Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Het systeem BTW:
Belasting over Toegevoegde Waarde komt er op neer dat u BTW verschuldigd bent over uw totale omzet, maar u mag de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen daarvan aftrekken. In feite betaalt u dus belasting over de waarde die u toevoegt: het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs.

Het voeren van een administratie met behulp van Minox vergemakkelijkt het doen van de BTW-aangifte. Het is wel van belang dat alle instellingen in Minox correct zijn om het juiste resultaat te kunnen weergeven.
Panel
borderColor#f1f4fb
bgColor#f1f4fb
titleColor#000000

Gerelateerde pagina's:

Content by Label
showLabelsfalse
max3
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel in ("aangifte","aangiftehistorie","btw","btw-aangifte")


HideElements
commentstrue
likestrue


1.   Bepalen BTW-methode


Bij aanvang van een boekjaar dient u te bepalen welke BTW-methode u gaat hanteren. Er mogen dan nog geen mutaties of vaste journaalposten in de administratie aanwezig zijn. In het programmaonderdeel Onderhoud  Algemeen  Basisgegevens administratie  Tab BTW heeft u de keuze tussen “BTW op de sub-administratie” of  “BTW op grootboek”.

BTW op de sub-administratie

Standaard is deze optie niet aangevinkt.
Dit betekent dat in de inkoop- en verkoopdagboeken de BTW wordt geboekt op de sub-administratie (crediteur en debiteur).
De regel(s) daarna boekt u het grootboek, zonder BTW code.

|

BTW op het grootboek

Door het aanvinken van deze optie boekt u de BTW op grootboekniveau, hetgeen controle technisch voordelen biedt.


2.    Aanmaken stamgegevens


2.1     Aanmaken Grootboekrekeningen

Ga naar Onderhoud → Grootboek. Rekeningen met betrekking tot de BTW-aangifte dienen hier aanwezig te zijn. 

Expand
titleKlik hier voor een voorbeeld

Onderstaande grootboekrekeningen dienen slechts als voorbeeld en kunnen per rekeningschema verschillen:

GrootboekrekeningOmschrijving

1501

BTW hoog te betalen (21%)
1502BTW laag te betalen (6%)
1507BTW overig
1564BTW privégebruik
1503BTW hoog te vorderen (21%)
1504BTW laag te vorderen (6%)
1562Betaalde / ontvangen BTW


2.2     Aanmaken BTW-codes

Ga naar Onderhoud → Algemeen → BTW-gegevens.  Hier wordt een koppeling naar het aangifteformulier van de Belastingdienst gelegd.

Expand
titleKlik hier voor een voorbeeld

De volgende BTW-codes kunnen worden aangemaakt:

Nr.Omschrijving / Soort%Grootboekrekening
1BTW hoog te betalen (1a)211501
2BTW laag te betalen (1b)61502
3BTW hoog te vorderen (5b)211503
4BTW laag te vorderen (5b)61504
5BTW diversen te betalen (1c)variabel1507
6

BTW verlegd levering buiten EU (3a)7BTW verlegd levering binnen EU (3b)

8BTW verlegd afstandsverkopen binnen (3c)

9BTW verlegd levering binnenland (1e)0
10BTW verlegd verwerving binnenland (2a)21
11BTW verlegd verwerving binnen EU (4b)21
12BTW verlegd verwerving buiten EU (4a)21
13BTW privé gebruik auto/GWE/tel.(1d)  variabel1564


*Bij de BTW-codes voor Inkoop EU en buiten EU moet 21% worden ingegeven. De BTW wordt vervolgens automatisch verrekend via de voorheffing (rubriek 5B), zodat er effectief geen BTW geheven wordt, maar het wel geadministreerd is.


2.3     Instellen Basisgegevens BTW    

Ga naar Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens Administratie → Tab BTW. Vermeld hier de juiste gegevens.  

Privé BTW

:Meestal wordt deze grootboekrekening gebruikt op de laatste aangifte van het jaar. Gebruik deze grootboekrekening voor leveringen en diensten die u geheel of gedeeltelijk privé gebruikt en waarvan u de omzetbelasting eerder als voorbelasting heeft afgetrokken. Het kan bijvoorbeeld gaan om privégebruik van een auto van de zaak.
Het grootboekrekeningnummer dat hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud → Grootboek. 

Betaalde/ontvangen BTW

:Geef hier het grootboekrekeningnummer in waarop het BTW-bedrag wordt geboekt dat wordt afgedragen aan / ontvangen van de Belastingdienst.
Het grootboekrekeningnummer dat hier wordt ingetoetst, dient aanwezig te zijn in Onderhoud → Grootboek.

BTW-code hoog

:Vul hier de BTW-code in van af te dragen BTW hoog.

BTW-code laag

:Vul hier de BTW-code in van af te dragen BTW laag.

Aangiftetype

:

Hier geeft u het type aangifte aan, zoals deze aan u is opgegeven door de Belastingdienst:

- Kalendermaand 

- Kalenderkwartaal

- Boekjaarkwartaal

- Jaar

Verzendwijze

:

Hier dient u aan te geven:

- door wie de aangifte verzorgd wordt: belastingplichtige of intermediair.

- door wie de aangifte wordt verzonden: belastingplichtige, servicebureau of intermediair.

Verzorgd door

:Het is afhankelijk van de gekozen Verzendwijze welke gegevens u hier dient in te toetsen (zoals OB-nummer of Beconnummer).

Verzonden door

:Het is afhankelijk van de gekozen Verzendwijze welke gegevens u hier dient in te toetsen (zoals OB-nummer, SEB-IDnummer of Beconnummer).


2.4     Toewijzen BTW-codes

Per grootboekrekening kunt u een BTW-code opgeven, deze zijn mede bepalend voor de aangifte BTW.
Bij groetboekrekeningen die behoren tot de BTW soort 1a, 1b, 2e, 3a, 3b, 4a en 4b is het belangrijk dat de juiste BTW-code wordt ingegeven.


2.5     Instelling debiteur

Ga naar Onderhoud → Debiteuren. Per debiteur kunt u in de tab Financieel opgeven of de debiteur BTW-plichtig is. Indien dit niet het geval is, kunt een BTW identificatienummer ingeven. Dit is ook belangrijk voor de ICP-aangifte.
Indien u factureert met Minox, dient u ook in het tabblad Verkoop de rubriek Omzetcategorie correct invullen.

Image Added Voor informatie over het opstellen van een ICP-aangifte, kijk naar deze Quick Guide.

Expand
titleBTW op grootboek of sub?

BTW op grootboek of subadministratie

De mogelijkheid bestaat om uit een ingebracht bedrag automatisch de BTW te berekenen, naar keuze uit een bruto of netto ingegeven bedrag.
Het BTW-bedrag zelf wordt automatisch geboekt op de, via de code aangegeven, BTW-rekening in het grootboek. Bij boekingen op sub-rekeningen (debiteuren en crediteuren) is het mogelijk om openstaande posten op te vragen en desgewenst automatisch af te boeken.

Standaard wordt in Minox bij de inkoop- en verkoopdagboeken de BTW op het grootboek geboekt. Het boeken van de BTW op grootboekniveau biedt controletechnisch voordelen.
Het controleren of op de betreffende grootboekrekening de juiste BTW is geboekt, is een van de mogelijkheden om vast te stellen of er een correcte BTW-aangifte wordt of is gedaan. Is bijvoorbeeld de grootboekrekening 8000 (in Onderhoud Grootboek) gekoppeld aan de categorie van de BTW-aangifte “Leveringen/diensten belast met 21%”, dan kan het handig zijn om de mutaties van deze rekening te controleren of consequent de juiste BTW-code is gebruikt.

Het is ook mogelijk om de BTW op de subadministratie te boeken. De regel(s) daarna boekt u het grootboek, zonder een BTW-code. Hierdoor is het mogelijk om zeer snel de boekingen te verrichten.

 Deze keuze kan alleen worden gemaakt als er nog geen boekingen zijn, bijvoorbeeld bij het starten van een nieuwe administratie of direct nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt.


Het boeken van de BTW bij kas of bank is altijd op grootboekniveau. Om ook in het in- en verkoopboek de BTW op grootboekniveau te kunnen boeken, dient de optie "BTW op grootboek" te zijn ingeschakeld in de tab BTW van Onderhoud → Algemeen → Basisgegevens administratie. Tevens geeft u in die tab het bedrag in tot welke Minox eventuele BTW-verschillen automatisch mag corrigeren.

In- en verkoopboek

De reden om de BTW in de eerste regel bij de debiteur of crediteur te boeken is de snelheid van boeken, in combinatie met de controle op de BTW. Het factuurbedrag wordt ingetoetst en aan de hand van de ingestelde BTW-code bij de debiteur of crediteur, toont Minox het BTW-bedrag. Als dit bedrag klopt, kan men zich concentreren op de tegenrekening(en).
Heeft een factuur slechts één tegenboeking, dan zal het weinig verschil uitmaken of de BTW op de regel van sub- of op de grootboekrekening wordt geboekt.

BTW op grootboek

Kiest u voor de methode om bij de grootboekrekeningen de BTW te boeken, dan boekt u eerst het factuurbedrag (inclusief BTW) bij de debiteur of crediteur, maar dan zonder een BTW-code. Daarna verschijnt automatisch de gekoppelde tegenrekening. Als deze grootboekrekening wordt bevestigd, vult Minox automatisch het bedrag (exclusief BTW), de BTW-code en het BTW-bedrag in. Het komt in de praktijk voor, dat de BTW op de ontvangen factuur iets afwijkt van het totaal van de per regel berekende BTW. Als men het bedrag aanpast, dan kan Minox het verschil automatisch corrigeren op het BTW-bedrag. U kunt zelf instellen hoe groot deze afwijking mag zijn (bijvoorbeeld 0,05).

Automatische journaalposten

De journaalposten, die Minox automatisch genereert vanuit de facturering en de in- en verkooporderadministratie worden op dezelfde wijze geboekt als wanneer u dit handmatig zou doen. Als u gekozen heeft om de BTW op grootboekniveau te boeken, zal Minox dit bij automatisch gegenereerde journaalposten ook doen.

Controle

Bij het opvragen en afdrukken van de grootboekmutaties is de controle, of BTW en de juiste BTW-code zijn geboekt, eenvoudig. Zo dient bijvoorbeeld bij een omzetrekening altijd dezelfde BTW-code gebruikt te zijn.

3.    BTW aangifte 


Ga naar Rapportage  Grootboek  BTW aangifte.  U krijgt het scherm hiernaast in beeld:

Opties

Herrekende aangifte: Van de verzonden elektronische aangiften blijft een kopiebestand in het archief staan. 
Bij het aanmaken van een Voorlopige of een Definitieve cumulatieve BTW-aangifte kunt u de eerdere aangiften betrekken zodat u in feite een herrekende aangifte krijgt.
 

Soort overzicht


Expand
titleControle BTW-aangifte

Dit overzicht is bedoeld om u inzicht te geven hoe de bedragen van de aangifte binnen Minox tot stand zijn gekomen. Hiertoe worden de bedragen in een aantal groepen bij elkaar gebracht en uiteindelijk worden de eindcijfers in een recapitulatie bij elkaar gebracht. De groepen zijn achtereenvolgens Grondslagen, BTW af te dragen, BTW te vorderen, BTW verlegd buiten EU en BTW verlegd binnen EU.

Expand
titleDefinitieve BTW-aangifte

De definitieve aangifte is hetzelfde formulier als de achterzijde van het aangifte formulier van de Belastingdienst.
De bedragen kunt u, indien gewenst, nog wijzigen. Nadat de bedragen door u akkoord bevonden zijn, vraagt Minox het tijdvak waar de aangifte betrekking op heeft. De definitieve BTW-aangifte wordt hierna afgedrukt. Na deze afdruk beschouwt Minox de aangifte als definitief.

Expand
titleICP-listing

Indien er leveringen aan het buitenland (binnen de EU) zijn gedaan waarbij geen BTW is berekend dan zijn dat zogenaamde Intracommunautaire Prestaties. Deze leveringen moeten eens per kwartaal worden gemeld bij de fiscus.
Het overzicht wordt gesorteerd en gecomprimeerd op BTW-nummer van de debiteur. De eerste 2 posities van het BTW-nummer zijn de landcode en dus is het overzicht impliciet ook gesorteerd op land. Bij de wisseling van de landcode wordt een tussentotaal afgedrukt.

Expand
titleOpstelling

In dit overzicht worden de BTW-bedragen per periode weergegeven

Expand
titleAangifte-historie (verkort)

In dit overzicht worden de bedragen en de datums van reeds definitief verzonden BTW-aangiftes afgedrukt.

Expand
titleAangifte-historie (uitgebreid)

Qua presentatie is dit overzicht gelijk aan de BTW-opstelling. Echter, de BTW-opstelling gaat uit van de actuele gegevens van de gekozen periode, terwijl de uitgebreide Aangiftehistorie zich baseert op de (historische) BTW-aangifte. Indien nog geen definitieve BTW-aangifte is gemaakt, dan zijn er geen historische gegevens beschikbaar voor de Aangiftehistorie.

Expand
titleAnalyse

Dit overzicht wordt gebruikt ter controle van de definitieve BTW-aangifte. Indien de boekingen in het verkoopboek of inkoopboek niet juist zijn aangelegd, dan komt bij een definitieve BTW-aangifte automatisch de volgende melding in beeld: "Bedragen lijken niet in overeenstemming"

Er wordt namelijk door Minox gecontroleerd of bedragen van de berekende BTW bij de grootboekrekeningen van de grondslagen gelijk zijn aan berekende grondslagen van de grootboekrekeningen BTW (1501, 1502 etc..). De melding komt alleen als de afwijking meer dan EUR 1,00 bedraagt.