.. t/m' en reeds afgehandelde aangifte verbeterd.
  • 'Periodenr. t/m' standaard gevuld met huidige periode (datum afhankelijk).

 • Taken | Opties | Aanmaken nieuw boekjaar
  • Na het aanmaken van het nieuwe boekjaar werd niet automatisch het dialoog voor 'Openen administratie' getoond.

 • Opvragen | Debiteuren / Crediteuren → tabblad 'Openstaande posten' → dialoog 'Openstaande posten wijzigen'
  • Het gewijzigde betalingsconditienummer werd niet opgeslagen.
    
 • API
  • Verbeteringen in specifieke API functies en documentatie.
  • Nieuw formaat transacties vanuit Bizcuit wordt nu ondersteund. 
R/139

 

Features

 • Opvragen | Accountancy Dashboard -> Extra keuze voor boekjaar
  • Als je een administratie vanuit het Dashboard opent, dan kom je altijd in het hoogste boekjaar terecht. Met name bij de jaarwisseling zou je als kantoor ook in een oud jaar willen werken. Ook als je later in het jaar met de jaarrekening bezig bent. Bij de button: 'Administratie openen'    kan nu een bestaand boekjaar van de administratie worden gekozen om zo de betreffende administratie/boekjaar te openen. Standaard wordt altijd het laatste boekjaar weergegeven.

 • Opvragen | Debiteuren en Crediteuren
  • Tabblad 'Openstaande posten'
   • Het is nu mogelijk om de vervaldatum van een openstaande post te wijzigen. Tevens is het dialoog voor het opgeven van wijzigingen aangepast. De vervaldatum wordt ook gewijzigd in de gerelateerde boekingen.

 • Opvragen | Zoeken | Grootboek zoeken of 'zoeken' in het Minox scherm 
  • In dit programmaonderdeel is bij  ('Meer zoekopties') het mogelijk om een gebruikersnaam als extra zoekoptie op te geven. Je krijgt dan binnen de andere selectie alleen de mutaties die door de ingevulde gebruikersnaam zijn uitgevoerd.

 • Rapportage | Grootboek | BTW aangifte
  • 'Herrekende aangifte' staat, indien van toepassing, standaard aan. Er is nu een extra info button aanwezig waarin je meer info krijgt betreffende het herrekenen.
  • Als de BTW aangifte van eerdere periode(s) niet is opgeslagen, dan wordt er ook geen delta meegenomen over die periode. 

  • Wanneer je een aangifte doet voor bijvoorbeeld kwartaal 3 en de BTW aangifte is wel opgeslagen voor kwartaal 1 maar niet voor kwartaal 2, dan geeft Minox hierover een melding.

 • Taken | Documenten
  • Het is nu ook mogelijk om meerdere types documenten te kunnen uploaden.
  • Uitbreiding van de upload types.
  • Je hebt nu ook de mogelijkheid om bankbestanden via dit onderdeel te uploaden en te volgen.
  • Verbetering om 'onjuiste' documenten niet te accepteren.

 • API
  • Verbetering rapportage API.
  • Documentatie API is verbeterd voor transacties, documenten, openstaande posten en inspect.

 • Nmbrs
  • API versie 2 geupdate naar versie 3.

Fixes

 • Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl.
  • Nieuwe Loket.nl koppelingen kunnen weer geactiveerd worden.

 • Afdrukken | Grootboek | Jaaroverzicht
  • Als alleen het betreffende boekjaar wordt aangevinkt kwam er geen overzicht.

 • Taken | Facturering
  • De tekst voor 'BTW-verlegd' werd niet overgenomen uit de documentteksten.
  • Bij een factuur met een btw 21% en btw 0% regels wordt onderaan in de sluitbalk het BTW-bedrag in bepaalde situaties niet afgedrukt voor het 21% deel.

 • Diverse fixes API
  • Nmbrs
   • Kostenplaats van Nmbrs koppeling meenemen voor de boekingen.
  • Minox:
   • Documentatie API is verbeterd voor transacties, documenten, openstaande posten en inspect. 
   • Niet accepteren van transactie met boekingen op een grootboek gekoppeld aan een dagboek.
   • BTW-bedrag werd, indien er sprake is van BTW-verlegd, in een specifieke situatie onterecht berekend.
R/138

 

Features

 • Teamviewer icon (telefoon-icoon)  In de algemene knoppenbalk van Minox, waarmee ondersteuning op afstand geactiveerd kan worden.
  • Bij een click op dit icoon wordt je direct doorverwezen naar https://www.minox.nl/ondersteuning-op-afstand/ 
   Je kun daar de teamviewer software downloaden en zo de support medewerker contact laten leggen met je systeem waardoor online hulp mogelijk is. 

 • Weergeven van het klantnummer voor het administratienummer en -naam
  • Rechtsboven in het Minox scherm wordt nu ook het klantnummer vermeld.

 • Onderhoud | Grootboek
  • In de tab 'Algemeen' → 'BTW-code' en in de tab 'Extra' →  'Kostensoortnr.' Deze gegevens kunnen nu gewijzigd worden, ook al zijn er al boekingen op een grootboek geweest. Dit was voorheen niet mogelijk. 

Fixes

 • Taken | Import
  • Importeren van boekingsmutaties via import veroorzaakte in specifieke gevallen een verkeerd dagboekblad totaalsaldo. Dit gebeurde in het geval dat er sprake was van negatieve debet/credit boekingen met (negatieve) BTW-bedragen.

 • Rapportage | Grootboek | Debiteuren | Crediteuren
  • Rekeningkaarten: Bij een heel groot saldo werden in het overzicht de laatste decimalen niet altijd getoond.
  • Jarenoverzicht: Bij een overzicht over meerdere jaren werd niet de de omschrijving/naam van het nieuwste jaar maar die van de oudste jaar getoond.

 • Rapportage: meerdere overzichten
  •  Als je in de 12e periode zit komt Minox in het selectiescherm bij een groot aantal overzichten automatisch op met 12 in het veld 'Periodenr. t/m'. Heb je echter in periode 13 iets geboekt dan moet Minox bij 'Periodenr.  t/m' met 13 als default selectie opkomen. 

 • Taken | Documenten
  • Documenten via mail ingestuurd met .css extentie worden uit gefilterd.

 • Taken | Scan & Herken / UBL
  • Bulkscan die zonder herkenning met datum 31/12 wordt ingestuurd, landen in verkeerd boekjaar. 

   Facturen ingestuurd met datum 31-12-2019 kwamen in boekjaar 2020.

  • Extra controle ingebouwd op status groen zonder detail regels.
   • In een heel specifieke situatie werden ingelezen voorstellen met de status groen opgeslagen terwijl er geen detailregels aanwezig zijn. 
      
 • Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken / UBL
  • Als je in Onderhoud > Algemeen > Scan & Herken / UBL het vinkje "premium herkenning activeren" uit hebt maar wel een kvk mailbox voor premium, kun je via de mail en via scan en herken bulk nog documenten naar go2ubl sturen.

  • Verbeterde informatie/ titel over dit veld.

 • Taken | Verwerking bankmutaties
  • Bankrobot berekende ten onrechte BTW bij BTW-code's die als soort BTW-verlegd gekoppeld hebben.
  • Bankrobot gebruikte de bankomschrijving met daarin '/AB/ en '/IC/''niet correct om een mutatie te boeken.
R/137

 

Features

 • Taken | Documenten.
  • De uploadknop in Taken | Documenten heeft nu een verbeterde werking zodat het makkelijker is een keuze te maken voor het type van de documenten die geupload worden.

 • Taken | Verwerking bankmutaties.
  • De verwerking van de aangeleverde bankbestanden gaan nu standaard via de bankrobot. De gebruiker kan dit, indien gewenst, uit zetten door dit aan te vinken bij de instellingen in het programma Taken | Verwerking Bankmutaties → Instellingen.

Fixes

 • Koppeling met Loket.nl (Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl).
  • Nieuwe koppelingen met Loket.nl kunnen aanmaken. 

 • De nieuwe bankrobot las een specifiek bankbestand niet in.
  • Een specifiek bankbestand werd niet door de bankrobot ingelezen.
  • Diverse verbeteringen.

 • Ontbrekende opties en rapporten bij rapport functionaliteiten voor de API.
  • Proef- en saldibalans uitgebreid.
  • Afronding winst- en verliesoverzicht gefixed.
  • Openstaande posten (debiteur/crediteur).
   • Totalen.
   • Uitgebreid.

 • Importeren gegevens (Taken | Import).
  • Bij het importeren in een kwartaaladministratie kon handmatig een periode boven de 4 meegegeven worden.

 • Boekingsprogramma (Taken | Boeken).
  • Bij het werken in het boekingsprogramma en het switchen via opvraag programmatuur naar het boekingsprogramma werden de 'Totalen' niet ververst.
  • De berekende vervaldatum in een boekingsregel, waarbij de gekoppelde betalingsconditie (bij een debiteur en/of crediteur) als ingangstermijn 'Einde van de maand' heeft, was foutief. De vervaldatum kreeg dezelfde datum als de boekingsdatum.
  • De melding voor 'Lager boekstuknummer' reageerde niet op 'Boekstuknummer vrijgeven' in Verkoopboek.
   Als je bij het Inkoopboek het vinkje 'Boekstuknummer vrijgeven' AAN zet, dan krijg je de melding m.b.t. lager factuurnummer niet meer. Maar bij het verkoopboek werkte dat niet.

 • Accountancy dashboard (Opvragen | Accountancy dashboard).
  • Memo werd in specifieke gevallen niet opgeslagen. Daarbij werd onterecht een melding gegeven dat de memo wel was opgeslagen.

 • Taken | Documenten.
  • Bij documenten met meerdere punten in de naamgeving werd de extensie niet goed uitgelezen. Bijv. wanneer het document de naam test.1.pdf had werd de pdf extensie niet herkend.

 •  Dashboard (Opvragen | Dashboard).
  • Bij het switchen van administraties werd het dashboard niet meer getoond, ondanks dat dit bij Beheer | Instellingen geactiveerd was.

 • Automatische betalingen betalen via Bizcuit (Taken | Automatische betalingen).
  • Diverse verbeteringen.


R/136

 

Features

 • Koppeling met Loket.nl (Onderhoud | Koppelingen | Loket.nl).
  Na R/136 kun je geen nieuwe koppelingen met Loket.nl aanmaken. We zijn in overleg met Loket.nl en verwachten dit op korte termijn weer mogelijk te maken.
  • Loket.nl gaat op 1 juli 2020 een nieuwe koppel techniek gebruiken. Hiervoor zijn er aanpassingen gemaakt zodat we deze techniek in Minox ondersteunen.
  • De huidige manier van koppelen blijft nog wel beschikbaar maar zal in de loop van de tijd stop worden gezet.
  • Verbetering van de gebruikersinterface en informatie naar de gebruiker.

 • Release Notes kunnen via Beheer | Release Notes worden opgevraagd. 

 • Uitbreiding van beschikbare programma’s voor de licentie Minox Connect (C03).
  • Onderhoud | Dagboeken.
  • Rapportage | Algemeen | Dagboeken.

 • Uitbreiding van beschikbare programma’s voor de licentie: Minox Basis (C04).
  • Onderhoud | Algemeen | Balans en W&V codes.
  • Rapportage | Grootboek | Balans, Controle Balans en W&V codes, Jarenoverzicht, Kolommenbalans, Periodeoverzicht, Winst en verlies overzicht.
  • Taken | AuditFile.

 • Aanmaningsteksten uitbreiding (Onderhoud | Basisgegevens | Documenten | Aanmaning → Instellingen).
  • Nieuwe variabelen die in de koptekst kunnen worden opgenomen:
  • <TOTAALBEDRAG>
   Dit is totaal van de openstaande saldo’s.

  • <WETTELIJKEINCASSOKOSTEN>
   De wettelijke berekening is als volgt:
   15% over over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40.
   10% over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering.
   5% over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering.
   1% over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering.
   0,5% over het meerdere van de hoofdsom.
   Een maximum van € 6.775,-.

  • <BTW INCASSOKOSTEN>
   Btw over incassokosten laten meenemen. Dit is alleen van toepassing indien de onderneming die de aanmaningen verstuurd de BTW niet kan verrekenen en/of niet BTW-plichtig is.

  • <AANMANINGSKOSTEN>
   Wanneer je aanmaningskosten in rekening wilt brengen zul je in de aanmaningstekst deze variabele toevoegen. Dit is een variabele waarvan je het bedrag mee kunt geven tijdens het aanmaningenproces.

  • <IBAN>
   IBAN van u onderneming. Komt uit Onderhoud | Basisgegevens | Bank.

 • Aanmaningen versturen (Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen).
  • Mogelijkheid om aanmaningskosten op te geven.

 • Wijzigen IBAN in voorstel Automatische Betalingen (Taken | Automatische betalingen).
  • Bij het wijzigen van een IBAN in een betaling wordt, wanneer er meerdere betalingen met hetzelfde IBAN in het voorstel staan, de vraag gesteld of je de IBAN voor de overige betalingen ook wilt aanpassen. Bij een Ja worden deze ook aangepast.

Fixes

 • Aanmaningen versturen (Rapportage | Debiteuren | Aanmaningen).
  • Contactpersoon en vervolgnaam kwamen ten onrechte op rekening-/aanmaningsoverzicht terwijl je in de lay-out kunt aangeven dat je dat niet wilt.

 • BTW Grondslag analyse.
  • In een specifieke situatie werd onterecht een melding gegeven.
  • Verbetering van grondslag analyse bij BTW op sub-administratie. Controle opvolgende factuurnr. waarbij geen BTW op een debiteur post was geboekt maar wel voor hetzelfde factuurnr. een tegenboeking op een grootboeknr. werd gebruikt die wel een BTW-code als grondslag heeft.

 • Tussenvoegen van een regel.
  • Bij programmatuur onder Taken (bijv. Taken | Boeken, Facturering, etc.) werd de nieuwe tussengevoegde regel niet altijd boven de actuele boekingsregel ingevoegd.
  • Taken | Scan & Herken / UBL. Tabblad ‘Details’. Na het tussenvoegen van een regel werd de cursor iet gepositioneerd op de volgende regel.

 • Automatische betalingen betalen via Bizcuit weer mogelijk maken(Taken | Automatische betalingen)
  • Knop betalen is weer actief.

 • De weken in de kalender in Minox staan niet goed aangegeven.
  • De weken in de kalender staan niet goed aangegeven.
  • Voorbeeld: 5 oktober is week 40 een geen week 39.

 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/135

 

Features

 • Instellingen voor Scan & Herken instelling staan nu los van mailboxen:
  • Standaard herkenning -> bepaalt via welke service de documenten herkend zullen worden indien ze worden geüpload.
   Wil je Premium herkenning gebruiken, dan moet je deze eerst activeren. Wanneer je Premium herkenning hebt geselecteerd en je upload bijvoorbeeld via Taken | Documenten facturen, dan zullen deze via Premium herkenning worden afgehandeld i.p.v. de standaard Realtime herkenning.
  • Premium herkenning activeren -> hierdoor wordt gebruik gemaakt van Premium herkenning.
   Dit is alleen te activeren als een geldig KvK-nr. bij basisgegevens administratie is ingevuld. Om gebruik te maken van Premium herkenning is het nodig om:
   • Het KvK-nr. in te stellen onder Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie.
   • 'Premium herkenning activeren' aan te zetten onder Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken / UBL.
  • Ontvang je echt digitale facturen, dus niet alleen PDF maar ook voorzien van een UBL dan worden deze kosteloos verwerkt. Ze gaan dus niet ten koste van je bundel bij Realtime en bij Premium betaal je daar ook geen kosten voor.

 • Taken | Documenten:
  • Bestandsgrootte wordt nu bijgehouden en getoond.
  • Factuurnummer nu ook zichtbaar in de details van een document.
  • Documenttype kan ook naar 'Dossier' worden gezet na verwijderen uit voorstel.
  • Diverse verbeteringen gebruikers interface.

 • Het Balans en Winst & Verlies overzicht is nu ook via het accountancy dashboard via mail te versturen.

Fixes

 • Verwerken vanuit Scan & Herken kon naar (voorlopig) afgesloten perioden:
  • De reeds geaccordeerde voorstellen worden automatisch op geblokkeerd gezet en niet meegenomen in de boekingen.
  • De gegevens blijven in het voorstel aanwezig.

 • Basisgegevens → controle op wijzigen BTW op grootboek is fout:
  • Het was in een specifieke situatie mogelijk om 'btw op grootboek' bij basisgegevens administraties uit te zetten terwijl er al boekingen op btw aanwezig waren.

 • Afdrukken | Grootboek | BTW-aangifte:
  • Verbeteringen grondslaganalyse Btw.
  • Btw-aangifte ->afdrukken btw aangifte -> controlelijst.
  • Selectie worden meegenomen naar volgende reports.
  • Pop-up in selectie velden zijn verbeterd.
  • Sluiten van gerelateerde report programma's zijn verbeterd.

 • Factuur-programma verbetering betreffende controles op opslaan van gegevens.

 • Crediteur aanmaken vanuit Scan & Herken gaf bij een specifieke crediteur problemen:
  • Verbetering controle en bij niet correcte gegevens een betere afhandeling.

 • Verbetering van weergave van vastgelegde gegevens in diverse programma's onder het menu Taken:
  • In specifieke situatie werden na het tussenvoegen van meerdere openstaande posten, blanco regels in de onderliggende lijsten getoond.
  • In specifieke situatie werden na het tussenvoegen van 1 regels dubbele regelnummers getoond.

 • Verbeteringen in Taken | Documenten:
  • Actie dropdown wordt nu goed getoond in een ingezoomd scherm.
  • Herkenning extensie van een document.
  • Diverse kleine verbeteringen.

 • Bankrobot pakt niet alle instellingen op.
  • Instellingen vastgelegd in Minox worden nu voor de hoofdgebruiker MINOX opgepakt. 

 • Diverse kleinere verbeteringen.

 

Features

 • Taken | Documenten (nieuw programma). Er worden steeds meer documenten via Scan & Herken verwerkt. Dit programma helpt documenten te volgen van upload/mail tot en met de boeking. Zo weet je zeker dat alle documenten volledig zijn verwerkt, heb je direct inzicht in onderhanden documenten en kun je de boeking direct zien. 
  • Uploaden van documenten via drag and drop, camera en klassieke upload.
  • Status van documenten inzien:
   • Actie = er is iets met het document waardoor de gebruiker een actie moet ondernemen. Via de actieknop achter het document kun je direct de juiste actie selecteren.
   • In behandeling = de herkenservice of andere technische processen zijn bezig.
   • In Voorstel = hij staat in het Scan & Herken voorstel om geboekt te gaan worden.
   • Geboekt = hij is aanwezig in dagboek op een dagboekblad.
  • Memo maken per document, bijvoorbeeld als er twijfel is of het om een zakelijk document gaat. 
  • Info per document:
   • Hoe is het document ontvangen (met bij e-mail de afzender EN ontvanger).
   • Status van het document.
   • Log info waaronder in welk Scan & Herken voorstel en of dagboekblad je het document kunt vinden.   
   • Boekingsinformatie indien die is geboekt.
   • Document negeren: mocht een status van het document onjuist worden weergeven dan kun je het document op negeren klikken en verdwijnt de melding dat er nog iets in behandeling is, in het voorstel staat of er nog een actie nodig is. 
   • En meer.
  • Document snel downloaden door op de extensie te klikken.
 • Betalingsverschil afboeken is nu met sneltoetsen te bedienen. Standaard is het antwoord Nee. Met Enter kun je dit direct bevestigen. Via pijltjes en enter kun je een andere keuze maken. Tevens sneltoets J = Ja en N = Nee.
 • Diverse import verbeteringen.
 • Facturatie: de Minox UBL (=digitale factuur) is uitgebreid waardoor er betere ondersteuning is voor facturering aan de overheid.
 • Onder Beheer | Instellingen kun je nu een ander 'Van' e-mailadres instellen. Mochten e-mails die je vanuit facturatie of aanmaningen verstuurt regelmatig niet aankomen dan kun je deze instelling kiezen. De mail wordt dan uit naam van jouw bedrijf verzonden. Dit vergroot de kans dat het niet wordt tegengehouden door 'sender policy frameworks' en andere beveiligingsmaatregelen aan de kant van de ontvanger om email misbruik te voorkomen. 
 • Als je "per ongeluk" een lager factuurnummer gebruikt in een dagboek dan wordt de factuurnummerreeks niet zomaar meer verlaagd maar krijg je een vraag of je dit wilt. 
 • API uitbreiding: koppelpartners kunnen nu ook openstaande posten blokkeren en deblokkeren.    
 • Indien je per ongeluk een leeg dagboekblad hebt aangemaakt met een bepaalde periode dan werden deze bladen door Verwerking Bankmutaties en Scan & Herken eerst aangevuld. Gevolg hiervan was een mogelijk ongewenste volgorde in de dagboekbladen. Nu wordt een leeg laatste dagboekblad automatisch verwijderd voor verwerking. 

Fixes

 • Betalingsconditie met kredietbeperking toonde niet het juiste aantal dagen bij het gebruik van de variabele.
 • Gebruikers leken soms ingelogd doordat er een achtergrondproces leek te draaien. Hierdoor was opnieuw inloggen soms tijdelijk niet mogelijk.
 • Gebruikers kregen soms een mail met 'Er is geen administratie/boekjaar combinatie gevonden voor het ingestuurde elektronische bestand' ondanks dat de administratie boekjaar wel was gevonden maar er iets anders mis ging. 
 • Twee factuurnummers in UBL werden ten onrechte samengevoegd.
 • De berekening van het G-rekeningdeel over loonsom bedrag ging verkeerd bij verwijderen van een artikelregel.
 • Als er een image wordt gestuurd naar Minox dan wordt hier automatische en PDF van gemaakt. Mocht dit niet kunnen dan werd er geprobeerd de niet bestaande PDF door te zetten naar het Scan & Herken voorstel. Nu wordt in deze gevallen de Image doorgezet.
 • Bankmutaties werden zonder tijdzone ingelezen. Vanaf nu worden ze ingelezen met de tijdzone van de administratie op basis van de landcode.
 • Diverse verbeteringen in de nieuwe bankrobot die je kunt gebruiker door de instelling in Verwerking Bankmutaties aan te zetten.
 • Als er tijdens het valideren van NMBRS koppel gegevens een fout optreedt dan geven we nu ook de fout door aan de gebruiker.  
 • Weergave van totalen bij opvragen grootboek gaf in sommige gevallen 'NaN'.
 • Rapportage Grootboek | Stamgegevens gaf in sommige gevallen een fout en was daarom uitgeschakeld. Deze is nu weer beschikbaar.
 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/133

 

Features

 • Tijdens het boeken het btw code weghalen verder verfijnd. De werking is nu als volgt voor inkoop- en verkoopfacturen:
  • Als je de btw code weghaalt bij bijvoorbeeld een buitenlandse inkoop dan telt hij het automatisch op bij de kosten.
  • Echter als je zelf een bedrag excl. btw invoert (afwijkend van het nog te boeken bedrag) en je haalt de btw code weg dan wordt het btw bedag niet meer opgeteld. Dit maakt het gedrag van uitsplitsen van facturen weer zoals het hiervoor was. 
 • Scan & Herken / UBL.
  • Wanneer je een foto instuurt in plaats van een PDF dan was deze in de Taken | Scan & Herken vaak slecht zichtbaar. Nu zetten we plaatjes automatisch om naar een PDF zodat ze in de PDF viewer van de browser goed leesbaar zijn.
  • Minox houdt nu een log bij van alle ingestuurde documenten. Hierin wordt geregistreerd hoe het document is ingestuurd, wanneer het document is ingestuurd, of het is omgezet van een foto naar een PDF, of het door premium of realtime is omgezet met tijd en datum en wanneer het in welk voorstel is geplaatst. Deze log is op dit moment nog niet zichtbaar voor de gebruiker.   

Fixes

 • Scan & Herken: bij sommige facturen werd er zowel een gecombineerd intern als extern factuurnummer in het factuurnummerveld gezet.
 • Btw aangifte met gebroken boekjaar kon geen aangiftejaar kiezen.
 • Met zoeken in e-mailhistorie werd bij zoeken het verkeerde document getoond.
 • Als er handmatig een document aan vaste activa werd toegevoegd dan werd dit document niet zichtbaar.
 • RGS Brugstaat gaf soms 'undefined' omdat er geen omslagcode werd gevonden. 
 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/132

 

Features

 • Boeken: wanneer je een btw code bij een boeking weghaalt wordt het btw bedrag nu opgeteld bij de grondslag. Handig als je een keer geen bonnetje meer hebt en je de btw dus niet mag aftrekken.
 • Verbeteringen Verwerking Bankmutaties:
  • Bankmutaties worden nu iedere dag meerdere keren opgehaald. Hierdoor zijn ze ook direct zichtbaar in de werkvoorraad die wordt weergegeven bij het opvragen van administraties maar ook op het accountancy dashboard.
  • Het starten van Verwerking Bankmutaties met een bankenkoppeling is daardoor aanzienlijk sneller.
  • Features in bèta. Via instellingen van Taken | Verwerking bankmutaties kun je twee features aanzetten die nu nog in bèta zijn maar op termijn standaard zullen worden:
   • Nieuwe bankrobot gebruiken:
    • Eer worden meerdere bestandsformaten ondersteund zoals CSV's (ING en Rabo) van privérekeningen en bredere ondersteuning van Swift 940 bestanden.
    • Ook Swift bestanden van spaarrekeningen en/of PsP's zoals Mollie en Paypal kunnen worden ingelezen. Als er bijvoorbeeld een Swift van een spaarrekening wordt ingelezen, dan kan er geen Iban van worden gevonden in het dagboek want een spaarrekening heeft geen Iban. Als in het dagboek van die spaarrekening dan bijvoorbeeld een Dummy Iban zoals NL20KABA0123456789 wordt ingevuld en de naam wordt gevuld met het nummer van de spaarrekening dan wordt deze toch in dit dagboek ingelezen. Dit werkt voor alle Swifts van bijvoorbeeld Mollie, Paypal etc zolang er maar een nummer staat in het veld ":25:" van de Swift.
    • Betere herkenning van het betalingskenmerk of het aanslagnummer. Ook na een refresh of uit andere bestanden dan een CAMT wordt dit nu goed herkend.
   • Direct doorboeken: 
    • Het is nu mogelijk dat de binnengekomen banktransacties realtime worden doorverwerkt naar het grootboek. De transacties komen dan niet meer in het voorstel maar de boekingen staan na verwerking direct klaar in het bank dagboek bij Taken | Boeken. Deze feature is in bèta en aan te zetten in de instellingen van Taken | Verwerking bankmutaties.
 • Toevoegingen Scan & Herken:
  • De check op postcode is aangescherpt. Debiteuren en crediteuren vinden nu nauwkeuriger de debiteur op postcode en huisnummer.
  • Dubbele factuurcontrole is uitgebreid. Naast de generieke check of een factuur potentieel dubbel is die bestaat uit eenzelfde debiteur/crediteur met hetzelfde factuurbedrag op dezelfde dag wordt er nu ook gecontroleerd op reeds bestaande factuurnummers bij dezelfde crediteur. Tevens is de melding: "Dubbele factuur?" omdat het om een potentieel dubbele factuur gaat.   

Fixes

 • Bij het gebruik van bulk Scan & Herken werd soms ten onrechte gemeld dat het KvK e-mailadres niet was aangemeld.
 • Bij uitloggen duurde het soms enige tijd voordat de gebruiker / licentie weer werd vrijgegeven. Hierdoor kon je even niet inloggen, dit is nu opgelost.
 • Verbeteringen Accountancy Dashboard
  • Mails die werden verstuurd hadden veel witruimte door een grote regelafstand.
  • De rapportages werden vanaf p1 opgevraagd, nu is ook inclusief beginbalans mogelijk.
  • Het meerjarenoverzicht toont nu tot 4 boekjaren terug indien die data aanwezig is.
  • Mail worden nu "on behalf of" de gekozen gebruiker verstuurd. Daardoor ziet de ontvanger duidelijk van wie de mail afkomstig is.    
  • Beter zichtbaar op welke regel je een handeling doet en hebt gedaan.
  • Lange administratienamen worden nu bij voldoende schermruimte volledig getoond. 
 • Bij rapportage verkoopstatistieken werd bij de datum 31-12-20xx de laatste dag niet meegenomen.
 • Bepaalde rapportages waren ten onrechte niet te starten als je niet in de supervisor groep zat.  
 • In de btw aangifte werkte het vergrootglas niet voor het selecteren van de periode en werd er niet meer op beconnummer gecontroleerd.
 • In facturatie layout 3 werden het telefoonnummer en emailadres van de debiteur niet getoond. Tevens was er onvoldoende ruimte om factuurdatum in zijn geheel te tonen.  
 • Diverse kleinere fixes.
R/131

 

Features

 • In de vraagposten kun je nu ook een boekjaar meesturen. Zo kun je ook de vraagposten voor het jaarwerk uitvragen met één druk op de knop uitvragen.
 • In de rapportagemail kun je nu ook een boekjaar meesturen. Zo kun je ook over oude rapportages sturen. Let op: openstaande posten zijn wel altijd per heden.

Fixes

 • Klantnaam in accountancy dialoog werd niet mer getoond
 • Accountancy dashboard
  • Ophogen van deadline ging niet altijd goed.
  • Switchen via het accountancy dashboard startte soms het programma zonder tabnaam er boven.  
R/130 

 

Features

 • Accountancy Dashboard beschikbaar voor alle Xtra Accountant abonnementen:
  • Lees hier meer over het Accountancy Dashboard
  • Starten Accountancy Dashboard:
   • In het accountancy dialoog kun je het Accountancy Dashboard in het opstartproces starten.
   • Via Opvragen | Accountancy Dashboard kun je ook het Accountancy Dashboard starten.
  • Planning en overzicht:
   • Wanneer welke administratie door welke medewerker kan worden opgepakt.
   • Inzicht in het proces per administratie.
   • Inzicht in de status van de btw aangifte per tijdvak.
   • Inzicht in de werkvoorraad: facturen, bankmutaties en vraagposten.
   • Notitieveld voor:
    • Urgente acties
    • Vaste afspraken  
  • Zet het accountancy dashboard op je tweede scherm en sprint met één druk op de direct naar de juiste klant, administratie en juiste programma. Zo kun je heel efficiënt de binnengekomen facturen en bankmutaties dagelijks bijwerken:
   • Openen administratie
   • Taken | Scan & Herken
   • Taken | Verwerking Bankmutaties
   • Taken | Boeken
   • Rapportage | Btw aangifte
   • Opvragen | Grootboek
   • Opvragen | RGS Analyzer (klantspecifiek dashboard)
   • Onderhoud | Basisgegevens administratie
  • Automatisering veel voorkomende taken kunnen uitvoeren:
   • (Geautomatiseerd) aanlever-herinneringen per mail kunnen sturen.
   • Vraagpostenmails kunnen sturen met direct een opsomming van de vraagposten uit het grootboek.
   • Rapportagemails kunnen sturen met veel gebruikte rapporten zoals:
    • Kolommenbalans
    • Proef- en saldibalans
    • Openstaande posten debiteuren (ouderdomsanalyse)
    • Openstaande posten crediteuren (ouderdomsanalyse)
    • Meerjaren overzicht 
  • Extra:
   • Buiten Minox administraties kunnen toevoegen/verwijderen zodat je alle administraties uit alle boekhoudpakketten kunt zien en plannen in één compleet overzicht.
   • Informatie per administratie over de status per dagboek, hoeveelheid boekingen, laatste boeking, laatst bijgewerkt, etc.
   • Uitgebreide filtermogelijkheden.
  • Management dashboard met daarin een grafisch overzicht hoe je er voor de komende maand voor staat. 
   • Aantal btw aangiftes te doen / gedaan.
   • Hoeveelheid btw aangiftes per medewerker verdeeld in te doen / gedaan.
   • Weekplanning per medewerker van de af te ronden administraties en de voortgang.
   • De ontwikkeling in de werkvoorraad in de afgelopen 14 dagen.
   • De hoeveelheid gemaakte boekingen in de administraties uitgesplitst per dagboek.   
   • Alle af te werken punten en acties in één overzicht.
 • API uitbreidingen:
  • Als btw is ingesteld op geen en een koppelpartner schiet een transactie in met btw krijgt de partner een foutmelding van de api.
 • RGS Analyzer
  • RGS 3.2 support ingebouwd en alle klanten automatisch overgezet naar de laatste versie. 
  • RGS Analyzer Dashboard openstaande posten toont nu naast de top x openstaande posten nu ook de top x debiteuren qua omzet.

Fixes

 • API
  • Sommige klanten kregen ten onrechte een 500 error terug.
  • Performance van het administratie endpoint.
  • Brondocument werd niet gevonden als deze in het vorige boekjaar was ontstaan.
 • Brondocument zoeken werkte niet voor documenten die in het vorige boekjaar waren aangemaakt.
 • Als je als gebruiker dezelfde administratie opende kreeg je soms de melding dat deze al in gebruik was.  
 • RGS Analyzer kleine fixes.
 • Diverse kleinere fixes.
R/129

 

Fixes

 • Btw jaaraangifte werkte niet meer doordat er een aantal opties die niet meer door de belastingdienst werden ondersteund in de R/115 waren verwijderd.
 • Indien in de administratie kostenplaatsen aanstond maar niet in de licentie kon het soms zijn dat de boekingen zonder btw werden gemaakt.
R/128

 

Features

 • Nieuwe KOR / Vrijstelling van btw:
  • In Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie tabblad BTW kun je nu btw op 'Geen btw' zetten.
  • Je kunt alleen switchen als alle documenten uit facturatie, Scan & Herken detailregels of bankregels zijn verwerkt. Deze voorstellen zijn nog met btw aangemaakt en dienen dus eerst te worden verwerkt of verwijderd. 
  • Alle btw instellingen blijven aanwezig maar worden genegeerd:
   • Btw codes bij Onderhoud | Algemeen | BTW gegevens grootboek.
   • Btw instellingen op grootboekrekeningen.
   • Btw instellingen op debiteuren en crediteuren .
  • Btw aangifte is niet meer toegankelijk als de btw op 'Geen btw' staat.
  • In facturatie zullen alle facturen zonder btw code worden gemaakt.
  • Boeken gebeurt zonder btw code en btw bedrag, deze kolommen zijn voor de gebruiker geblokkeerd. 
  • API: er kunnen geen boekingen met een btw code of btw bedrag worden ingeschoten. Partners die dit doen krijgen een duidelijke foutmelding.
 • Uitbreiding Accountancy dashboard:
  • Administraties vrijgesteld van btw krijgen geen btw deadline meer.
  • Als er (geautomatiseerd) aanlevermails worden verstuurd gaat de status automatisch naar documenten opgevraagd. 
  • Acties zijn duidelijker zichtbaar en worden met een oranje bolletje getoond.  
  • Extra status 'Vraagposten opgevraagd'.
 • RGS Analyzer dashboard:
  • Direct inzicht in de openstaande posten.
  • TOP x debiteuren / crediteuren grafiek.
  • Verhouding vervallen openstaande posten in percentage van totaal.
  • Doorzoomen naar debiteuren- / crediteurenkaart met mutaties per debiteur / crediteur.

Fixes

 • Accountancy Dashboard:
  • Performance verbeterd.
  • Vraagpostenmail werkte alleen bij interne klanten niet bij klanten met een eigen licentie.
  • Toevoegen van buiten Minox administraties gaf een wit scherm, je komt nu weer netjes terug in het dashboard.
  • Er werden dubbele statussen en aanlevermethodes weergegeven.
  • Op de onderste regels wordt nu een dropup i.p.v. dropdown gebruikt zodat ze waardes altijd zichtbaar zijn.
 • RGS Analyzer:
  • Werking omslagcode aangepast in RGS Analyzer.
  • In periodeoverzicht export ontbrak P12.
 • Bij aanmaningen heet de knop niet meer 'weergeven' maar 'versturen'.
 • Diverse API verbeteringen.
 • Diverse kleine fixes en verbeteringen.

Koppelingen

 • Simplicate en Teamleader koppeling: je kunt nu ook de boekingen die door Simplicate in Minox worden ingeschoten laten voorzien van een document. Bijvoorbeeld als factureert en de journaalpost wordt door Simplicate in Minox gezet dan zie je zowel de omzet, als het document achter de boeking als ook de boeking bij de openstaande post. Wanneer een bestaande gebruiker Teamleader of Simplicate bijlagen toegevoegd wenst te hebben in Minox dient hij eerst in Combidesk (https://combidesk.com/connectedaccounts) opnieuw met Minox te autoriseren.
R/127

 

Interne update
R/126

 

Features

 • Realtime Scan & Herken is vanaf nu altijd beschikbaar:
  • Doordat vanaf 01-01-2020 in ieder ondernemersabonnement vanaf Connect één Bizcuit gebruiker is inbegrepen heb je recht op één bundel van 50 document herkenningen voor Scan & Herken. In de Accountant Xtra zijn zelfs twee Bizcuit gebruiker inbegrepen en heb je dus recht op twee bundels van 50 document herkenningen. De document herkenningen zijn te gebruiken in iedere administratie in je klantomgeving, dus bijvoorbeeld 30 in administratie A, 15 in administratie B en 5 in administratie C. 
  • Als je bundel op is kun je realtime Scan & Herken blijven gebruiken, zodat je altijd je facturen kunt blijven verwerken en niet ineens voor een stop staat. Je dient er daarom wel zelf voor te zorgen dat je voldoende bundels hebt door:
   • Extra Bizcuit gebruikers te koppelen aan administraties. Per Bizcuit gebruiker krijg je één extra bundel van 50 documenten die je in je hele klantomgeving in willekeurige administraties kunt gebruiken.
   • OF het 'Afkoop' Realtime Scan & Herken vinkje aan te zetten in Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken / UBL. 
  •  Voor meer informatie lees de info teksten onder Onderhoud | Algemeen | Scan & Herken / UBL. 
 • Nieuw Btw-id voor ZZP'ers:
  • In basisgegevens instellingen kan het nieuwe 'Btw-id voor ZZP'ers' worden ingesteld.
  • Het bestaande btw nummer is overal hernoemd naar OB-nummer (conform de benaming van de belastingdienst).
  • In facturatie wordt het nieuwe Btw-id op de factuur geprint, indien dit nummer niet is ingevuld zal het oude OB-nummer worden afgedrukt.
  • In Onderhoud | Debiteuren en Crediteuren is de validatie aangepast zodat zowel btw-id als het oude btw-nummer op geldigheid wordt gecontroleerd en wordt toegelaten. 
  • API uitgebreid met dezelfde controles.
 • Het lijstcomponent in alle onderhoudsprogramma's en opvraagprogramma's vervangen voor betere performance.  
 • Het ophalen van data via de bankkoppeling wordt nu gedaan bij het opstarten van het programma. Hierdoor is het switchen tussen het voorstel en details veel sneller geworden.
 • Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling snelheid van het scherm verbeterd.
 • API verbeteringen:
  • Documenten kunnen nu ook worden geüpload en gekoppeld aan een boeking. 
  • Openstaande posten crediteuren endpoint geeft nu aan of een post geblokkeerd is voor betaling. 
  • Openstaande posten debiteuren endpoint geeft nu aan of een post geblokkeerd is voor incasso.

Fixes

 • Download UBL in e-mailhistorie toonde de UBL i.p.v. een download.
 • Diverse kleine fixes en verbeteringen.
R/125

 

Features

 • AUTOMATISCH BETALINGSKENMERK VAN DE BELASTINGDIENST ONTCIJFEREN en naar de juiste grootboekrekening boeken:
  • Onder instellingen kun je nu per BSN/RSIN per belastingstroom de grootboekrekeningen ingeven. 
  • Als er in de CAMT (of via de bankenkoppeling) bij het bankrekeningnummer van de belastingdienst een betalingskenmerk wordt gevonden dan wordt op basis van de BSN/RSIN de juiste grootboekrekening gezocht en een nette omschrijving gegenereerd. 
  • Als er in de CAMT (of via de bankenkoppeling) bij het bankrekeningnummer van de belastingdienst een aanslagnummer wordt gevonden dan wordt op basis van de BSN/RSIN de juiste grootboekrekening gezocht en een nette omschrijving gegenereerd. 
 • Diverse verbeteringen jaarovergang:
  • Nieuw factuurnummer kan direct worden ingegeven, als je factuurnummer bijvoorbeeld wijzigt van 2019xxx naar 2020001.
  • Als je per ongeluk nog in het verkeerde jaar factureert dan krijg je daar nu een melding van als de factuurdatum niet in het boekjaar ligt
  • Als je een bankkoppeling hebt maar je oude jaar is nog niet volledig bij, dan krijg je een melding in het nieuwe jaar dat je oude boekjaar eerst nog moet bijwerken.  
 • Diverse verbeteringen Minox voor Windows conversie naar online:
  • Kostenrekeningen worden indien btw wijzigbaar in Windows ook in online op wijzigbaar gezet 
  • Default instellingen zoals dagboekbladen aanvullen en meer wordt voor Scan & Herken, Verwerking Bankmutaties en facturering direct goed gezet.
 • Diverse verbeteringen in het proces/scherm waarin de bankenkoppeling kan worden aangevraagd.
 • In het accountancy dashboard worden in de rapportages nulposten onderdrukt en gerapporteerd op hele euro's.
 • In RGS Analyzer:
  • Als er een dashboard wordt overgenomen wordt de positie van de widget nu ook meegenomen zodat je direct een compleet dashboard hebt.
  • Als je nog geen dashboard hebt krijg je het standaard dashboard van Minox.
  • De omschrijving van een analyse is gedeeld in een generiek deel en een klant specifiek deel. Alleen het generieke deel wordt gedeeld in de Analyzer Store.
 • Verwerking Bankmutaties:
  • Betalingskenmerk is nu zichtbaar in de omschrijving bank die in Minox wordt getoond.
  • Instellingen scherm is voorzien van informatie icoontjes voor meer informatie.
 • Bizcuit
  • Indien er gebruikers worden uitgenodigd om Bizcuit te gaan gebruiken wordt nu de Minox klant waaruit de aanvraag wordt verzonden meegestuurd zodat deze in Bizcuit bekend is. 

Fixes

 • In sommige gevallen reageerde Minox Online niet meer als er veel gebruik werd gemaakt van het aanmaken/aanpassen van crediteuren vanuit Scan & Herken en het opnieuw inlezen van Scan & Herken voorstellen. 
 • Doorzoomen naar een analyse via het vergrootglas zette geen filter meer en toonde geen grafieken.
 • Import waarin mutaties op de jaargrens (31-12-2019) zaten landen soms in het verkeerde boekjaar.
 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/124

 

Features

 • Per administratie kunnen nu acties en vaste afspraken worden vastgelegd:
  • Deze acties en afspraken kunnen per administratie worden vastgelegd door te klikken op het icoon rechts van snel zoeken in de menubalk.
  • Als er een actie is vastgelegd wordt er in het icoon een oranje indicator getoond zodat het duidelijk is dat er een actie staat.
 • Verbeteringen in het Scan & Herken overzichtsscherm:
  • Rekeningnaam wordt ook getoond in details onder het voorstel om controle efficiënter te maken. 
  • Btw bedrag wordt ook direct in het overzicht getoond.
 • Verbeteringen in het Scan & Herken detailscherm:
  • Naast KvK worden nu ook Iban en Btw-nr. uit de digitale UBL factuur getoond.
  • 'Herkend op' toegevoegd zodat je kunt zien hoe een crediteur/debiteur werd gevonden.
  • Het overzicht met de berekening van bedrag factuur en geboekt bedrag is overzichtelijker geworden. 
 • Verbeteringen in het Verwerking Bankmutatiescherm:
  • Rekeningnaam wordt ook getoond in details onder het voorstel om controle efficiënter te maken.
 • Accountancy Dashboard:
  • De templates voor de mails naar klanten kunnen door het kantoor zelf worden opgesteld. Onder Instellingen van het Accountancy Dashboard tabblad mail kan dit worden ingesteld.
  • Rapportages in de rapportagemail zijn nu toegevoegd en kunnen aan klanten worden gestuurd.
  • Per administratie kunnen nu acties en vaste afspraken worden vastgelegd (zie ook punt 1 van deze release notes). Deze zie je ook direct terug in de administratie.
  • Extra filters toegevoegd.
 • RGS Analyzer
  • Ondersteuning voor het nieuwe generieke koppelvlak 'RGS Brugstaat'. Met dit bestandsformaat kun je door gebruik van RGS een balans / winst & verliesrekening rechtstreeks inlezen in fiscale- en rapportagepakketten. Alle grote fiscale softwareleveranciers hebben aangegeven deze RGS Brugstaat te gaan ondersteunen. De eerste is het pakket Fiscaal Gemak waarmee je vanaf volgende week rechtstreeks de cijfers kunt inlezen.    
  • Op een widget klikken laat direct de details zien.
  • Detailsscherm wordt sneller geladen.
  • Indien periode instelling van een widget cumulatief is wordt het detailscherm ook cumulatief getoond.
  • Als er nog mappings zijn die niet een 100% match hebben dan wordt de gebruiker daar op geattendeerd met een gele driehoek. Via een hoover over kun je zien om hoeveel rekeningen het gaat.   
  • Bij een widget wordt de naam van de analyse gescheiden van de klantspecifieke toevoeging. Dus als je 'Rekeningcourant Jansen' wilt tonen op je dashboard dan kun je dat splitsen in naam analyse: Rekeningcourant en klantspecifieke toevoeging Jansen. Alleen rekening courant wordt dan gedeeld als naam van de analyse.
 • RGS Mapper
  • Mapping verder verbeterd.
  • "Duimpjes" om de rekening te bevestigen werden soms niet getoond op lagere resoluties.
 • API 
  • Nieuw endpoint voor het generieke koppelvlak 'RGS Brugstaat'.

Fixes

 • In sommige gevallen startte het Accountancy Dashboard niet meer op.
 • Duidelijkere meldingen als Automatische betalingen een fout geeft. 
 • Het bankenkoppelingsscherm toonde niet meer de datum van de eerste en laatste bankmutatie in Bizcuit waar Minox toegang toe heeft.
 • Koppelen van Scan & Herken users gaf onterecht de melding unauthorized. 
 • Bij opnieuw overnemen beginbalans maakte Minox ten onrechte ook Winst & Verlies rekeningen aan. 
 • API: Bij zeer grote openstaandepostenlijsten kregen klanten een timeout omdat de op te vragen hoeveelheid data. Als een klant nu meer dan 50.000 regels heeft dan wordt het in blokken van 50.000 aangeboden.  
 • RGS Mapper omslagcode voor bankrekeningen toegevoegd.
 • RGS Analyzer als saldo vorig jaar 0 was dan werden normeringen soms onterecht getoond.
 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/123

 

Features

 • Diverse verbeteringen Accountancy Dashboard
  • Filters op werkvoorraad verbeterd.
  • Ophalen rapportages opgehaald.
  • Diverse overige verbeteringen.

Fixes

 • In sommige gevallen toonde Onderhoud | Koppelingen | Bankkoppeling geen bankenkoppeling ondanks dat er wel een bankenkoppeling actief was.
 • Bij sommige klanten kregen bij automatische betalingen via Bizcuit de melding dat er iets mis was gegaan. Het voorstel stond vervolgens wel in Bizcuit maar de betalingen werden niet geblokkeerd / afgeboekt.    
 • Backup van activa zette de waarde van een type afschrijving verkeerd waardoor afschrijvingen niet meer konden worden doorgeboekt.
 • Wanneer een kostenplaats geblokkeerd is kun je die kostenplaats nu niet meer kiezen.
 • Verbetering in Realtime Scan & Herken om KvK in de juiste vorm mee te sturen voor betere herkenning.
 • API: Als je met RGS het rekeningschema opvroeg kreeg je niet meer de rekeningen uit oudere jaren die verwijderd waren terug.
 • Door betere beveiliging konden sommige klanten programma's als e-mailhistorie en de RGS Analyzer niet meer starten.
 • Diverse kleinere verbeteringen.
R/122

 

Interne update
R/121

 

Interne update
R/120

 

Features

 • Boeken:
  • In Taken | Boeken is het nu mogelijk via Vorige (F7) en Volgende (F8) te switchen tussen dagboekbladen. Dit is vooral makkelijk als je een factuur uit een vorige periode wilt boeken of als je snel een aantal dagboekbladen wilt controleren.
 • Brondocument zoeken via blauwe knop 'brondocument zoeken':
  • In Verwerking Bankmutaties kun je op regels waar de bankrobot een suggestie voorstelt nu met één klik op de blauwe brondocument zoeken knop de inkoop- of verkoopfactuur openen.
  • In Taken | Boeken kun je kun je op alle regels met één klik op de blauwe brondocument zoeken naar een inkoop- of verkoopfactuur bijvoorbeeld bij een betaling of een afboeking op een factuur in het memoriaal.
  • In Taken | Automatische betalingen kun je direct doorzoomen naar de factuur die je wilt betalen.
 • Vaste Activa:
  • Aan een activum kan een document worden toegevoegd. Dit document wordt ook doorgeboekt naar de afschrijvingen zodat de details van de investering altijd zichtbaar blijven in het grootboek.
  • Als er bij vaste activa een inkoopboeking van de tussenrekening wordt gebruikt om een activum aan te maken dan:
   • Wordt het document automatisch toegevoegd aan het activum.
   • Wordt de gebruikte regel van de tussenrekening daarna niet meer getoond. Hierdoor zie je alleen nog maar de activums die je nog moet activeren op de tussenrekening.
   • Tip: Heb je reeds allerlei posten op de tussenrekening die je niet meer wilt zien dan kun je die ook onderdrukken door deze op de tussenrekening vaste activa af te letteren via Opvragen | Grootboek | Tabblad afletteren.
 • RGS Analyzer dashboard:
  • Grafieken: Als je doorzoomt vanuit een Analyse naar de details dan zie je nu grafieken. Deze kun je cumulatief instellen maar ook per periode.
  • Vanuit een analyse kun je doorzoomen naar de details. Vanuit de details kun je de grootboekrekeningen zien, per heden kun je ook direct doorzoomen naar de onderliggende mutaties.
  • Nieuwe categorieën toegevoegd en de volgorde verbeterd.
 • Minox Open API:
  • Rechten uitgebreid.
  • Nieuwe endpoints om rapporten ook via de API op te vragen .

Fixes

 • RGS Robot was in sommige gevallen te strict afgesteld waardoor hij niet de juiste grootboekrekening voorstelde.
 • Zoeken op systeemdatum vond resultaten 'tot' i.p.v. 'tot en met'. Het verwijderen van de datum leidde er toe dat de datum van vandaag terug kwam i.p.v. dat deze leeg werd.
 • Het opslaan van het vinkje om abonnementsaanpassingen te mailen onder debiteuren werd niet opgeslagen. Daardoor werden er soms geen e-mails verstuurd.
 • Als in de herkenning van Scan & Herken de naam van de debiteur niet was gevonden werden debiteuren / crediteuren toch automatisch aangemaakt. Dit gebeurt nu alleen nog als de naam ook is gevonden.
 • Suppletie btw voor jaren ouder dan 2018 werkte niet meer. 
 • Diverse kleinere verbeteringen.

Controlled release Accountancy dashboard:

 • Dashboard met de belangrijkste KPI's 
  • Status per administratie (documenten opgevraagd, ontvangen, btw gedaan, etc).
  • Toegewezen medewerker.
  • Aantal administraties waar deadline is verstreken.
  • Werkvoorraad in aantal en in tijd.
 • Overzicht over alle administraties:
  • Bewaking van de btw deadline.
  • Bewaking van de bijwerk/rapportagemomenten.
  • Inzicht in de werkvoorraad.
  • Inzicht wanneer er voor het laatst is gewerkt.
  • Inzicht in welke dagboeken bij zijn.
 • Mailen:
  • Geautomatiseerd aanleverherinneringen sturen (ook handmatig mogelijk).
  • Vraagpostenmail kunnen sturen. In de mail worden direct de posten van de vraagpostenrekening zoals ingesteld in basisgegevens uitgelezen en overzichtelijk in de mail gezet.
  • Rapportages kunnen mailen.
 • Filteren:
  • Op alle administraties waar enige tijd niet op is ingelogd.
  • Op dagboeken die niet zijn bijgewerkt.
  • Op medewerker.
  • Op status.
  • En veel meer.
 • Buiten Minox administraties kunnen toevoegen voor het bewaken van al je administraties in één overzicht.
 • Aandachtspunten kunnen vastleggen die direct zichtbaar zijn in de klant.

Het Accountancy Dashboard komt in een controlled release op aanvraag beschikbaar. Steeds meer kantoren kunnen deelnemen en feedback geven op deze nieuwe module. In de maanden november, december en januari zal het aantal kantoren steeds verder worden uitgebreid. 

R/119

 

Interne update
R/118

 

Features

 • Naast het aantal facturen dat via Scan & Herken/UBL wordt getoond, wordt nu ook het aantal bankmutaties getoond bij:
  • Openen klantenscherm voor accountants
  • Openen administratiescherm
  • Kiezen boekjaar per boekjaar

Let op: bankmutaties die klaarstaan om te worden ingelezen via de Bizcuit bankenkoppeling worden nog niet meegeteld. De planning is dit in de komende maanden toe te voegen. 

 • Het programma Zoeken is verbeterd en uitgebreid:
  • Meer zoekopties: op dagboek, systeemdatum en boekstuknummer.
  • De export naar Excel is uitgebreid met een aantal velden: kostensoort, aantal en systeemdatum/tijd.
  • Er is een optie om ook de automatische boekingen mee te exporteren (de optie is te vinden onder extra zoekopties).
  • Bij snelzoeken op bedrag (dit doe je door bovenin het snelzoeken scherm een komma in het getal te zoeken, bijvoorbeeld "100,00") werden alle bedragen groter dan het opgegeven zoekbedrag getoond. Nu zoek je precies op die waarde.
 • De herkenning van debiteuren en crediteuren in Scan & Herken is verbeterd: 
  • Extra herkenning op straat en huisnummer.  
  • Bij debiteuren extra herkenning op debiteurennummer uit een ander deel van de UBL.

Fixes

 • De slash toets ("/") bij het numerieke deel van het toetsenbord genereerde geen omschrijving meer.
 • In Scan & Herken werd soms ten onrechte een boeking tegengehouden omdat deze niet in balans zou zijn.
 • (Opnieuw) overnemen beginbalans nam soms ten onrechte de debiteuren- en crediteurentegenrekening mee samen met de openstaande posten opboekingen. Hierdoor kwamen deze er dubbel in te staan.
 • In zoeken was exporteren ten onrechte alleen mogelijk voor gebruikers in de supervisor groep.  
 • Het gekoppelde briefpapier werd niet getoond in emailvoorbeeld.
R/117

 

Features

 • Scan & Herken toont nu in het voorstel het boekingsverschil indien aanwezig. Zo kun je makkelijk zien welke boekingen nog een verschil hebben.
 • Verwerking Bankmutaties: vaak wordt een pinbetaling één dag later afgeschreven dan waarop de betaling heeft plaatsgevonden. Pinbonnen werden hierdoor niet herkend. De bankrobot is nu uitgebreid zodat hij deze pinbonnen nu ook gaat herkennen.  
 • Als een rekening is geblokkeerd voor boeken dan wordt deze ook niet meer getoond bij F4/zoeken in boekingsprogramma's zoals Taken | Boeken, Scan & Herken/UBL en Verwerking Bankmutaties. Hiermee heb je tijdens het boeken een overzichtelijker rekeningschema. 
 • Voor koppelpartners: API uitgebreid met diverse nieuwe functionaliteit

Fixes

 • In Scan & Herken/UBL werd het zichtbare boekingsverschil in sommige gevallen niet goed berekend. De journaalpost werd wel correct gemaakt. 
 • Indien een debiteur op geblokkeerd voor aanmanen stond dan werd deze toch meegenomen in het aanmaningenproces.
 • Diverse kleine fixes en verbeteringen.
R/116

 

Features

 • RGS Analyzer dashboard    
  • De RGS Analyse store is vernieuwd. Het toevoegen van beschikbare analyses aan je dashboard is daarmee nog makkelijker geworden.
  • Tijdens het 1e keer opstarten krijg je een wachticoon tijdens het laden
  • Bij het opnieuw starten van het RGS Analyzer dashboard in dezelfde administratie of het wisselen van tabblad is de performance sterk verbeterd.
 • RGS Robot / Mapper 
  • Verdere verbeteringen in de herkenning voor nog te mappen rekeningen. 

Fixes

 • Kleine fixes en verbeteringen
R/115

 

Features

 • RGS Analyzer dashboard    
  • Het detailscherm van het dashboard kan nu worden ingeklapt zodat het rustiger oogt en klanten meer overzicht hebben tijdens adviesgesprekken.
  • Als je een formule maakt wijst het Analyzer dashboard je nu op eventuele fouten in de gebruikte codes.
 • RGS Robot / Mapper 
  • Verbeterde herkenning voor nog te mappen rekeningen. Zelfs bij volledig onbekende grootboekrekeningschema's is de herkenning nu vaak 70% plus! Door het zelflerende algoritme zal dit in de toekomst nog verder toenemen.
  • De mapper toont met welke regel de grootboekrekening is gevonden. Dit kun je doen door met je muis op het status bolletje de cursor stil te houden.
  • Kolom omslagcode wordt getoond in de RGS Mapper, zodat je kunt zien welke code er wordt gebruikt indien het saldo omslaat naar de debet- of creditkolom. Dit kun je doen door met je muis, op het omslagcode teken de cursor stil te houden.
 • Vaste Activa
  • Vaste activa wordt nu in de back-up meegenomen. 
  • Vaste activa kan worden teruggeplaatst in een nieuwe klant omgeving, bijvoorbeeld omdat een klant zijn eigen administratie gaat voeren in plaats van interne administratie bij de accountant.
  • Bij administraties waar al activa actief is wordt de back-up van activa niet terug geplaatst. De reden hiervoor is dat Vaste Activa administratie boekjaaroverstijgend is. Het terugplaatsen van een enkel boekjaar zou dan de activa administratie van alle boekjaren terugzetten.
 • Back-up 
  • De gebruiker krijgt een melding wanneer er nog documenten in het Scan & Herken / UBL voorstel staan. Deze worden niet meegenomen in de back-up en kunnen daarom beter voor de back-up worden verwerkt.  
 • Basisgegevens administratie
  • Naast de bedrijfsgegevens kan nu ook de contactpersoon / eerste aanspreekpunt voor een administratie in basisgegevens administratie worden vastgelegd. Dit kan in de toekomst gebruikt worden om bijvoorbeeld geautomatiseerd reminders te sturen om de administratie te updaten of geautomatiseerd vraagposten uit te vragen.
  • Optie om een administratie te tonen als voorbereiding op het toekomstige accountancy dashboard waarin we accountants en klanten een overzicht gaan tonen van alle administraties, de werkvoorraad en meer.   
  • Aantal opties in de BTW die niet meer van toepassing waren zijn eruit gehaald.
 • Factureren en orders 
  • Het onderhanden verkooprapport is nu ook te starten vanuit Taken | Facturering.

Fixes

 • RGS Analyzer toonde in sommige gevallen geen cijfers bij de eerste keer opstarten.
 • Indien er een creditnota werd gemaakt kon het zijn dat de aantallen en/of het totaalbedrag niet meer zichtbaar waren.
 • In Scan & Herken werd ondanks dat de crediteur werd gevonden niet die naam getoond in het voorstel wat controle lastig maakte. 
 • Diverse optimalisaties voor koppelpartners die gebruik maken van de API.
 • De Quality of Service is verder verbeterd met aangescherpte kwaliteitscontroles.
 • Diverse kleine verbeteringen.
R/114

 

Features

 • Facturering / ordermanagement
  • Bij iedere factuur kunnen nu interne notities worden toegevoegd via de notitieknop in de menubar. Deze notities zijn ook te bekijken in de zoeklijst. Zo kun je lopende zaken over een order, offerte of factuur noteren zoals bijvoorbeeld inkoop notities en andere belangrijke afspraken die niet op de factuur terug hoeven te komen.
  • Er is een nieuw overzicht waarin alle lopende verkoop trajecten zijn opgenomen. Voor alle offertes, orders en abonnementen kan nu een overzicht worden samengesteld om bijvoorbeeld de leverdatum te bewaken, offertes na te bellen of een overzicht te genereren van alle lopende orders. Ook de bovenstaande notities kunnen daarin worden opgenomen. Het overzicht is te starten via Rapportages | Lopende verkopen overzicht.
 • RGS Mapper & Analyzer    
  • Het aanmaken van een nieuwe analyse / widget is vereenvoudigd.
  • Normering instellen is niet meer verplicht bij een analyse.
  • Normering kan nu ook laten zien als het een positieve uitschieter betreft, deze wordt dan groen getoond. 
  • Het dashboard laat slimmer zien dat een plaats op het widget dashboard al bezet is.
 • Scan & Herken
  • Verbeterde herkenning Realtime Scan & Herken door betere herkenning klant en leverancier.
  • Bij enteren over factuurnummer indien er een intern factuurnummer wordt gebruikt werd altijd de lijst getoond, dit gebeurt nu niet meer.
  • Via Onderhoud | Koppelingen | Scan & Herken app kunnen weer Bizcuit Scan & Herken users worden uitgenodigd.
 • Boeken
  • Als in het verkoopboek een dubbele factuur werd ingeboekt kreeg je niet de melding dat er al een openstaande post aanwezig was zoals dat bij inkoop wel het geval is. Dit is nu toegevoegd. 

Fixes

 • Diverse optimalisaties voor koppelpartners die gebruik maken van de API:
  • Btw transport van btw op grootboek naar btw op sub-administratie.
  • Er kunnen meer gegevens over de administratie worden uitgevraagd.
  • Validaties uitgebreid en verbeterd.
 • Automatische Betalingen
  • De limiet voor een betalingsvoorstel in Bizcuit wordt in Bizcuit bewaakt. Als een betaalopdracht het maximum overschrijft wordt de melding niet meer in Minox gegeven maar in Bizcuit. Mocht een betaalopdracht te groot zijn dan kan de bevoegde in Bizcuit betalingen verwijderen zodat de betaalopdracht onder de limiet komt en toch kan worden uitgevoerd. 
  • Als de BIC ontbrak kon een betalingsvoorstel toch naar Bizcuit worden gestuurd. Dit is opgelost.    
  • Bij het tegelijk toevoegen van facturen kon het voorkomen dat er een verkeerde vervaldatum werd getoond (dit probleem is ook bij incasso opgelost).
 • RGS Mapper & RGS Analyzer
  • De auto mapping is door bepaalde accountancy regels verbeterd
  • Als twee rekeningen zelfde omschrijving maar een andere rekeningnummer hadden kon dit leiden tot een verkeerde automapping.
  • RGS Periodeoverzicht hield soms ten onrechte een filter vast. 
  • De omschrijving van een widget werd niet meer tekstueel geformatteerd.
  • Verbeterde omgang met omslagcodes.
 • Facturering / aanmaning
  • De kolom geleverd werd niet altijd gevuld.
  • Als het aantal geleverd op 0 werd gezet werd het bedrag toch op de factuur opgenomen.
  • Sterretje op rekeningoverzicht voor vervallen posten werd niet meer getoond.
 • De Quality of Service is uitgebreid met meer kwaliteitscontroles. 
 • Diverse kleinere verbeteringen 
R/113

 

Fixes

 • Aanmaningen en rekeningoverzichten konden niet meer worden verstuurd. Dit is hiermee opgelost. 
R/112

 

Features

 • Verwerking Bankmutaties
  • In Verwerking Bankmutaties is de controle verbeterd op bevestigde mutaties. Bevestigde mutaties moeten minimaal één boeking hebben en de boeking moet sluitend zijn. Een mutatie die niet aan deze voorwaarden voldoet kan niet op bevestigd worden gezet. Voor verwerken wordt de gebruiker er op geattendeerd als er toch boekingen zijn die niet sluitend zijn.
  • In Verwerking Bankmutaties kun je met F8 (volgende) en F7 (vorige) snel navigeren tussen verschillende mutaties. Dit werkte alleen als je in de regel stond en werkt nu overal in het detailscherm.
 • Scan & Herken / UBL
  • De controle is verbeterd op mutaties die verwerkt gaan worden. Deze mutaties moeten minimaal één boeking hebben en de boeking moet sluitend zijn. Een mutatie die niet aan deze voorwaarden voldoet kan niet op een status gezet worden die verwerkt gaat worden. Voor verwerken wordt de gebruiker er op geattendeerd als er toch boekingen zijn die niet sluitend zijn.
  • Met F8 (volgende) en F7 (vorige) kun je snel navigeren tussen verschillende facturen. Dit werkte alleen als je in de regel stond en werkt nu overal in het detailscherm. Enige uitzondering is wanneer je op de factuur klikt, dit een viewer van de browser en daarop werken sneltoetsen niet.
  • Voor verkoopfacturen is er een verbetering doorgevoerd dat indien in het facturerende pakket in de UBL hetzelfde debiteurennummer aanhoudt als in Minox, dat Minox initieel probeert de debiteur te vinden op dit debiteurennummer. 
  • In emailhistorie kun je in de mail tab nu ook de herkenningsdetails van de ingestuurde facturen zien. Onderaan de pagina worden nu de details van de OCR tab getoond. Tevens kun je in de emailtab nu zien of er ergens aandachtspunten zijn. Is het cijfer in de Realtime- of Premiumkolom oranje dan betekent dit dat het herkenningsproces nog loopt. Is het rood dan betekent het dat er documenten niet konden worden verwerkt.     
 • Facturatie / aanmaningen
  • Het veld referentie wordt nu ook gevuld in de UBL. Vooral bij facturatie aan overheden moet hier het inkoopordernummer vermeld staan om de factuur in behandeling te nemen.
  • In de email en koptekst kun je nu naast <AANHEF> ook <CONTACTPERSOON> gebruiken als variabele. Deze variabele wordt dan vervangen door de gegevens van de debiteur aan wie de factuur, order of aanmaning is gericht.    

Fixes

 • Scan & Herken: Wanneer in de detailtab het crediteurennummer / debiteurennummer werd aangepast dan nam hij deze informatie niet over naar de voorsteltab. Nu toont hij in de voorsteltab altijd het gebruikte nummer met de corresponderende naam.
 • Vaste activa: verkoop /buitengebruikstelling werd in sommige gevallen niet in de juiste periode geboekt. 
 • Aanmaningen: wanneer je aanmaningen/herinneringen per e-mail verzend kan je in de e-mail een begeleidende tekst opnemen. Als je daar de aanhef gebruikte werd ten onrechte het veld contactpersoon uit de debiteurengegevens gepakt.  
 • Voor koppelpartners zijn in de API diverse optimalisaties doorgevoerd.
 • Diverse kleine verbeteringen.
R/111

 

Features

 • Het aantal facturen in Scan & Herken wordt nu ook per boekjaar uitgesplitst. Wanneer je in het scherm administratie openen het boekjaarscherm opent zie je deze gegevens.    

Fixes

 • Een datum in een facturatieproces wordt alleen opgeslagen als deze afwijkt van de actuele datum.
  • Werk je met maandfacturatie en wil je facturen per eind van de maand versturen? Zet dan alvast de datum (bijv. 31-07-2019) in de conceptfactuur. 
  • Weet je nog niet wanneer je een conceptfactuur wilt factureren pas de datum dan niet aan. Iedere dag dat je de conceptfactuur opent zal deze openen met de datum van die dag. Is een datum eenmaal opgeslagen, dan wordt die datum vastgehouden. Verwijder je de datum en sla je dan op, dan houdt Minox weer de actuele datum aan.
 • Het aantal getoonde UBL facturen bij opvragen administraties werd in bepaalde omstandigheden niet juist weergegeven.
 • Bij het koppelen van partners via de API werd het PartnerID getoond in plaats van de partnernaam.
 • Nieuwe Customer / Supplier API endpoint gaf een foutmelding in sommige gevallen.
 • In sommige gevallen kon er geen nieuw activum aangemaakt worden in de module Vaste Activa.
 • Voor de datum van een te verwerken factuur werd soms ten onrechte een oudere datum voorgesteld.
 • Zoeklijsten gaven bij een tweede zoekactie soms een volledige lijst.
 • Link in bankkoppelscherm opende niet in een extra tab.
 • Aanhef van de mail met de uitnodiging voor het koppelen van de bank is aangepast.
 • WKR module verbeteringen.
 • De module Import gaf aan in bepaalde omstandigheden aan alles succesvol te hebben ingelezen, terwijl er wel importfouten waren.  
 • Documenten van Premium Scan & Herken bleven soms hangen in een onderhanden status.
 • Diverse kleine verbeteringen.
R/110a

 

Features

 • Technische upgrade. 

Fixes

 • Diverse kleinere fixes.
R/110

 

Features

 • Mails die vanuit het aanvragen van een bankkoppeling worden gestuurd bevatten nu zowel klantnummer als administratienummer. Hierdoor is het makkelijker om met de klant te communiceren in het proces. 

Fixes

 • Door de technisch upgrade in de R/109 in combinatie met tijdzone instellingen werden sommige datums (bijvoorbeeld 31-05-2019) niet goed geaccepteerd waardoor de waarde werd aangepast. 
 • API: Webhooks hebben een verbeterde werking.
 • RGS Mapper layout bij hoge resoluties.
 • Login pagina Minox op mobiele apparaten was soms niet correct.
 • Premium Scan & Herken kon soms ten onrechte niet worden geactiveerd.
 • Diverse kleinere fixes.
R/109

 

Features

 • Technische upgrade:
  • Snellere schermopbouw.
  • Verbeterde performance.
  • Verbeterde security.
 • Nieuwe API endpoints:
  • Debiteuren en crediteuren a.d.h.v. meerdere criteria opvragen.
  • Scan & Herken instellingen op te vragen.

Fixes

 • Activa verbeteringen:
  • Toevoegen afschrijvingen gaf in sommige gevallen een onjuiste uitkomst.
  • Activum actief werd pas na opnieuw inloggen getoond.
  • Verkoop / buitengebruik stellen ging in sommige gevallen verkeerd.
 • Als accountant wisselen van klant ging dit soms niet goed.
 • Auditfile kon niet worden aangemaakt.
 • Soms werd de gebruiker niet juist in het log weggeschreven.
R/108

 

Fixes

 • Onze leverancier van premium herkenning heeft recent vaker wat issues. De oorzaak wordt uitgezocht. Om de impact zo klein mogelijk te maken heeft Minox nu een aanpassing gedaan waarmee er om de storing heen wordt gewerkt.
 • De koppeling met Creaim voor de btw aangifte gaf in sommige gevallen problemen.
 • Diverse verbeteringen in het factuur- en orderproces.
R/107

 

Features

 • Offerte functionaliteit toegevoegd.
 • Module orderproces toegevoegd (stuur bij interesse een mail naar verkoop@minox.nl):
  • Orderbevestiging.
  • Pakbon.
  • Afleverbon.
  • Abonnementen / periodieke facturen (abonnementen uitfactureren gaat nu nog per factuur en in de toekomst zal ook in bulk kunnen).
 • Import: als er een regel niet kan worden geïmporteerd dan zal er geprobeerd worden een vraagpostenregel te plaatsen zodat makkelijk de regel die niet is geïmporteerd kan worden teruggevonden.
 • Nieuwe bankkoppelscherm in Minox (Onderhoud | Koppelingen | Bankenkoppeling).
  • Nieuw scherm om bankenkoppeling en status van de koppeling in te zien.
  • Gebruiker uitnodigen om te koppelen die dan per email een link krijgt om direct te koppelen.
 • De default voor nieuwe debiteuren is verzending per email met PDF en UBL.
 • Integratie met Creaim gemigreerd i.v.m. onderhoudbaarheid.
 • API: er worden nu ook verwijderde grootboekrekeningen teruggegeven.
 • API: verbeterde monitoring van alle binnenkomende requests en responses.
 • API: diverse nieuwe endpoints.

Fixes

 • Zoeken op naam toont wel de debiteur maar niet de facturen.
 • Nieuwe premium Scan & Herken activaties werden soms niet goed geactiveerd.
 • Whitelist issues gerelaterd aan Scan & Herken opgelost.
 • Diverse verbeteringen.
R/106

 

Fixes

 • Perioden wijzigen in Verwerking Bankmutaties en Scan & Herken / UBL.
 • Aantal verbeteringen in de bankenkoppeling functionaliteit.
 • Diverse kleinere fixes.
R/105

 

Features

 • Via Onderhoud | Koppelen | Bankenkoppeling kan nu:
  • Indien er nog geen Bizcuit gebruiker aanwezig is, een gebruiker worden aangemaakt en bankrekeningen worden gekoppeld.
  • Voor bestaande Bizcuit gebruikers met actieve bankrekeningen eenvoudig een koppeling worden gerealiseerd door in te loggen.

Fixes

 • Minox leek soms te bevriezen waardoor het programma niet meer reageerde op bepaalde klikken.
 • RGS Analyzer paste soms de normering niet goed toe.
 • Diverse kleinere fixes.
R/104

 

Features

 • Diverse verbeteringen in de import waaronder een veel betere performance.
 • Verbeterde API performance voor transacties.

Fixes

 • Loket koppeling haalde 's nachts geen gegevens meer op, dit is nu opgelost.
 • Opnieuw overnemen beginbalans gaf in sommige gevallen een fout op dagboeksoort.
 • E-mailhistorie:
  • Opnieuw knop in OCR bleef soms hangen.
  • UBL was niet meer te downloaden.
  • Aanklikken factuur gaf soms een fout.
R/103

 

Fixes

 • Opnieuw overnemen beginbalans.
R/102

 

Features

 • Nieuw document endpoint waarmee documenten via de API kunnen worden opgevraagd.
 • De nieuwe import gaat gefaseerd live.
 • Diverse kleine verbeteringen.

Fixes

 • Weergave UBL teller in opvragen administratie was niet correct.
 • Verbeteringen in het Onderhoud | Scan & Herken scherm.
 • Verbeteringen in emailhistorie.
 • Verversen in Verwerking Bankmutaties leidde in sommige gevallen tot onjuiste verwerking.
 • Verschillen in facturatie door verkeerde save ondervangen.
 • Extra beveiliging van een klantomgeving via toegestaan ip adres kon niet verwijderd worden.
R/101

 

Features

 • Realtime Scan & Herken beschikbaar en te activeren per tenant (= vanuit elke administratie aan te zetten op Minox klantnummer niveau voor alle administraties onder dat klantnummer). Lees hier meer over de propositie en bekijk via dit filmpje hoe je het kunt gebruiken. Realtime Scan & Herken is vanwege de introductie geheel februari gratis te gebruiken.
 • Voor Scan & Herken kun je nu eigen e-mailadressen aanmaken. Bijvoorbeeld om je verkoopfacturen naar toe te sturen die dan direct in je verkoopdagboek landen.
 • Kleine logo's en andere zaken worden aan het begin uit de email gefilterd en niet meer doorgestuurd naar Scan & Herken.
 • RGS Analyzer dashboard is beschikbaar via Opvragen | RGS Analyzer.
  • Adviesdashboard voor alle klanten.
  • Eigen analyses kunnen maken op basis van RGS.
  • Analyticsstore waarin alle beschikbare analyses worden gedeeld.
  • RGS periode overzicht.
  • Doorzoomen naar de details per analyse.
  • Dashboards delen voor gebruik in meerdere klanten.
 • Verbeteringen in RGS Mapper:
  • Zoekgedrag geoptimaliseerd waardoor zoeken nu nog makkelijker is geworden.
  • Omslagcodes inzichtelijk.
  • Indien het past toont de RGS mapper nu de lange omschrijving.
 • Verbeteringen RGS Robot:
  • De RGS Robot heeft nu een betere ondersteuning voor accountants waardoor rekeningen van klanten die ook bij de accountant voorkomen sneller worden herkend.
  • De RGS Robot heeft nog meer herkenningsregels waardoor de herkenning verder is toegenomen.
 • Diverse processen worden nu via een voorgrond proces afgehandeld waardoor de performance is verbeterd:
  • Verwerking Bankmutaties.
  • Verwerken Scan & Herken voorstel.
  • Factuur verwerken.
 • Nieuw API endpoint voor het opvragen van één administratie.
 • Nieuw API endpoint waarmee je periodetotalen per administratie kunt opvragen (Financial | Reporting | Period Trial balance).

Fixes

 • Inlog checkt per heden weer op het maximaal aantal gelijk ingelogde gebruikers.
 • Bij Verwerking Bankmutaties ontbrak in specifieke gevallen data waardoor mutaties niet werden verwerkt.
 • Password reset URL werkte soms niet.
 • In bepaalde rapportages stond nog 6% i.p.v. 9%.
 • Debiteur kon worden verwijderd terwijl er een proeffactuur aanwezig was.
 • In het transactionlines endpoint waren cost_center en cost_type omgedraaid.
 • Bij het ophalen van een transactie via een API binnen een klant werd niet filter administratie toegepast.
 • Strakkere controle op overlappende dagboekranges.
 • Proeffacturen werden soms ten onrechte geblokkeerd voor een andere gebruiker.
 • Dupliceren van stamgegevens aangescherpt.
 • Toelichting W/V overzicht nam rekeningen met een saldo van 0 niet mee, ondanks dat er mutaties op stonden.
R/100

 

Features

 • Jaarovergang verbeteringen (extra opties bij aanmaken nieuw boekjaar):
  • Alle btw codes met een percentage van 6% worden naar 9% gezet. Het is NIET raadzaam om een nieuwe btw-code aan te maken voor 9%, lees hier meer.
  • Gebruikers (rechtengroepen) die toegang hebben tot het laatste boekjaar van een administratie krijgen na het aanmaken van een nieuw boekjaar ook automatisch rechten tot het nieuwe boekjaar.
  • Dagboekbladen aanvullen wordt standaard aangezet bij Scan & Herken en Verwerking Bankmutaties (zo komen alle mutaties van een periode op één dagboekblad).
  • Op datum verwerken wordt standaard in Verwerking Bankmutaties.
  • Btw wijzigbaar kan standaard worden aangezet voor alle kostenrekeningen met een gekoppelde btw-code.
  • Het unieke payment ID voor o.a. Mollie wordt meegenomen naar het volgende jaar zodat de betaallink blijft werken.
 • Bij openstaande posten worden die in het vorige jaar zijn gecreëerd wordt het document uit het vorige boekjaar opgehaald en getoond.
 • API: Debiteuren en crediteuren worden zowel in het laatste als in het vorige boekjaar aangemaakt i.p.v. alleen in het laatste boekjaar.

Fixes

 • Handmatig opslaan van een debiteur / crediteur is toch mogelijk ook al is het nummer al in gebruik in een vorig of volgend boekjaar. Debiteuren en crediteuren die automatisch worden aangemaakt via autonummering blijven controleren of het nummer geen conflicten geeft met andere boekjaren.
 • Bij het afletteren in het memoriaal werd in sommige gevallen de valutacode niet meegenomen.
 • Bij Scan & Herken werd het aantal UBL's in de administratie niet meer juist getoond na het insturen van nieuwe facturen.
 • Sessie bij opnieuw overnemen beginbalans werd niet goed afgesloten. De vraag wordt soms nog wel gesteld maar de sessie van de gebruiker wordt niet meer beëindigd.
R/99

 

Interne update
R/98

 

Fixes

 • Incasso tekst worden weer afgedrukt bij incasso-facturen.
 • Periode selectie in Scan & Herken gaat weer via het vergrootglas.
 • Boekstuknummer wordt weer automatisch opgehoogd bij inkoop.
 • In bepaalde situaties kwam je bij uitloggen in een loop terecht, dat is nu opgelost.
R/97

 

Features

 • Nieuw inlogscherm met een verbeterd wachtwoord vergeten proces. Tevens is IP beveiliging toegevoegd. De MINOX gebruiker kan dit instellen onder Beheer | Wijzigen wachtwoord | Beveiligen
 • In verband met de groei de capaciteit van de Minox omgeving vergroot. Belangrijk: pop-up blocker van de browser dient opnieuw te worden geaccepteerd.
 • In verband met de jaarovergang:
  • Scan & Herken facturen kunnen verplaatsen naar een ander boekjaar door dubbel te klikken op het periodenummer in het voorstel. Als facturen worden verplaatst naar het nieuwe boekjaar zal de herkenning opnieuw worden uitgevoerd en komen reeds aangepaste boekingen te vervallen.
  • Scan & Herken facturen waarvoor geen boekjaar kan worden gevonden worden nu in het laatste boekjaar geplaatst. Dus een factuur met datum 03-01-2019 waarbij boekjaar 2019 nog niet is aangemaakt wordt dus in het scan & herken voorstel 2018 gezet.
  • Debiteuren / crediteuren die automatisch worden aangemaakt kijken nu voor het eerste vrije nummer zowel in het huidige, vorige als volgende boekjaar. Zo worden conflicten dat hetzelfde nummer over verschillende boekjaren wordt uitgegeven aan verschillende klanten/leveranciers vermeden.
 • De volgorde van verkoop en inkoopfacturen via Scan & Herken wordt nu op een andere volgorde gedaan zodat ze op een logische volgorde in het dagboek komen te staan:
  • Verkoop: facturen worden verwerkt op factuurnummer en dan datum. Dus eerst laagste factuurnummer en dan oudste datum.
  • Inkoop: facturen worden verwerkt op datum en dan volgnummer.
 • Proeffacturen worden nu gesorteerd op datum van aanmaak. De meest recente wordt bovenaan getoond.

Fixes

 • Diverse fixes.
R/96

 

Features

 • Bij aanwezigheid van één of meerdere proeffacturen wordt dit nu getoond aan de gebruiker. Met enter kan direct worden verder gegaan met de laatste factuur.
 • Met de NMBRS koppeling kunnen nu ook de betaalbestanden van een loonrun worden opgehaald en betaald via Bizcuit. Deze feature is alleen beschikbaar in combinatie met bunq rekeningen.
 • Betere informatie in de Mollie koppeling over welke rekening betaald wordt.
 • Diverse verbeteringen in de e-mailhistorie. Je kunt nu e-mails makkelijk opzoeken en tevens is de snelheid verbeterd.
 • Aan Onderhoud | Grootboek is de RGS mapper toegevoegd. Hiermee kunnen grootboekrekeningen snel en eenvoudig worden voorzien van een referentie grootboek schema code waardoor er betere integratiemogelijkheden komen en tevens eenvoudiger toepassingen over administraties kunnen worden ontwikkeld.
 • Nieuw inlogscherm ter voorbereiding op Oauth inlog methodes. Hiermee kan op termijn multi-factor authenticatie en IP-restrictie worden toegepast. Voorlopig zal dit scherm alleen aan een deel van de gebruikers worden getoond.

Fixes

 • Klanten kregen sneller witte schermen na enige inactiviteit. Aanpassingen gedaan die dit naar verwachting moet komen en indien een sessie door inactiviteit wordt gesloten krijgen gebruikers daar een melding van.
 • Debiteuren in Scan & Herken werden ook aangemaakt indien er lege facturen werden ingeschoten.
 • In Verwerking Bankmutaties werd in sommige gevallen het factuurbedrag in plaats van het betaalde bedrag voorgesteld.
 • Afletteren van facturen in vreemde valuta werkte niet bij markeren van de post.
 • Omschrijving W&V code in de overzichten kijkt nu eerste naar het nieuwere jaar i.p.v. naar het oudere jaar.
R/95

 

Interne update
R/94

 

Features

 • Meerdere proeffacturen (concept facturen) kunnen maken onder dezelfde debiteur. Met F7 / F8 kun je door de open proeffacturen bladeren.
 • Bij Scan & Herken is de controle uitgebreid dat indien het UBL totaal niet overeenstemt met het geboekte totaal dat de status op onvolledig wordt gezet.
 • Btw wijzigbaar wordt automatisch aangezet bij de default tegenrekening van Scan & Herken, hierdoor worden de boekingsvoorstellen met een onbekende tegenrekening direct met de juiste btw-code doorgezet.

Fixes

 • Negatief factuurnummer was in sommige gevallen mogelijk en leidde tot onjuiste openstaande posten.
 • Klanten met veel databases die niet in de supervisor groep zaten kunnen nu sneller inloggen / de administratielijst openen.
 • Instellingen bij Scan & Herken werkten pas na opnieuw opstarten.
 • NMBRS boekte in sommige gevallen naar de standaard rekening i.p.v. de opgegeven rekening in NMBRS.
 • Regels toevoegen in een betalingsvoorstel kon in sommige gevallen leiden tot het overschrijven van een andere betaling.
 • Wijzigingen in de voetpositie (hoger / lager) van lay-out 3 leidde niet tot een aanpassing.
 • Btw wijzigbaar wordt automatisch aangezet bij de default tegenrekening van Scan & Herken, hierdoor worden de boekingsvoorstellen met een onbekende tegenrekening direct met de juiste btwcode doorgezet.
 • Afrondingsverschil bij het doorverwerken van facturen naar het verkoopboek.
 • Scan & Herken verkoopfacturen gebruikte de verkeerde IBAN voor het aanmaken en zoeken van de debiteur.
R/93

 

Interne update

R/92

 

Interne update

R/91

 

Features

 • In Verwerking Bankmutaties kun je nu een datum opgeven tot waar de mutaties moeten worden verwerkt. Dit is handig als inkoop en verkoop tot een bepaalde datum is bijgewerkt en je wilt de bank tot diezelfde datum bijwerken.
 • In de voettekst van een factuur kun je nu zowel je eigen IBAN <IBAN> als ook de IBAN van de debiteur <IBANDEBITEUR> opnemen.
 • Nieuw API endpoint voor het aanmaken / updaten en verwijderen van artikelen via de API.
 • Aan de import functionaliteit is de import van artikelen toegevoegd.
 • Als je alleen facturatie hebt kun je nu ook zien in emailhistorie of facturen zijn verzonden en zijn aangekomen bij de emailprovider van de klant waaraan de factuur wordt verzonden.
 • Openstaande posten debiteuren en crediteuren kunnen nu als platte lijst worden geëxporteerd export naar Excel voor analyse en import doeleinden.
 • Diverse kleine verbeteringen in de UX.

Fixes

 • In Scan & Herken wordt de btw code verlegd nu direct vermeld in het boekingsvoorstel.
 • Verbeteringen in de Mollie koppeling.
 • Verbeteringen in het automatisch aanmaken van crediteuren.
 • Bij de btw aangifte werd soms het btw tijdvlak zonder voorloop nul in de aangifte ingevuld.
 • Bij wisselen van tussen administraties werd soms een verkeerd rekeningnummer getoond.
R/90

 

Features

 • De UX van Verwerking Bankmutaties is verbeterd. Betalingen en ontvangsten zijn beter herkenbaar en de volgorde van de kolommen is aangepast waardoor het meer lijkt op de indeling van bankafschriften.
 • Mogelijkheid om backups zonder documenten te maken. Als de administratie niet wordt verwijderd blijven alle documenten gewoon bestaan bij een restore. Op deze manier kun je snel back-uppen en restoren en blijven de documenten gewoon bestaan.
 • Als je in Verwerking Bankmutaties een Camt.053 of MT940 bestand inleest en de IBAN van de bankrekening wordt niet herkend bij een dagboek wordt hier een duidelijke melding over gegeven.
 • Als je een bankkoppeling voor een administratie wilt aanvragen worden vanaf nu alleen de bankrekeningen van de administratie getoond en niet meer alle bankrekeningen van de administraties binnen de klant.
 • In Scan & Herken wordt er indien er een factuur binnenkomt met een andere IBAN dan op de crediteurenkaart een melding gegeven.
 • In Scan & Herken is de herkenning van de crediteur / debiteur uitgebreid zodat deze sneller worden herkend.
 • Betere controle op boekingen met btw. Bij btw scenario's die boekhoudkundig niet "logisch" zijn wordt er een melding gegeven aan de gebruiker.

Fixes

 • Correctie boekingen op debiteuren en crediteuren via het memoriaal werden in sommige gevallen niet juist verwerkt.
 • Automatische btw afrondingen werden in sommige scenario's niet juist voorgesteld.
 • Via import werden debiteuren / crediteuren soms dubbel aangemaakt.
 • Tekst VERSCHIL bij Verwerking Bankmutaties is alleen nog aanwezig indien er een verschil is op meerdere facturen.
 • Als je bij Verwerking Bankmutaties van de detailtab naar de hoofdtab sprong nadat je een boekingsregel had gewijzigd dan verloor je de focus. Dit is nu opgelost.
 • Bij herkenningsteksten in Verwerking Bankmutaties met een kostenplaats wordt de kostenplaats weer meegenomen in de boeking.
 • In de factuur lay-out werd er in de referentie soms een verkeerde tekst getoond.
R/89

 

Fixes

 • Mollie koppeling gaf een fout als er op de betaallink werd geklikt.
 • Scan & Herken toonde sommige facturen niet die werden ingelezen. Deze worden nu wel getoond.
 • Enkele import verbeteringen.
 • Sommige emails werden 10x verzonden doordat er onterecht een retry tot 10x toe werd geprobeerd.
 • Kleine verbeteringen.
R/88

 

Features

 • Debiteuren en crediteuren worden nu automatisch aangemaakt bij Scan & Herken.

Fixes

 • Een positieve grondslag met een negatief btw bedrag (denk bijv. aan een normale inkoop waar je btw te betalen i.p.v. terugvragen gaat boeken) is nu niet meer mogelijk omdat dit in het gebruik soms tot verwarring leidde.
 • Indien er een btw-code van het type 1a, 1b of 5 wordt gebruikt dan mag het btw-bedrag niet meer leeg zijn. Hierdoor kan de btw-controle in de toekomst beter worden uitgevoerd.
 • Mollie terugkoppeling van de betaling wordt nu goed in de boekhouding verwerkt.
 • Verbeterde performance van crediteuren API endpoints:

  • Crediteuren aanmaken en updaten.
R/87

 

Features

 • Je facturen direct laten betalen via iDeal, Creditcard of Bitcoin. Het is nu mogelijk door de Mollie koppeling (beta release). Wil je dit activeren, neem dan contact op met support en dan helpen we met het activeren.
 • De tegenrekening wordt nu automatisch opgeslagen bij het doorverwerken van het Scan & Herken voorstel. Zo worden crediteuren automatisch voorzien van een tegenrekening.
 • Nieuwe API endpoints:
  • Opvragen btw codes
  • Opvragen betalingsconditities
  • Opvragen kostenplaatsen en kostensoorten

Fixes

 • Activa direct verkopen voordat er een afschrijving heeft plaatsgevonden gaat nu goed.
 • Verbeterde performance van diverse endpoints API:

  • Debiteuren aanmaken en updaten.
  • Grootboekrekeningen aanmaken en updaten.
  • Opvragen en aanmaken dagboeken.
 • In sommige situaties kwamen er afrondingsverschillen door de btw bij incl. btw facturatie.

 • Extra controle op het opslaan van openstaande wijzigingen.
 • Indien een factuur geen onderwerp had wanneer deze werd gemaild dan werd deze niet verstuurd. Nu wordt daar een melding van gegeven.
 • Gebruikers kregen soms onterecht de melding dat de administratie in gebruik was.
 • Diverse fixes van log meldingen.
R/86

 

Interne update
R/85

 

Interne update
R/84

 

Interne update

R/83

 

Features

 • Factuur layout uitbreidingen:
  • Nieuwe factuur layout 3: Deze layout heeft een minimalistisch ontwerp met wat meer strakke lijnen. Klik hier voor een voorbeeld.
  • Voettekst bij facturatie is uitgebreid met de volgende variabelen: <VERVALDATUM>, <IBAN>, <DEBNR>, <FACTNR>, <DAGEN>, <FACTBEDRAG>, <FACTDATUM>, <VALUTA>, <EMAIL>, <TELEFOON>.
  • In de layout 1 en 2 is maximale lengte van de voettekst 3 regels. In de nieuwe layout is de maximale lengte van de voettekst 6 regels.
 • E-mail historie uitgebreid
  • Heeft nu een outbox functie waarin kan worden bekeken of een mail is verstuurd (gele vink) en of deze is aangekomen bij de e-mail provider van de betreffende klant(groene vink). Of het daarna ook aankomt op het gewenste apparaat (laptop, telefoon, etc) kan door Minox niet worden ingezien.
  • De volgende statussen kunnen voorkomen:
   • Wacht op verzending - Grijs oneindig teken
   • Afgeleverd bij onze e-mailserver - Grijs vinkje
   • Verzonden door onze e-mailserver - Oranje vinkje
   • Afgeleverd bij e-mailserver klant - Groen vinkje
   • Kan nog niet worden bezorgt bij e-mailserver klant - Oranje kruisje (bijvoorbeeld mailbox van de klant is vol)
   • Kan definitief niet worden bezorgt bij e-mailserver klant - Rood kruisje (bijvoorbeeld mailbox bestaat niet)
 • Hogere herkenningsgraad van de bankrobot in Verwerking Bankmutaties:
  • Verversen van de herkenning van Verwerking Bankmutaties is mogelijk. Alleen niet groene regels zullen opnieuw voor herkenning aan de bankrobot worden aangeboden. Dit is vooral handig als bepaalde facturen nog niet zijn verwerkt in de administratie of te laat zijn aangeboden.
  • Betalingen van/op meerdere facturen worden beter herkend.
  • Extra herkenningsoptie voor pinbonnen / webshop betalingen: onder instellingen is er een optie toegevoegd die op bedrag en datum zoekt. Als de bankrobot er maximaal één vindt dan levert dit een groene herkenning op. Default staat deze herkenning voor iedereen aan.
  • Extra herkenningsoptie voor alleen herkenning op bedrag: onder instellingen is er een optie toegevoegd die alleen op bedrag zoekt. Als de bankrobot er maximaal één vindt dan levert dit een groene herkenning op. Default staat herkenning op alleen bedrag voor iedereen uit.
  • De instelbare tolerantie voor het afboeken van een betalingsverschil onder instellingen wordt breder toegepast. Je kunt een combinatie van een maximaal percentage en bedrag ingeven waarbinnen de bankrobot een betalingsverschil automatisch mag afboeken naar de betalingsverschillen rekening.
  • Als een verschil valt buiten de opgegeven tolerantie wordt het betalingsverschil open gelaten op de jongste factuur. Op deze regel zal dan VERSCHIL staan zodat de gebruiker weet dat deze factuur niet op nul is geboekt.
  • Kijk deze Youtube Video.
 • Verbeterd gedrag bij een open of gewijzigde mutatieregel (UX):
  • Knoppen zoals afdrukken, factuurpreview en andere functies zijn nu direct aan te roepen ook als gewijzigde gegevens open staan op een regel.
  • het opslaan van gewijzigde gegevens worden intuïtiever afgehandeld waardoor er minder meldingen nodig zijn.

Fixes

 • Herkenningsteksten aanmaken knop is nu altijd beschikbaar, ook in de detail tab.
 • Import met btw op subadministratie leverde in sommige gevallen een verkeerde btw boekingen op.
 • Emails worden nu zo verzonden dat "Apple mail" facturen van één pagina niet meer als "question mark" weergeeft maar gewoon worden getoond.
 • Import geeft nu een volledig foutverslag per mail.
 • Verwijderen van een Scan & Herken regel uit het voorstel verwijderd alleen het gekoppelde document als die verder nergens anders wordt gebruikt.
R/82

 

Features

 • De default voor Verwerking Bankmutaties is nu gezet op datum. LET OP: indien je al instellingen had opgeslagen op het instellingen tabblad en je wilt wel verwerken op datum dan dien je de instelling zelf nog aan te passen.
 • Splitsing van G-rekening is nu niet alleen mogelijk in BTW verlegd scenario's. Ook in btw scenario's kun je de G-rekening tekst forceren door op het eerste tabblad van de facturatie dit aan te klikken.
 • Gedrag van de knoppen in Verwerking Bankmutaties is verbeterd. Zo zijn een aantal knoppen die nauwelijks werden gebruikt opgeruimd en worden niet relevante knoppen voor bepaalde situaties niet meer getoond.
 • Op de factuurlayout en de aanmaningen kun je de bladnummering onderdrukken door de de tekst van het bladnr. op het kop tabblad in de factuur- en aanmaninglayout weg te halen.

Fixes

 • Totalen in opvragen grootboek, debiteuren en crediteuren werden niet juist getoond.
 • In de NMBRS koppeling kon je in sommige gevallen geen bedrijf selecteren.
 • Indien je handmatig een PDF in ging lezen werd de meta data niet goed geüpdatet.
 • Indien er op een factuur met G-rekening uitsplitsing met korting werd gewerkt ging in sommige gevallen de berekening van het bedrag niet goed.
 • Opvragen kostenplaatsen en kostensoorten gaven een fout doordat indien er een oude lay-out aanwezig was.
 • Een aantal import scenario's zijn verbeterd.
R/81

 

Features

 • Op verzoek van vele klanten: in boeken en Verwerking Bankmutaties kun je nu bestaande regels die bijvoorbeeld op vraagposten zijn geboekt wijzigen en afletteren tegen meerdere facturen.
 • Betalingen van ronde bedragen via bank of kas kun je nu afletteren tegen meerdere facturen waarbij je het betaalde bedrag kunt ingeven en Minox automatisch het bedrag open laat staan op de jongste factuur.
 • Betalingen op meerdere facturen waarbij er door de klant een bedrag aan betalingskorting wordt ingehouden kun je nu direct laten afboeken. Bekijk bovengenoemde scenario's in dit Youtube filmpje.
 • Opvragen grootboek | debiteuren | crediteuren is nu geoptimaliseerd voor toetsenbord gebruik:
  • Klik in de mutatietab op een regel.
  • Met de pijltjes loop je door de mutaties en zie je de factuur in splitscreen.
  • Met ENTER (of dubbelklik) kun je een regel bewerken.
  • Door 2x ESC te klikken kom je terug in Opvragen | GRB/DEB/Cred | Mutaties.
  • Met F7 / F8 spring je naar de volgende grootboekrekening / debiteur / crediteur met mutaties in dat boekjaar.
  • Bekijk ook dit Youtube filmpje: muisloos het grootboek controleren en corrigeren.

Fixes

 • De server sloot inactieve connections niet meer juist af waardoor deze open bleven staan. Dit leidde tot vertraging en het niet meer kunnen inloggen op de server. Na het uitloggen wordt je niet meer naar de login pagina gestuurd maar naar minox.nl/uitloggen
 • NMBRS raakte in sommige gevallen de API-token kwijt.
 • Import verbeteringen om regeltransport van de BTW beter te ondersteunen.
 • Import verbeteringen om factuurnummering beter te ondersteunen.
R/80

 

Features

 • Scan & Herken nu ook beschikbaar voor verkoopfacturen!
 • Indien je verkoopfacturen wilt mailen naar kvk@minoxscan.nl moet er in het onderwerp van de e-mail #verkoop staan.
 • Exporteren van stamgegevens debiteuren en crediteuren gebeurt nu in een tabelstructuur zodat ze makkelijk in Excel en andere (marketing) tools kunnen worden gebruikt.
 • De import module kan nu ook gegevens importeren in oude boekjaren. Boekjaarbepaling gebeurt op basis van de factuurdatum en anders de documentdatum.

Fixes

 • In sommige gevallen werd de procesflow tussen de herkenservice en Minox verbroken waardoor inkoopdocumenten te lang in de status in behandeling bleven staan.
 • In Scan & Herken krijgen facturen zonder tegenboeking nu een status dat ze niet in balans zijn.
 • Vaste activa verkoop scenario verbeterd.
 • Factuuroverzicht gaf foutmelding bij Excel export.
 • Na twee uur inactiviteit wordt je sessie met Minox Online verbroken i.p.v. na één uur.
 • Voor koppelpartners: API endpoint voor inspect token verbeterd.
 • Voor koppelpartners: Swagger API documentatie bijgewerkt met een categorie indeling.
 • Loket.nl koppeling toonde geen wachtscherm.
 • Comprimeren vinkje bij Loket.nl koppeling werd niet opgeslagen.
 • In e-mailhistorie waren de iconen weggevallen
 • Bulk Scan & Herken zag er visueel niet juist uit, maar werkte wel correct. De visuele aanpassingen zijn nu opgelost.
 • Als je de betalingsconditie aanpaste tijdens de facturering werd toch de vervaldatum bepaald op basis van de in de debiteur ingestelde vervaldatum.
 • De import module voert nu een automatische retry uit als de import niet kon worden uitgevoerd.
 • Totalen zijn weer zichtbaar bij opvragen | grootboek | mutaties
R/79

 

Features

 • Koppeling met NMBRS beschikbaar.
 • Optie om journaalposten te comprimeren voor Loket.nl.
 • Versie 1.3.1 van API framework waarin diverse endpoints zijn uitgebreid met nieuwe opties.
 • Indien er geen document is om te tonen werd er een leeg scherm getoond, dit werd als verwarrend ervaren. Minox toont nu afbeelding om te laten zien dat er geen document is om te tonen.
 • Voorloopschermen om rapporten te genereren werden soms werden soms wel en soms niet afgesloten. Vanaf deze versie blijft het voorloopscherm bij alle rapporten in een tabblad open staan.
 • Op diverse plekken wordt er een nieuw wachticoon getoond waarmee er tussentijds geen conflicterende handelingen kunnen worden uitgevoerd.
 • Voorbereidingen voor het kunnen insturen van verkoopdocumenten naar Scan en Herken.

Fixes

 • Activa: Buitengebruikstellen en verkoop leverde in bepaalde gevallen een vreemd voorstel op.
 • Activastaat: de herinvesteringsreserve werd in sommige gevallen niet meegenomen in de rapportage.
 • Rapportage budgetsleutels fout die starten voorkwam opgelost.
 • Eindsaldo van een bankrekening werd in sommige gevallen bij het wisselen van de administratie toch vastgehouden.
 • Diverse overige fixes en verbeteringen.
R/78

 

Interne update
R/77

 

Features

 • Nieuw API endpoint voor het opvragen van grootboekmutatieregels.
 • Diverse verbeteringen en uitbreidingen van het API framework.

Fixes

 • Facturen werden in sommige gevallen niet toegevoegd aan de grootboekmutaties.
 • Snel zoeken was soms onterecht niet beschikbaar voor gebruikers.
 • Activa aanschafdatum wordt nu altijd gevuld.
 • Suppletieaangiftes over 2017 werden afgekeurd.
 • Activa voorstellen bij gebroken boekjaren werden soms niet juist vervaardigd.
 • Diverse kleinere fixes.
R/76

 

Features

 • Bij invoegen van regels in het boekingsprogramma wordt de focus gehouden op de regel waar die wordt ingevoegd.
 • Splitscreen je facturen inboeken is nu standaard beschikbaar zonder dat hier een KvK nummer voor moet worden geactiveerd.
 • In facturatie wordt nu de factuur in PDF aan iedere boeking gekoppeld indien document koppelen in het dagboek is geactiveerd.
 • In facturatie krijgen nu alle boekingen eenzelfde omschrijving, bij de debiteurenregel wordt dit aangevuld met de referentie.
 • Facturen kunnen nu in splitscreen worden bekeken in openstaande posten debiteuren en crediteuren. Tevens in de mutaties tab bij zowel opvragen grootboek, debiteuren en crediteuren.
 • In de menubalk kan via een snelzoeken optie in de menubalk direct worden gezocht op een bedrag (heeft een komma of een punt), een grootboekrekening, debiteur, crediteur of op een deel van een omschrijving.
 • Bij Opvragen | Zoeken kun je je zoekcriteria nu bevestigen met enter.
 • Suppletieaangifte BTW in beta beschikbaar en aangiftes 2017 toegevoegd. Indien je in Creaim werkt met workflows om de goedkeuring via een klant te regelen zal dit voor de berichtenstroom suppletie ook moeten worden ingericht.
 • Indien datum in de instellingen van facturatie aan staat zal deze direct kunnen worden bewerkt.
 • UX van verkoop of buitengebruikstellen activa verbeterd waardoor dit nog intuïtiever is geworden.
 • Suppletie uitgebreid voor het kunnen doen van suppleties over andere boekjaren.
 • In import kan dagboek en periode optioneel worden meegegeven indien deze niet in het te importeren document staan.
 • In import kunnen debiteuren nu ook worden bijgewerkt met nieuwe gegevens.
 • Voor het API platform: Webhooks beschikbaar voor partners om updates over gewijzigde openstaande posten te ontvangen.
 • Integratie Minox ERP in beta.
 • In emailhistorie kan naast de PDF ook de UBL worden gedownload.

Fixes

 • Herconnecting leverde in sommige gevallen een situatie op waarin de browser niet goed was verbonden met de server.
 • Controle inlogdatum uitschakelen in pop-up werkt weer.
 • Verkoop of buiten gebruik stellen van een activum na de laatste afschrijving.
 • Verbeterde controle op afrondingen in de activa module.
 • Verbeterde error logging op het verwerken van bankmutaties en scan & herken voorstellen.
 • Bij het aanmaken van een debiteur of crediteur via de Kvk koppeling kwam er undefined in het postadres te staan.
 • Bij het zoeken met F4 op een deel van een omschrijving werd de focus niet goed gezet waardoor je de eerste keer je selectie niet met het toetsenbord kon bevestigen.
 • Betaalhistorie toonde in sommige gevallen verkeerde data.
 • Indien er twee administraties onder dezelfde klant hetzelfde kvk nummer hadden kon dit leiden tot problemen met Scan & Herken.
R/75

 

Features

 • Suppletieaangifte BTW in beta beschikbaar. Indien je in Creaim werkt met workflows om de goedkeuring via een klant te regelen zal dit voor de berichtenstroom suppletie ook moeten worden ingericht.
 • Indien datum in de instellingen van facturatie aan staat zal deze direct kunnen worden bewerkt.

Fixes

 • Proeffactuur werd in sommige gevallen niet vrijgegeven waardoor deze geblokkeerd was voor de gebruiker.
 • Indien er i.v.m. betalingen naar een G-rekening twee crediteuren met een dezelfde KvK was bleef de status in Scan & Herken op onvolledig staan.
 • Indien PDF's zonder UBL handmatig in het voorstel werden toegevoegd dan werden de totalen in het voorstel niet bijgewerkt.
 • Dubbele afschrijving in afschrijvingsstaat indien het veld reeds cumulatief afgeschreven was gevuld.
 • Indien vaste activa boekingen door ontbrekende grootboekrekeningen niet kunnen worden aangemaakt krijg je vooraf een melding.
 • Bankmutaties zonder tegen-IBAN werden als boekingsvoorstel voorgesteld op de 1e crediteur zonder IBAN.
R/74

 

Fixes

 • In Scan & Herken werd het interne boekstuknummer niet goed doorgenummerd.
 • In gevallen waarbij er een ongeldige Iban Bic combinatie aanwezig was kon leiden tot een situatie waardoor je niet verder kon in Minox.
R/73

 

Features

 • Scan & Pay gelanceerd in Bizcuit, unieke functionaliteit voor nog efficiënter werken.
 • Onder Opvragen | Zoeken zitten nu flexibele zoek mogelijkheden die direct je direct de juiste journaalpost laten vinden. Uiteraard heb je direct een preview van de factuur en kun je doorzoomen om de mutatie te corrigeren.
 • Vanuit zoeken kan een volledige export van het grootboek naar Excel worden gemaakt voor analyse doeleinden.
 • Uitloggen zorgt ervoor dat je direct terug komt op de inlog pagina. Na één uur - anderhalf uur inactiviteit wordt je automatisch uitgelogd.
 • Betalen via bunq toegevoegd.
 • Koppeling Loket.nl in beta beschikbaar tegen test omgeving Loket.nl

Fixes

 • In sommige gevallen werd de betalingskorting niet goed berekend en werd de btw dubbel gecorrigeerd.
 • Oauth server kon crashen door het ingeven van verkeerde credentials.
 • Diverse kleinere fixes.
R/72

 

Features

 • Realtime bunq koppeling toegevoegd. Geheel papierloos proces op basis van een QR code. Bankmutaties vanuit bunq in Minox inlezen in 5 minuten geregeld.
 • In Verwerking Bankmutaties is de instelling toegevoegd om dagboekbladen aan te vullen op basis van periode. Journaalposten worden hierdoor toegevoegd aan het dagboekblad waardoor bijvoorbeeld bij een maandadministratie maximaal 12 dagboekbladen aangemaakt worden.
 • In verwerken Scan & Herken is de instelling toegevoegd om dagboekbladen aan te vullen op basis van periode. Journaalposten worden hierdoor toegevoegd aan het dagboekblad waardoor bijvoorbeeld bij een maandadministratie maximaal 12 dagboekbladen aangemaakt worden.
 • Het inloggen is versneld, vooral voor users met eigen rechtengroepen.

Fixes

 • In vaste activa werd bij een activum met restwaarde ten onrechte de afschrijvingsgrondslag naar de aanschafgrootboekrekening van de vaste activagroep geboekt. Hierdoor bleef er een bedrag ter waarde van de restwaarde over op de tussenrekening. De afschrijvingen werden wel juist berekend.
 • Een activagroep kunnen verwijderen zolang er nog geen activums aan gekoppeld zijn.
 • Grootboekrekeningen van een activagroep mogen altijd gewijzigd worden.
 • In sommige gevallen kwam het scherm om een bankenkoppeling aan te vragen niet te voorschijn.
 • Tab volgorde van afdrukprogramma's.
 • De Beheer > Administratielijst kon niet meer worden afgedrukt.
 • PDF extensie ontbrak indien PDF na preview op scherm werd opgeslagen.
 • Voordat de ICP aangifte wordt aangemaakt wordt er nu een controle op volledigheid van de stamgegevens die nodig zijn voor ICP uitgevoerd.
 • Klikken op vergrootglas werkte niet meer bij selecteren debiteuren in aanmaningen.
R/71

 

Features

 • Vaste activa overzichten toegevoegd, een afschrijvingsstaat en rapportage over de activakaarten.
 • Mogelijkheid om in de vaste activa module de detailregels aan te passen.
 • Meer verbeteringen in de look & feel en snelheid van de schermen.
 • Uitbreiding van de mogelijkheden van de importfunctionaliteit.
 • Verbeterde weergave van afschriften in Bizcuit.
 • Uitbreidingen van het API framework met extra endpoints waardoor de koppelingsmogelijkheden door derder verder toenemen.

Fixes

 • Mogelijkheid in vaste activa om een activum toe te voegen waarvan de afschrijvingsgrondslag gelijk is aan nul.
 • In de factuurlayout werd in sommige gevallen de kop 'aantal' niet meer afgedrukt.
 • Vaste activa doorboeken met kostenplaats leidde in bepaalde gevallen tot incorrecte journaalposten.
 • Diverse kleinere fixes.
R/70

 

Features

 • Veel verbeteringen onder de motorkap om de doorontwikkeling van Minox te ondersteunen.
 • Kleine verbeteringen in de look & feel en snelheid van de schermen.
 • Verbeteringen in de importfunctionaliteit.

Fixes

 • Crediteuren / debiteuren kopiëren kon leiden tot een foutmelding.
 • Nieuwe debiteur met een betalingsconditie kon leiden tot een foutmelding.
 • Bij bankrekening werd soms het saldo van een andere bankrekening vastgehouden.
 • Verkoop scenario vaste activa toonde de boekwaarde soms verkeerd terwijl het scenario wel goed werd uitgevoerd.
R/69

 

Features

 • Module Vaste Activa is uitgebreid met het scenario verkoop en het scenario buitengebruikstelling.
 • Verwerking Bankmutaties leest nu gegevens bij in plaats van dat het voorstel wordt vervangen. Dit op verzoek van de mensen met een bankkoppeling en tevens ter voorbereiding op de realtime bankkoppeling met bunq.
 • Verwerking Bankmutaties biedt nu de mogelijkheid om een ingelezen voorstel met één druk op de knop te verwijderen.

Fixes

 • Crediteuren aanmaken met een btw code kon tot een foutmelding leiden.
 • Crediteuren en debiteuren aanmaken in verschillende scenario's met verschillende landen kon tot een foutmelding leiden.
 • In sommige scenario's bleef in de Scan & Herken e-mailhistorie een ingezonden document op 'in bewerking' staan, terwijl deze al was afgeleverd. Dit is nu opgelost.
R/68

 

Features

 • Module Vaste Activa is op aanvraag beschikbaar voor alle gebruikers met een Minox Xtra en Minox Xtra Accountant abonnement en zal tevens los te bestellen zijn.
 • Module Import debiteuren en journaalposten is nu in bèta beschikbaar voor test doeleinden met Beta klanten.
 • Het API framework is uitgebreid met nieuwe endpoints die ontwikkelaars verschillende nieuwe mogelijkheden bieden.

Fixes

 • Bij TAB op veld factuurnummer opent ten onrechte altijd het zoekscherm.

 • Bij aanmaken nieuw boekjaar werden niet alle bestanden gekopieerd naar het nieuwe boekjaar indien je in een rechtengroep zat die niet alle rechten had.

 • In Scan & Herken e-mailhistorie werd er geen preview getoond van bestanden met een JPG, jpeg en JPEG.

 • Bij een gebroken boekjaar werden facturen die via Scan & Herken werden verwerkt soms in een verkeerde periode geboekt.

R/67

 

Features

 • Beta versie van de module Vaste Activa. Deze module zal in januari 2018 beschikbaar komen voor gebruikers met Minox Xtra en Minox Xtra Accountant abonnementen, en zal tevens los te bestellen zijn. De Beta versie is in R/67 opgenomen voor test doeleinden met Beta klanten.

Fixes

 • Bij wijzigen van een Scan & Herken regel volgde in sommige gevallen ten onrechte de melding "Dubbele factuur".

R/66

 

Features

 • Track en trace functionaliteit voor Scan & Herken. Hierdoor kan per document dat naar de herkenservice wordt gestuurd worden bekeken wat de status is. Je kunt dit vinden onder opvragen| E-mailhistorie op het tweede tabblad. I.v.m. grote wijzigingen zal de E-mailhistorie alleen vanaf heden ingestuurde data tonen.
 • Direct losse PDF's in het voorstel te uploaden. Op dit moment komen deze als nog te boeken in het voorstel zonder herkenning. Begin 2018 zal herkenning ook worden toegevoegd aan deze feature.
 • De herkenservice wordt nu via de API aangestuurd, dit heeft diverse voordelen op het gebied van nieuwe mogelijkheden en inzicht in het proces.
 • Verbeterde fout afhandeling indien onjuiste documenten worden ingestuurd. Het document wat niet kon worden verwerkt wordt nu terug gestuurd aan de gebruiker.
 • In Bizcuit betalen is het nu ook mogelijk om met meerdere gemachtigden aan één bankrekening te koppelen.
 • De e-mail whitelist wordt nu volledig binnen Minox beheerd.
 • Opvragen | Debiteuren heeft nu ook het nieuwe tabblad E-mail.
 • Back-up zet nu naast het administratienummer ook het klantnummer in de naam van de back-up.

Fixes

 • Diverse kleinere verbeteringen in de E-mailhistorie tab waardoor soms documenten niet werden getoond.
 • Diverse kleinere verbeteringen in de email afhandeling.
 • Indien er meerdere tabbladen van onderhoudprogramma's open staan kunnen er in sommige gevallen onterecht geen nieuwe stamgegevens aangemaakt worden.
 • In sommige opvragen programma's werd er in de browser cache data vastgehouden waardoor er in lijsten met veel data soms onjuiste data werd getoond.
 • Op dit moment wordt emailhistorie alleen getoond aan gebruikers in de groep supervisor. Dit zal kort na de update ook worden aangepast.
R/65

 

Features

 • Emailhistorie kan documenten opnieuw inzenden. Dit is handig indien bijvoorbeeld een bijlage afkomstig was van een email niet op de whitelist stond.

Fixes

 • Bij het verzenden van een aanmaning per mail wordt briefpapier (pdf) niet meegezonden.
 • F7 en F8 toetsen slaan status bij de vorige/volgende op.
 • Emailhistorie werd in sommige gevallen niet getoond.
R/64

 

Features

 • Aanmaningen per email versturen.
 • Betere UX wegklikken van tabbladen.
 • Super snel bankmutaties verwerken met Volgende (F8) en Vorige (F7) knoppen in detailscherm.
 • Filteropties in Scan & Herken en bank op meerdere statussen, zodat je kunt filteren op alle statussen behalve groen en deze met Volgende (F8) en Vorige (F7) knoppen kunt wegwerken.
 • Email historie voor Scan & Herken, hiermee heb je inzicht in alle email die zijn ingestuurd en of deze geaccepteerd zijn.
 • Controle op dubbele facturen in Scan & Herken is uitgebreid.
 • Ondersteuning voor zeer grote bedragen toegevoegd.
 • Scan & Herken nu ook live in de Bizcuit app onder iOS (Apple).
 • Verbeteringen in Bizcuit aanvragen bankenkoppeling en betaling (eenvoudiger en duidelijker proces).
 • Aan het API framework is een endpoint toegevoegd waarmee token informatie kan worden uitgevraagd.

Fixes

 • Bij gebruik van Factuurconnectie wordt op leveranciersniveau weer aangegeven welke login gegevens ongeldig zijn.
 • Indien veel bijlagen in één bericht naar kvk@minoxscan.nl werd gestuurd dan kon dat leiden tot het onterecht sturen van zeer veel fout emails.
 • Opslaan van debiteuren met een ISO ongeldige taalcode was wel toegestaan maar leidde toch tot een foutmelding.
 • Betaalinfo werd bij de verticale lay-out niet weergegeven.
 • Btw afrondingsinstellingen bij facturatie werden ten onrechte niet toegepast.
 • Btw aanpassingen in Scan & Herken werden in sommige gevallen genegeerd.
 • Scan & Herken verwerkte in sommige gevallen een factuur in het verkeerde inkoopboek.
R/63

 

Interne update
R/62

 

Interne update
R/61

 

Features

 • Scan & Herken live in de Bizcuit app. Via onderhoud koppelingen kunnen gebruikers voor deze app worden uitgenodigd.
 • Op de factuur kunnen eenheden en datums in de regel worden afgedrukt.
 • Inspring vanaf links op de factuur layout kan worden ingesteld.
 • Bulkscan kan nu facturen ook groot weergeven.
 • Bulkscan heeft nu ook de mogelijkheid om alles op te splitsen in facturen van 1 pagina.
 • Email adres kan nu per gebruiker worden ingesteld.

Fixes

 • Tegenrekening in Scan & Herken details werd in sommige gevallen niet voorgesteld.
 • Opslaan buitenlandse debiteur met btw-nummer ging in sommige gevallen niet goed.
 • Koppelen aanmaningsteksten in dagboek kan nu meerdere nummers aan.
 • Overige kleinere verbeteringen.
R/60
 

Features

 • Platform upgrade uitgevoerd om verdere groei te faciliteren.
 • Database is nu encrypted voor betere beveiliging.
 • Betere algehele performance van Minox Online.
 • Verbeterde Look & Feel.
 • Het verwerken van Bulkscan resultaten naar het voorstel is nu nagenoeg zonder vertraging.
 • API platform gelanceerd waardoor de beta voor webwinkelfacturen kan worden gestart.

Fixes

 • KvK nummers die begonnen met een nul hadden problemen met het verwerken van de Bulkscan.
 • Meerdere keren inloggen onder dezelfde gebruikersnaam.
R/59
 

Features

 • In Scan & Herken is Splitscreen functionaliteit toegevoegd om heel efficiënt boekingen te kunnen controleren en verrijken.
 • In Scan & Herken kun je in de Detail tab nu de functietoetsen Volgende (F8) en Vorige (F7) de regel afmaken, opslaan en naar de volgende factuur gaan waarbij de focus op de detailregels blijft.
 • In Scan & Herken is Bulkscan inlezen toegevoegd waarmee een PDF die bestaat uit meerdere pagina's eenvoudig kan worden opgeknipt in meerdere facturen.
 • In Scan & Herken is het aantal mogelijkheden om een bedrijf te herkennen verder uitgebreid, doordat bedrijven naast KVK nummer nu ook op btw-nummer en Iban kunnen worden herkend.
 • In Scan & Herken wordt de periode nu aangepast als de datum van de eerste detailregel wordt aangepast indien er geen datum in de UBL is aangeleverd.
 • In Scan & Herken haalt de refresh knop nu ook nieuw binnengekomen Scan & Herken / UBL facturen op.
 • WKR functionaliteit (werkkostenregeling) is nu beschikbaar vanaf de basis licentie.
 • Via het numerieke toetsenbord kan sneller worden geboekt doordat het gebruik van enter verder is geoptimaliseerd.

Fixes

 • Sommige functies konden dubbel worden gestart wat tot ongewenst gedrag kon leiden.
 • In Scan & Herken werd soms ten onrechte geen verschil getoond door middel van een uitroepteken bij een boekingsverschil.
 • In Scan & Herken kon een nul factuur niet worden verwerkt.
 • In Scan & Herken werkte de volgende knop niet goed indien er een nieuwe crediteur werd aangemaakt
 • In sommige gevallen kon ten onrechte een save worden uitgevoerd op mutaties die nog niet definitief waren.
R/58
 
Interne update
R/57
 
Interne update
R/56
 
Interne update
R/55
 

Features

 • In Scan & Herken worden te lange factuurnummers automatisch ingekort zodat deze direct kunnen worden verwerkt. Hier wordt een melding van gegeven.
 • In Scan & Herken worden mogelijk dubbele facturen automatisch herkend en voor de gebruiker inzichtelijk gemaakt.
 • In Scan & Herken kan de omschrijving aan de hand van een aantal criteria worden ingesteld. Standaard wordt nu de leveranciersnaam en het externe factuurnummer in de omschrijving gezet. Via de instelling kan dit worden uitgebreid of aangepast.
 • Vanuit Minox kunnen er notificaties worden getoond aan de gebruiker. Bijvoorbeeld om de gebruiker te informeren over aanstaande updates, interessante webinars, mogelijke problemen met de productieserver maar ook productverbeteringen.
 • Btw codes kunnen flexibeler worden gebruikt in het inkoop en verkoopboek.

Fixes

 • KvK zoeklijst met sneltoetsen PgUp en PgDn.
 • Gedrag opvragen kolommenbalans bij wisselen administratie.
 • Regelvolgorde boekingen ging in bepaalde gevallen niet goed.
 • Automatische nummering crediteuren vanuit Scan & Herken.
 • Lege boekingsregels wanneer via de bankenkoppeling wordt ingelezen.
 • Btw boeking bij factuurkorting.
 • In Scan & Herken wordt werd de melding geen KvK gevonden getoond als er meerdere crediteuren waren met dezelfde KvK. Nu wordt de eerst gevonden crediteur geselecteerd en een melding getoond welke crediteuren er nog meer zijn herkend.
R/54
 
Interne update
R/53
 

Features

 • In Scan & Herken kan nu de periode per regel worden ingesteld.

Fixes

 • Diverse Scan & Herken optimalisaties.
 • Diverse optimalisaties in het verwerken van bankmutaties.
R/52
 
 Features
 • In Scan & Herken worden nog te boeken verschillen duidelijker inzichtelijk gemaakt.
 • In Scan & Herken wordt het factuurbedrag nu altijd automatisch gevuld, ook als de crediteur niet herkend is.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van automatisch betalen met de bankenkoppeling is er nu een knop voor de betalingshistorie aanwezig.

Fixes

 • In Scan & Herken worden geblokkeerde Scan & Herken facturen niet meer verwerkt.
 • Diverse andere Scan & Herken optimalisaties.
R/51
 

Interne update

R/50
 

Features

 • In Scan & Herken wordt na aanmaken van een nog niet aanwezige crediteur, de status van de ontvangen factuur automatisch bijgewerkt.

Fixes

 • Diverse Scan & Herken optimalisaties.
 • Wanneer via de KVK zoekfunctie een debiteur of crediteur werd aangemaakt kon het voorkomen dat de regel waarop werd geklikt niet de juiste details gaf. Dit is nu opgelost.
 • Enkele verbeteringen in de lijstweergave en het scroll gedrag.
R/49
 

Fixes

 • Zoeken op factuurdatum bij Afdrukken > Factuurhistorie werkt nu correct.
 • Bij de zoeklijsten Crediteuren, Debiteuren en/of Grootboek werd in de kolom Omschrijving de verkeerde informatie getoond.
 • Bij Onderhoud > Verzendadressen werd niet de naam van de debiteur in de titel getoond, dit staat er nu wel.
 • Het is nu bij Scan & Herken in de boekingsregels mogelijk om in de tab Detail een btw-code te kiezen, wanneer er bij de gekoppelde BTW-code aan het grootboeknummer het vakje 'BTW wijzigbaar' is aangevinkt.
R/48
 
Interne update
R/47
 
Interne update
R/46
 

Features

 • Bij het aanpassen van de voorstelboekingen in de tab Details, is het nu mogelijk om direct de volgende of vorige factuur te selecteren. Je hoeft niet meer terug naar de tab VoorstelHet aanpassen van voorstelboekingen gaat hierdoor sneller en efficiënter. Bovenaan het scherm zijn de knoppen ‘Vorige‘ en ‘Volgende‘ toegevoegd, om door de boekingen heen te navigeren.
 • Bij het boekingsprogramma kan men door een boekingstekst rechtstreeks in het omschrijvingsveld in te vullen en bij het geven van een Enter, werd direct naar de volgende regel gegaan. Bij Enter blijft deze nu staan en met Tab kan je gelijk door.
 • Bij Scan & Herken kan nu gekozen worden voor het hanteren van de interne factuurnummers of de externe factuurnummers.
 • Op het overzicht Stamgegevens van de crediteuren wordt nu ook het KvK nummers weergegeven.
 • Onder het menu item Beheer kun je nu direct naar de Release Notes gaan.

Fixes

 • De telling van het aantal openstaande UBL's werd in specifieke gevallen niet correct weergegeven. De UBLteller toont nu altijd een up-to-date overzicht.
 • Bij de UBL's waarin meerdere dezelfde velden werden aangeleverd met een datum, werd niet altijd de goede datum opgepakt.
 • De lijst van KvK nummers bij het Opvragen bevat nu enkel KvKnummers die nog actief zijn.
 • In bepaalde gevallen bij Scan & Herken werden voorstellen wel verwerkt na het boeken maar bleven ze toch in het voorstel staan. Je krijgt nu een pop-up te zien bij bevestigde regels, wanneer deze niet voldoen aan de verwerkingseisen. Ze worden vervolgens automatisch geblokkeerd.
 • Het onderdeel Afdrukken > Kopiefacturen komt te vervallen, op het moment wordt bij het openen van dit programma een melding gegeven met deze informatie.
 • Als ik als accountant inlog bij een klant heb ik nu rechten op het aanmaken van administraties die de klant ook heeft.
 • Bij postcodeloze UBL's, bijvoorbeeld buitenlandse UBL's of slecht ingevulde UBL's, werd soms onterecht een match gevonden.
 • Crediteuren zonder tegenrekening bij gevonden UBL krijgen nu status 'geen tegenrekening'.
 • Als er bij de Detailgegevens bij Scan & Herken een factuurnummer in de boekingsregels voorkomt, werd dit factuurnummer in het Inkoopdagboek onterecht niet gecorrigeerd.
R/45
 

Features

 • Bij Verwerking Bankmutaties is het nu mogelijk om met meerdere periodes in het voorstel te verwerken en deze over meerdere periodes door te verwerken naar het boekingsprogramma.
 • Bij de verschillende omschrijvingen die vanuit een UBL worden doorgegeven wordt nu het minteken als scheidingsteken gebruikt.

Fixes

 • Bij de onderdelen: Incasso, Verwerking Bankmutaties en Automatische Betalingen, werkten in bepaalde situaties sommige functietoetsen niet meer.
R/44
 

Fixes

 • De staafdiagrammen in het Dashboard toonde de gegevens in de verkeerde maand. Dit wordt nu weer correct getoond.
 • Bij opvragen Crediteuren en Debiteuren, in het tabblad Openstaande posten, toonde met een klik op het pennetje, niet de juiste gegevens van de geselecteerde openstaande post. Het was ook onterecht mogelijk om ongeldige betalingsgegevens in het pop-up scherm in te vullen.
 • Bij het verwerken van bankmutaties, waarbij sprake was van twee verschillende IBAN rekeningnummers, werden de saldo's van de dagboeken niet goed bijgewerkt.
 • De bijlage bij een e-mailfactuur had altijd de extensie .pdf, ook al was het een ander type bestand. Dit is nu gefixt.
R/43
 

Fixes

 • Als er een factuur wordt gemaakt, werd bij het kiezen van de debiteur niet altijd de gekoppelde factuurgegevens meegenomen. Dit werkt nu correct.
 • Het was bij het factureren niet mogelijk om uit een lijst een debiteur te kiezen waarbij de kredietlimiet werd overschreden.
R/42
 

Fixes

 • Bij het afdrukken van een jaaroverzicht voor de crediteuren of debiteuren en meerdere boekjaren werden de beschikbare jaren niet juist getoond.
 • Als een artikelomschrijving meerdere spaties bevatte, werden deze niet in de artikelregels getoond op het scherm.
R/41
 

Features

 • Als je nu een lijst opent (zoals debiteuren) kun je ook gebruik maken van de functietoets Tab om door de buttons heen te navigeren.
 • Er is een vernieuwde en verbeterde export van de Factuurhistorie.
 • Onder Opvragen > Debiteuren/Crediteuren, tabblad openstaande posten. Selecteer een openstaande post en kies voor het tabblad mutaties. De mutatie die aan de openstaande post is gekoppeld wordt nu geopend.

Fixes

 • Bij een foutieve dagboekcode in het boekingsprogramma wordt een lijst getoond met aanwezige dagboeken. Wanneer je daar kiest voor een dagboek, dan werd deze niet overgenomen naar het veld Dagboekcode. Dit is nu gefixt.
 • De F4 werkt nu wel bij Afdrukken > Grootboek > Winst en verlies en Afdrukken > Debiteuren > Aanmaningen.
 • Als je bij het programma Opvragen Debiteuren/crediteuren een mutatie ging wijzigen, dan werden de saldi's in het tablad Saldi niet ge-update. Dit functioneert nu naar behoren.
 • Bij het Afdrukken > Grootboek > Balans kwam het soms voor dat de splitsing tussen de boekjaren niet goed werden weergegeven in het overzicht. Dit is nu gefixt.

UX

 • Bij de staafdiagrammen in het Dashboard is de sortering nu oplopend in plaats van aflopend.
 • Het design van de knoppenbalken en de toolbars is onderhanden genomen, waardoor ze sneller werken en rustiger ogen.
R/40
 

Features

 • In de boekingsregels kun je met de tab-toets door de velden heen bewegen. Dit is nu verbeterd en gaat hierdoor sneller.

Fixes

 • Het invoeren van een factuurnummer met meer dan 8 cijfers onder Basisgegevens Administratie (tab verkoop) is nu niet meer mogelijk.
 • Het openen en vervolgens annuleren van een administratie, toont nu het juiste scherm.
 • Bij het sluiten van een factuur met artikelcode en een omschrijving en vervolgomschrijving, ging de vervolgomschrijving onterecht mee naar de volgende factuur als je daar begint met een losse omschrijving. Dit is nu opgelost.
R/39
 

Features

 • De bankenkoppeling Bizcuit is live! Plingit is een bankenkoppeling waarmee je jouw bankafschriften en in de nabije toekomst ook je betalingen en incasso's automatiseert. De bankmutaties komen automatisch in je administratie terecht zónder het handmatig uploaden van bestanden. Bizcuit koppelt nu met ING, Rabobank, ABN AMRO en Deutsche Bank.
R/38
 

Features

 • Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels voor het insturen van incasso-opdrachten gewijzigd. Hiervoor zijn in Minox Online twee wijzigingen in de werking van de Incasso-module doorgevoerd:
  • Wijziging 1: Omdat bij doorlopende machtigingen de zogenaamde “eerste” incasso is komen te vervallen, wordt bij het aanmaken van nieuwe mandaten direct een “vervolg” mandaat aangemaakt.
  • Wijziging 2: Alle incasso's mogen voortaan twee werkdagen van tevoren worden aangeboden. De termijn van 5 werkdagen (voor eerste incasso’s) is komen te vervallen.
 • In de laatste update is een verbetering ten aanzien van het exporteren van de factuurhistorie uitgevoerd. De export is nu geoptimaliseerd voor Excel. De opmaak is veel netter, er is eenvoudig te filteren op (sub)totalen en er kan verder gerekend worden met de waarden.

Fixes

 • Bij het intoetsen van een datum bij bv. het aanmaken van een nieuw dagboekblad, het verwerken van een factuur en automatische betalingen, stelt Minox automatisch een periodenummer voor. Bij 13 perioden wordt nu ook het juiste periodenummer aangegeven.
 • Afdrukken van een factuuroverzicht toont nu het volledige overzicht.
 • Openstaande facturen worden niet meer meegenomen in het crediteurenoverzicht van de volgende periode.
 • Het venster dat verschijnt bij Afdrukken van Scan & Herken sluit nu bij het klikken op het kruisje.
 • Scan & Herken facturen kunnen nu ook worden herlezen vanuit de tab Details.
 • De foutieve melding bij het opvragen van mutaties van de crediteur vanuit Boeken wordt niet meer getoond.
 • Het opnieuw selecteren van een debiteur bij het Debiteurnummer in Facturering lukte niet, maar functioneert nu correct.

UX

 • De kolommen en vakjes bij Incasso zijn nu netjes uitgelijnd.
 • De staafdiagrammen op het dashboard tonen nu het overzicht in jaren op chronologische volgorde.
R/37
 

Features

 • De export dagboekbladen is nu geoptimaliseerd voor Excel.

Fixes

 • Bij een factuur met een geel vinkje 'geen voorsteltegenrekening' wordt na het invullen van de tegenrekening en vervolgens herlezen, het vinkje groen.
 • Bij het aanmaken van een mandaat voor een nieuwe debiteur, toont Minox niet meer de mandaat van de eerste debiteur.

UX

 • Het lettertype binnen Minox Online is consistent gemaakt.
R/36
 

Fixes

 • Opvragen van Kostenplaatsen toonde onterecht geen informatie. Deze fout is opgelost.
 • Kostenplaats werd onterecht vastgehouden wanneer deze in een voorgaande factuurregel werd gebruikt. 
 • Proeffacturen worden nu ook meegenomen naar het nieuwe boekjaar bij het aanmaken van een nieuw boekjaar.
 • De Budgetpercentages in het overzicht bij Afdrukken van Kostensoorten/-plaatsen worden nu juist berekend.
R/35
 

Fixes

 • Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar werden de afbeeldingen van een factuur niet meegenomen. De fout is opgelost en de afbeeldingen worden nu wel meegenomen.
R/34
 

Features

 • Auditfiles zijn nu .XAF in plaats van .XML. Nu kunnen de auditfiles foutloos bij de belastingdienst worden aangeleverd.

Fixes

 • De namen van de tabjes bij Saldi in Opvragen Grootboek worden nu correct getoond, wanneer wordt geswitcht tussen boekjaren.
 • Er kunnen nu meerdere posten worden geselecteerd bij Automatische betalingen en Incasso.
 • Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar voor een administratie met facturering, volgt nu ook een melding voor het terugzetten van het factuurnummer.
 • Gebruik van 'Go' bij het zoeken toonde een verkeerde omschrijving in het zoekscherm. Dit is nu opgelost.
 • Voorheen was het mogelijk een factuur zonder valutacode te maken. Nu wordt een melding getoond 'Geen valutacode ingevuld!'.
 • Bij Scan & Herken werd een herkenning ten onrechte eerst via postcode gedaan in plaats van via het KvK-nummer.
 • Het periodenummer bij dagboekblad kan nu ook gewijzigd worden naar een correctie-periode.
 • Export Rekeningoverzicht naar Excel toont nu ook de kolom BTW-bedrag.
R/33
 

Fixes

 • Voorheen wordt wanneer men weg navigeert van een gewijzigde regel, bij het aanklikken van een nieuwe lijst gegevens, altijd een waarschuwing gegeven. Deze melding was tijdelijk weg, maar is nu weer toegevoegd.
 • Bij de optie 'Alleen afdrukken met minimaal één post ouder dan' bij Afdrukken van Openstaande posten, werden niet alle aanmaningen getoond. Dit is nu opgelost.
 • Bij Opvragen Grootboek in de tab Saldi, trad vertraging op bij het wisselen tussen 'Vergelijking met Budget en Vorig jaar'. Dit komt nu niet meer voor.
 • Knop 'Document opvragen' via Opvragen Grootboek/Debiteuren/Crediteuren functioneert nu weer naar behoren.
R/32
 

Fixes

 • De tab Saldi geeft bij Opvragen > Grootboek geeft nu de juiste informatie weer.
R/31
 

Fixes

 • De pop-up 'zoeken in factuurhistorie' vertoonde na herhaaldelijk gebruik kuren, dit is nu opgelost.
 • De tab bij ICP-aangifte afdrukken werd onterecht niet altijd getoond.
 • De melding bij verwijdering van een proeffactuur is tekstueel verbeterd.
R/30
 

Fixes

 • Fout opgelost waarbij de 'Akkoord' knop bij pop-ups met meerdere velden niet werkte.
R/29
 

Fixes

 • Factuurkopgegevens bleven leeg bij de tweede factuur, dit is nu opgelost.
 • Bij het invoeren van 'CD/DB/GB' bij 'zoeken op bedrag' in de boekingsregels kwam de cursus soms in de tweede regel in plaats van in de eerste regel.
 • Sorteren bij verkoophistorie functioneert nu weer naar behoren.
 • 'Zoeken op bedrag' pop-up verschijnt nu ook bij herhaalgebruik.
 • Het afdrukken van verzendadresetiketten werkt nu weer optimaal.
 • Na het gebruik van het zoekvenster en vervolgens keuze voor ESC, keert de cursor weer terug naar Rekeneningnummer.
R/28
 

Fixes

 • Bij het aanmaken Back-up en Restore worden 'Docs en Mandaten' nu standaard opgenomen.
 • De ICP-aangifte werkt weer naar behoren.
 • Fout opgelost waarbij het sorteren op Openstaande posten bij Debiteuren en Crediteuren niet werkte.
 • Het filter voor het verbergen van Openstaande posten is geoptimaliseerd.
R/27
 

UX

De performance van Minox Online is met R/27 aanzienlijk verbeterd.

 • Het resultaat is dat lijsten met informatie (zoals debiteuren, mutaties etc.) sneller in beeld verschijnen en Minox nauwelijks meer laadtijd heeft. Door deze technologie zijn de lijsten bij de volgende onderdelen geoptimaliseerd:  
  • Onderhoud > o.a. Grootboek, Debiteuren, Crediteuren
  • Opvraagprogrammatuur
  • Taken > Boeken
  • Factureren
  • Automatische betalingen
  • Incasso's
  • Vaste journaalposten
  • Verwerking Bankmutaties
  • Scan & Herken 
  • Pop-up dialogen
  • Het design van het inlogscherm is mooier gemaakt.
  • Bij het markeren van een afgeletterde post werd een rood kruis getoond. In plaats daarvan wordt nu een 'checkboxje' getoond, dat rustiger oogt.
 • Consistent lettertypegrootte wordt nu gehanteerd.
 • De tekst van de tabbladen past nu altijd in beeld, ongeacht de lengte van deze tekst.

Features

 • Het is nu mogelijk om op de kolommen openstaande posten en mutaties te sorteren, zowel oplopend als aflopend.

Fixes

 • Een fout verholpen waarbij foute saldi werd weergegeven bij keuze Per Ultimo bij Afdrukken Openstaande Postenlijst.
 • Het openen van Verwerking Bankmutaties gaf een terechte foutmelding wanneer het dagboek bank tegelijkertijd geopend is. Echter na het sluiten van het dagboek bank, was het niet mogelijk bankmutaties te verwerken tot Minox gesloten werd. Dit is nu opgelost.
 • Pop-up dialogen worden nu altijd weergegeven, in plaats van eenmalig.
 • Een afrondingsverschil die verscheen bij de BTW-boeking bij het doorboeken van een factuur vertoont nu niet meer.
 • Probleem opgelost waarbij dubbele, lege boekingsregels in het dagboekblad werden aangemaakt wanneer werd gekozen voor 'Later verwerken' bij een factuur verwerken.
 • Hernummeren van regelnummers in het dagboekblad werkt nu weer optimaal.
 • Bij gebruik van rekenmachine bij invoeren bedragen in het kasblad werd de BTW niet meer automatisch uit de uitkomst gehaald, dit is nu gefixt.
 • Fout opgelost waarbij er geen gegevens werden getoond, wanneer bij het zoeken naar een factuur eerst werd gekozen voor F4 en vervolgens DF of CF.
 • Bij het factureren vanuit artikelcode werkte de navigatiepijlen 'boven' en 'beneden' verkeerd om, dit is recht gezet.
 • In het voorstel Scan & Herken werd incorrecte Debet Totalen getoond.
 • De knop 'kolommen' bij Facturering werkt weer naar behoren.
 • Bij het afboeken van meerdere openstaande posten werd bij de omschrijving de boekingstekst niet juist overgenomen.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe crediteur/debiteur kan worden gezocht naar de KvK-gegevens. Zoeksleutel 2 neemt nu automatisch de plaats over in plaats van de naam.
 • Tekstfouten bij Opvragen Factuurhistorie zijn verbeterd.
 • Bij het aanmaken van een creditnota in Factuurhistorie wordt de betalingsconditie niet meer afgedrukt.
 • De pop-up 'Adresgegevens opzoeken' heeft nu ook de zichtbare titel 'Adresgegevens opzoeken'.
R/26
 

Fixes

 • Het afdrukken van 'afgeletterde posten' was alleen beschikbaar voor de supervisor gebruiker, deze is nu beschikbaar voor alle gebruikers.
 • Bij het het afdrukken van 'afgeletterde posten' werden ten onrechte alle rekeningen geprint, dit is nu opgelost.
R/25
 

UX

 • Onder 'Instellingen Factuur' in de tab 'E-mail' is het vakje 'Afzender' aangepast naar 'Afzender e-mail' ter verduidelijking.
 • Opgevraagde lijsten passen nu netjes op het scherm.
 • Design van lijsten aan de linkerzijde bij opvraagprogramma's is nu geoptimaliseerd.

Features

 • Het is nu mogelijk om het e-mail onderwerp van een factuur zelf te bepalen. Bij 'Instellingen Factuur' in de tab 'E-mail' kunt u het onderwerp aanpassen. 
 • Het verwerkingsverslag (UBL) worden de boekingen nu afgedrukt in het valuta waarin ze ook in beeld staan. Voorheen stonden in het verslag verschillende valuta's door elkaar. Dit kwam doordat de boekingsregels altijd naar EUR werden omgerekend, ook al b.v. stond de crediteur USD ingesteld.
 • De exporten van rekeningkaarten rapporten (grootboek, debiteuren en crediteuren) zijn geoptimaliseerd. De structuur is zodanig aangepast dat er makkelijk mee is door te rekenen. Het maken van draaitabellen voor verbeterd inzicht is nu mogelijk en uitsplitsen naar kostenplaatsen en dergelijken is ook eenvoudig te doen.
 • De totalen onderaan het scherm in het grootboek verschijnen nu aanzienlijk sneller op het scherm.

Fixes

 • Een fout verholpen waarbij in de browser Firefox het decimaalteken met TAB niet juist werd gehanteerd.
 • Bij het verwerken van bankmutaties is het nu niet meer mogelijk om een ongeldig periodenummer op te geven.
 • Het exporteren van facturen en aanmaningen naar Word en Excel functioneert nu naar behoren.
 • Het afdrukken van 'afgeletterde posten' is nu mogelijk. 
 • Het was voorheen mogelijk om bij het boeken van regel te wisselen wanneer er gewijzigde gegevens zijn in de vorige regel. Dit is nu opgelost.
 • Een fout opgelost waarbij bij gebruik van ESC in een boekingsregel en vervolgens de keuze voor Niet bevestigen resulteerde in verlies van focus in veld Rekeningnummer. Met de Enter toets kon niet verder gewerkt worden.
 • Wanneer men gebruik maakte van Factuurkorting werd de BTW niet goed geboekt. Dit is nu opgelost.
 • Het herhaaldelijk annuleren van de BTW-aangifte resulteerde in een verkeerde aangifte, dit werkt nu weer naar behoren.
 • Fout opgelost waarbij het saldo van boekingen in de correctie-periode niet werden meegerekend bij Opvragen > Grootboek.
 • Opvragen > Debiteuren > Verkoophistorie liet onjuist de vervaldatum in plaats van de factuurdatum zien.
 • Het openen van een administratie werkte herhaaldelijk niet ondanks het tonen van de dialoog. Dit komt nu niet meer voor.
 • Het is nu niet meer mogelijk om in een (tijdelijk) afgesloten periode in een dagboek mutaties aan te brengen.
 • De tekst in de memo werd bij de accountant niet overgenomen, nu wel.
 • Tijdens het boeken werd met functietoets F12 in het veld Credit of Debit enkel het resterende bedrag overgenomen, in plaats van het resterende bedrag erbij.
 • Artikelomschrijvingen in het zoekvenster bij gebruik van F4 in o.a. de boekingsregel en vaste journaalposten worden nu niet meer getoond.
 • Tijdens het boeken is bij het veld Rekeningnummer de mogelijkheid om meerdere posten te selecteren. Deze werden echter eerder niet allemaal overgenomen in de regel. Dit is nu opgelost.
 • Fout opgelost waarbij het openen van een dagboekblad de cursor direct in de boekingsregels terecht kwam in plaats van in het veld Dagboekbladcode.
 • Crediteuren en/of grootboek ontbrak bij de Automatische betalingen lijst.
 • In het inkoopboek werden ten onrechte debiteurenlijsten getoond en in het verkoopboek ten onrechte crediteurenlijsten. Overnemen was niet mogelijk maar zoeklijsten worden nu ook niet meer getoond. 
R/24
 

UX

 • Prijs van Scan & Herken in de informatie pop-up aangepast van 0,45 cent naar 0,35 cent.

Fixes

 • Er kan nu een Soort worden geselecteerd bij Vrije Overzichten waardoor Vrije Overzichten nu functioneert naar behoren.
 • Fout opgelost waarbij printprogramma's niet meer werkte door functietoetsen.
 • De foutmelding "Er was een probleem bij het afdrukken van het rapport" komt nu niet meer voor. Foutmelding verscheen bij het kiezen voor 'Ja' bij de melding 'Bedragen lijken niet in overeenstemming' bij afdrukken van de BTW-aangifte.
R/23
 

Fixes

 • Fout opgelost waarbij wanneer de bankgegevens van een debiteur werden verwijderd, er in de vulden geen NULL werd neergezet, maar daadwerkelijk werden leeggemaakt. Dit veroorzaakte een foutmelding bij het aanmaken van een Auditfile.
R/22
 

UX

 • Uitlijning van ‘totalen’ bij Opvraag Programma’s is nu juist uitgelijnd.

Fixes

 • Een vertraging die onstond bij de eerste keer openen van Opvragen > Grootboek > Afletteren komt nu niet meer voor.
 • Een fout opgelost waarbij de rekeninginformatie niet meer in beeld werd getoond tijdens het boeken.
 • In de webbrowser Edge kwam een onterechte melding ‘Wijzigen van de unieke sleutel is niet toegestaan, de oorspronkelijke waarde wordt teruggezet’ bij Onderhoud > Grootboek/Crediteuren/Debiteuren. Melding wordt nu niet meer getoond.
 • Bij het aanmaken van een verwerkingsvoorstel met in de tab Selectie "Eigen tekst" bij Grootboek, wordt het uiteindelijke verwerkingsvoorstel nu wel door geboekt naar het betreffende bankboek.
 • De checkbox ‘Wijzigbaar’ is niet meer beschikbaar wanneer bij BTW-code voor ‘af te dragen’ is gekozen.
 • Wanneer titels niet worden ingevuld ( Telefoonnummer, Faxnummer, E-mail, Btw-nummer, Kvk-nummer, Internet, IBAN, BIC) worden deze ook niet meer getoond op de factuur.
 • De knop ‘Jaren’ bij Grootboek > Afletteren werkt nu.
 • Er is een foutmelding toegevoegd voor wanneer een negatieve betalingskorting wordt ingevuld.
R/21
 

Features

 • Het is nu mogelijk om in Factuurhistorie een creditnota van een bestaande factuur te maken. De knop 'Creditnota' is toegevoegd in het menu.

Fixes

 • Bij het afdrukken van rekeningkaarten vanuit Opvragen > Crediteuren, wordt nu het crediteurnummer automatisch in het selectiemenu overgenomen. Dit voorkomt de foutmelding ‘Er was een probleem bij het afdrukken van het rapport’.
 • Een fout opgelost waarbij men bij de boekingsregels op de laatste lege regel met de sneltoets ‘pijl omhoog’ twee regels omhoog gaat, in plaats van één.
R/20
 

Fixes

 • Herhaaldelijk gebruik van de Accountantswitch logt de gebruiker niet meer opeens uit.
 • In het scherm van Incasso module wordt nu het Totaal Incasso getoond.
 • De Filter-button is gefixt in Voorstel Verwerking Bankmutaties.
R/19

c 

UX

 • De titel van Minox Online wordt nu correct aangegeven in de browsertab.
 • Kaders zijn nu in lijn met algemene huisstijl; rechthoekig in plaats van afgerond.
 • Schaduw is bij de dialogen weggehaald voor een mooier beeld.

Features

 • Accountantswitch is toegevoegd. Het is nu mogelijk om via het icoontje rechtsboven (profiel icoontje) als accountant snel te wisselen tussen externe administraties van klanten.
 • Exports naar Excel vanuit Grootboek voor Periode- en Jarenoverzicht en proef- en saldibalans zijn nu geoptimaliseerd. De opmaak is veel netter, er is eenvoudig te filteren op (sub)totalen en er kan verder gerekend worden met de waarden.
 • De hoofdgebruiker van Minox kan nu wanneer een andere gebruiker een dagboek heeft geblokkeerd en vervolgens incorrect heeft afgesloten, het dagboek zelf deblokkeren.
 • Met de toets ‘pijl omhoog’ wordt nu de waarde van de vorige boekingsregel overgenomen.
 • Wanneer bij boekingsvoorstel in Scan & Herken, geen tegenrekening is opgenomen bij de crediteur, wordt automatisch de tegenrekening ‘Boekingsverschillen’ gebruikt. Een oranje vinkje met de melding ‘Factuur is niet (volledig) tegengeboekt. De rekening boekingsverschillen wordt gebruikt.’ wordt dan getoond.
 • Indien u bij het instellen van uw facturering, kiest voor een taalcode waarvoor u nog geen document heeft aangemaakt, wordt nu een foutmelding weergegeven.

Fixes

 • Wanneer er geen zoekresultaten in Opvragen Grootboek scherm zijn, werd een onjuiste foutmelding getoond ‘geen grootbroeken aanwezig in administratie’. Dit is nu opgelost.
 • Het is niet meer mogelijk dat foutieve BTW-codes worden getoond bij het aanmaken van een debiteur of crediteur.
 • Naast F4 kunt u nu met Tab ook in het veld Factuurnummer en Kostenplaats het zoekscherm openen.
 • De toets ‘slash’ geeft de mogelijkheid om de zoeknaam van de rekening in de omschrijving over te nemen. De sneltoets is nu alleen nog maar beschikbaar wanneer het omschrijvingsveld leeg is.


 • Mogelijkheid in vaste activa om

Incasso tekst wordt niet meer afgedrukt bij incasso-facturen